Influence of differential pressure on formation water flow rate during tests of the autochtonous miocene deposits in the Carpathian Foredeep with DST
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2012;28(1):157-171
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of drill stem tests made on the autochthonous Miocene deposits of the Upper Badenian - Lower Sarmatian age in the Carpathian Foredeep were analyzed. Reservoir tests were performed in open and cased holes, where inflows of formation water of varying saturation degree and sometimes contaminated with drilling mud filtrate, were observed. A total of 58 intervals, geophysically qualified as gas-bearing, were analyzed. Statistical analysis methods were used for determining the influence of the formation depth on the depth of deposition of the Miocene, and also dependence of initial back-pressure exerted on the reservoir during DST, on the depth of deposition of the reservoir. No correlation was found between water flow rate and initial differential pressure. A satisfactory correlation was obtained between hydrostatic pressure of water cushion in the tubing string and reservoir pressure for selected 22 the Miocene intervals in the Dębica region. In this region the pressure quotient php/pz broadly ranged between 0.05 and 0.57. Another correlation was noted between initial back-pressure and a depth at which pressure was measured and initial back-pressure, and formation water flow rate. The regression equations determined with statistical methods can be used for predicting values of formation pressure, initial value of back-pressure, formation water flow rate and initial differential pressure during DST. On this basis technological parameters of successive reservoir tests can be determined for in the analyzed area of the Carpathian Foredeep, particularly in the Dębica region.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ ciśnienia różnicowego na wydatek wody złożowej podczas badań rurowymi próbnikami złoża utworów miocenu autochtonicznego w zapadlisku przedkarpackim
rurowy próbnik złoża, miocen, zapadlisko przedkarpackie, depresja, przeciwciśnienie, woda złożowa, analiza statystyczna
Przeprowadzono analizę wyników opróbowań utworów miocenu autochtonicznego wieku baden górny - sarmat dolny w zapadlisku przedkarpackim rurowymi próbnikami złoża. Testy złożowe były wykonywane w nieorurowanych oraz w orurowanych odcinkach odwiertów, z których otrzymano przypływy wody złożowej o różnym stopniu nagazowania, a niekiedy też zanieczyszczonej filtratem płuczki wiertniczej. Łącznie przeanalizowano 57 interwałów wytypowanych metodami geofizyki wiertniczej. Metodami analizy statystycznej wyznaczono zależność ciśnienia złożowego od głębokości zalegania utworów miocenu, a także zależność początkowego przeciwciśnienia wytwarzanego na te utwory podczas testu RPZ, od głębokości zalegania tych utworów. Natomiast nie stwierdzono korelacji między wydatkiem wody a początkowym ciśnieniem różnicowym. Dla wybranych 22 interwałów miocenu z rejonu Dębicy uzyskano zadowalającą korelację pomiędzy: wydatkiem wody złożowej a logarytmem naturalnym ilorazu: ciśnienia hydrostatycznego słupa wody przybitkowej w kolumnie próbnikowej i ciśnienia złożowego (w rejonie tym wartość ilorazu ciśnień: php/pz wahała się w bardzo szerokich granicach, tj od 0,05 do 0,57). Stwierdzono również korelację między początkowym przeciwciśnieniem a głębokością pomiaru ciśnienia oraz początkowym przeciwciśnieniem a wydatkiem wody złożowej. Wyznaczone metodami statystycznymi równania regresji umożliwiają prognozowanie wartości ciśnienia złożowego, początkowej wartości przeciwciśnienia, podczas testów RPZ, wydatku wody złożowej oraz początkowego ciśnienia różnicowego i mogą być wykorzystane przy projektowaniu parametrów technologicznych kolejnych testów złożowych, w analizowanym obszarze zapadliska przedkarpackiego, a w szczególności w rejonie Dębicy.
 
REFERENCES (16)
1.
Bednarz i in. 2099 - Bednarz S., Rzyczniak M., Twardowski K., 2009 - Podstawy metrologii w górnictwie nafty i gazu. Wyd. AGH, Kraków.
 
2.
Dubiel S., Zubrzycki A., 2010 - Analiza wlaściwości zbiornikowych utworów miocenu autochtonicznego Zapadliska Przedkarpackiego na podstawie wyników opróbowań złożowych i geofizyki wiertniczej. Wiertnictwo, Nafta, Gaz t. 27, z. 1-2, s. 121-128.
 
3.
Dubiel S., Zubrzycki A., 2011 - Zmienność współczynnika przewodności hydrodynamicznej w utworach miocenu autochtonicznego Zapadliska Przedkarpackiego na podstawie wyników testów zlożowych i pomiarów geofizyki wiertniczej. Wiertnictwo, Nafta, Gaz z. 1-2, s. 105-113.
 
4.
Dubiel S., 1988 - Badanie wpływu wielkości depresji na wyniki pomiaru rurowym próbnikiem złoża. Górnictwo z. 4, s. 257-270.
 
5.
Dubiel i in. 2003 - Dubiel S., Chrząszcz W., Rzyczniak M., 2003 - Problemy opróbowania warstw perspektywicznych rurowymi próbnikami złoża. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003, s. 219.
 
6.
Dubiel S., Rzyczniak M., 1997 - Analiza opróbowań warstw perspektywicznych próbnikami zloża w obszarze Przedgórza Karpat. Wiertnictwo, Nafta, Gaz t. 14, s. 41-49.
 
7.
Dubiel i in. 1998 - Dubiel S., Rzyczniak M., Wójtowicz T., Kulaga T., i in., 1998 - Analiza i interpretacja wyników opróbowań rurowymi próbnikami złoża warstw perspektywicznych w obszarze przedgórza Karpat i w Karpatach. Archiwum Wydziału WNiG AGH, Kraków, lata 1993-1998 (praca niepublikowana).
 
8.
Dubiel i in. 1990 - Dubiel S., Uliasz-Misiak B., Wiśniowski R., 1990 - Badanie wpływu czynników technicznych i złożowych na wielkość ograniczenia depresji w czasie pomiarów rurowym próbnikiem zloża. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia nr 6, s. 19-23.
 
9.
Falkowicz S., Dubiel S., 2002 - Badanie wpływu płuczek wiertniczych na przepuszczalność skał zbiornikowych miocenu autochtonicznego przedgórza Karpat. Wiertnictwo, Nafta, Gaz t. 19, z. 1, s. 349-355.
 
10.
Karnkowski P., 2001 - Geologia i ropogazonośność Przedgórza Karpat. Pr. Inst. Gór. Naft. i Gazow., nr 109, 80 s.
 
11.
Krzywiec P., 2006 - Geodynamiczne i tektoniczne uwarunkowania ewolucji basenów przedgórskich, z odniesieniami do zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny vol. 54, nr 5, s. 404-412.
 
12.
Kuśmierek J., 2004 - Systemy naftowe - pierwotny potencjał węglowodorowy a zasoby prognostyczne ropy naftowej i gazu ziemnego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 20, z. 3, s. 27-54.
 
13.
Myśliwiec M., 2004 - Mioceńskie skały zbiornikowe zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny vol. 52, nr 7, s. 581-592.
 
14.
Myśliwiec M., 2004a - Typy pułapek gazu ziemnego i strefowość występowania ich złóż w osadach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny vol. 52, nr 8/1, s. 