Laboratory and statistical analysis of chosen concentrating table technological parameters influence on coal sludge enrichment process
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Gliwice
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2016;32(3):173–194
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Concentrating tables are a group of one of the oldest and most precise gravitational concentrators with a broad spectrum of application. They were used mainly for the anthracite enrichment process in the domestic coal industry. Conducted research prove that they can be also used for the enrichment of fine grained coals types. The article discusses the results of coal sludge enrichment using WILFLEY concentration tables, as the results obtained show that coal sludge enrichment using these concentration tables allows for the production of coal concentrates and half-products of satisfying quality parameters, the ash content of which varies between several and a dozen or so percent. The reciprocal connection between the actual contents and enrichment process has been determined based on a dependency analysis between the changing characteristics. The correlation analysis allowed for an evaluation of the dependencies between the technological parameters of the enrichment process and the obtained qualitative-quantitative parameters results, which allows the given mineral enrichment process to perform correctly. The enrichment process of the studied sludge has been performed using the most unfavorable construction parameters i.e. using sulcate plate, its inclination angle remained at 6°, furthermore studied material has not been hyphenated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Laboratoryjno-statystyczna analiza wpływu wybranych parametrów technologicznych stołu koncentracyjnego na proces wzbogacania mułu węglowego
wzbogacanie grawitacyjne, stół koncentracyjny, muł węglowy, analiza statystyczna
Stoły koncentracyjne należą do grupy najstarszych i najdokładniejszych wzbogacalników grawitacyjnych o bardzo szerokim spektrum zastosowania. W krajowym przemyśle węgla kamiennego stosowane były głównie do wzbogacania antracytu. Przeprowadzone badania dowodzą, że można je również wykorzystać do wzbogacania drobno uziarnionych węgli kamiennych. W artykule przedstawiono rezultaty wzbogacania mułów węglowych na stole koncentracyjnym typu WILFLEY; uzyskane wyniki pokazują, że wzbogacanie mułów przy wykorzystaniu stołów koncentracyjnych umożliwia wytworzenie koncentratów i półproduktów węglowych o zadawalających parametrach jakościowych, w których zawartość popiołu waha się w granicach od kilku do kilkunastu procent. Wzajemne powiązanie między składem rzeczywistym a procesem wzbogacania określono na podstawie analizy zależności. Analiza korelacyjna pozwoliła określić istotność statystyczną pomiędzy parametrami technologicznymi procesu wzbogacania a otrzymanymi parametrami jakościowo-ilościowymi produktów, co pozwala prawidłowo prowadzić proces technologiczny wzbogacania wybranej kopaliny. Proces wzbogacania badanego mułu przeprowadzono, przyjmując najbardziej niekorzystne parametry konstrukcyjne, tzn. wykorzystując płytę rowkowaną; kąt nachylenia płyty wynosił 6º, ponadto analizowany materiał nie został odmulony.
 
REFERENCES (39)
1.
Aczel, A.D. 2010. Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
2.
Baic, I. i Blaschke, W. 2010. Identyfikacja mułów węglowych i strategia rozwoju technologicznego w zakresie ich gospodarczego wykorzystania. Rozdział w monografii Paliwo – bezpieczeństwo środowisko. Innowacyjne Techniki i Technologie Instytut Techniki Górniczej KOMAG. Gliwice.
 
3.
Blaschke, S. 2001. Przeróbka mechaniczna kopalin. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 
4.
Blaschke, W. i Blaschke, S. 2001. Technika wzbogacania grawitacyjnego. Stoły koncentracyjne. K raków: Wyd. IGSMiE PAN.
 
5.
Blaschke, W. 2001. Określenie wartości mułów węglowych zdeponowanych w osadnikach ziemnych. Rocznik Ochrona Środowiska t. III . s. 23/1–13, Koszalin.
 
6.
Baic i in. 2011 – Baic, I., Blaschke, W. i Grudziński, Z. 2011. Wstępne badania nad możliwością przewidywania parametrów jakościowych odpadów powstających w procesach wzbogacania węgli kamiennych. Rocznik Ochrona Środowiska t. XIII . Koszalin.
 
7.
Blaschke i in. 2012 – Blaschke, W., Baic, I. i Sobko, W. 2012. Inwentaryzacja funkcjonujących i zamkniętych osadników mułów węglowych. Czasopismo techniczne 150–153, Kraków.
 
8.
Blaschke, W. 2011. Problem głębokości wzbogacania węgla kamiennego energetycznego przed jego użytkowaniem w energetyce. XXV Konferencja „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej”, Zakopane.
 
9.
Blaschke, W. i Baic, I. 2012. Problematyka depozytów mułów węglowych w Polsce. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 3, Kraków.
 
10.
Błaszczyński i in. 2001 – Błaszczyński, S., Szpyrka, J. i Świerkot-Kopała, A. 2001. Badania odsiarczania mułów krajowych węgli energetycznych wybranymi metodami grawitacyjnymi. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Górnictwo z. 250, Gliwice.
 
11.
Błaszczyński, S. 2002. Wybrane technologie wzbogacania grawitacyjnego materiałów bardzo drobno uziarnionych. Inżynieria Mineralna. Zeszyt Specjalny nr 1(7), K raków.
 
12.
Borowski, G. i Hycnar, JJ. 2013. Utilization of Fine Coal Waste as a Fuel Briquettes. International Journual of Coal Preparation and Utilization. USA.
 
13.
Bolszew, Ł.N. i Smirnow, N .W. 1965. Таблицы математической статистики. Наука, Москва 1965.
 
14.
Czaplicki, J.M. 2011. Elementy statystyki matematycznej w inżynierii górniczej i robotach ziemnych. Wyd. Pol. Śl.
 
15.
Czaplicki, J.M. 2014. Statistics for Mining Engineering. CRC Press, London.
 
16.
De Korte, G.J. 2010. Coal preparation research in South Africa. Proceedings of XVI International Coal Preparation Congress. Lexington.
 
17.
Dobosz, M. 2001. Statystyczna analiza wyników badań. Warszawa: Wyd. Exit.
 
18.
Grudziński, Z. 2005. Analiza porównawcza jakości mułów węgla kamiennego pochodzących z bieżącej produkcji i zdeponowanych w osadnikach ziemnych. Rocznik Ochrona Środowiska t. III . Koszalin.
 
19.
Honaker i in. 2010 – Honaker, R.Q. Luttrell, G. i Mohanty, M. 2010. Coal preparation research in the USA. Proceedings of XVI International Coal Preparation Congress. Lexington.
 
20.
Hustrulid, W. i Kuchta, M. 2006. Open pit mine. Planning and design. Vol. 1. Fundamentals. Taylor & F rancis. London.
 
21.
Hycnar J.J. 2003. Aktualizacja bilansu jakościowego i ilościowego wybranych mułów węglowych. Ecocoal Haldex, Katowice.
 
22.
Hycnar J.J. Bugajczyk M. 2004. Kierunki racjonalnego zagospodarowania drobnoziarnistych odpadów węglowych. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 7, z. spec. Kraków: Wyd. I GSMiE PAN.
 
23.
Hycnar i in. 2005 – Hycnar, J.J., Foltyn, R., Okulski, T. i Blaschke, S.A. 2005. Kierunki energetycznego wykorzystania drobnoziarnistych odpadów z wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego. VII Konferencja Naukowa „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”. Politechnika Koszalińska. Koszalin–Ustronie Morskie.
 
24.
Hycnar, J.J. 2006. Paleniska fluidalne przykładem racjonalnego rozwiązywania problemu odpadów. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 9, z. spec., Kraków.
 
25.
Lutyński i in. 2012 – Lutyński, A., Baic, I. i Lutyński, M. 2012. Potencjał energetyczny zdeponowanych mułów węglowych. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 3, Kraków.
 
26.
Manowska, A. 2010. Prognozowanie wielkości sprzedaży węgla kamiennego dla grupy kopalń. Rozprawa doktorska, Politechnika Śląska, s. 170–175, Gliwice.
 
27.
Manowska, A. 2012. Planowanie wielkości produkcji na podstawie statystycznej analizy szeregu czasowego wielkości sprzedaży węgla kamiennego na rynku krajowym. s. 267–282. Bielsko-Biała: Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej.
 
28.
Moore, D.S. i McCabe, G.P. 1999. Introduction to the Practice of Statistics. New York: W. H. Freeman.
 
29.
Niedoba, T. 2013a. Statistical analysis of the relationship between particle size and particle density of raw coal. Physicochemical Problems of Mineral Processing 49 (1), s. 175–188.
 
30.
Niedoba, T. 2013b. Elementy metodologii stosowania dwu– i wielowymiarowych rozkładów właściwości materiałów uziarnionych do opisu wzbogacania węgli. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 29(2), s. 155–172.
 
31.
Poradnik Górnika. 1976. Tom V. Katowice: Wyd. Śląsk.
 
32.
Secomski, K . 1970. Podstawowe elementy studiów prognostycznych. Wykład o podstawach prognozowania. PAN, Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”, Warszawa.
 
33.
Sobko i in. 2011a – Sobko, W., Baic, I. i Blaschke, W. 2011a. Depozyty mułów węglowych – inwentaryzacja i identyfikacja ilościowa. Rocznik Ochrona Środowiska t. XIII , s. 1405–1416, Koszalin.
 
34.
Sobko i in. 2011b – Sobko W. Baic I. Blaschke W. Lutyński A. Szpyrka J. 2011(b). Inwentaryzacja oraz analiza jakościowa zdeponowanych w środowisku mułów węglowych. XXV Konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Surowce – Energia – Efektywność. Zakopane.
 
35.
Szpyrka, J. i Lutyński, A. 2012. Badanie wzbogacania depozytów mułów węglowych. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 3, Kraków.
 
36.
Stępiński, W. 1964. Wzbogacanie grawitacyjne. Warszawa: PWN.
 
37.
Tumidajski, T. 1992. Wybrane problemy stochastycznej analizy własności materiałów uziarnionych i procesów przeróbki surowców mineralnych. Zeszyty Naukowe AGH, Górnictwo t. 159, Kraków.
 
38.
PN-80/G-04512/Az1:2002. Oznaczanie zawartości popiołu w węglu kamiennym.
 
39.
PN-G-04584:2001. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej w węglu kamiennym.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953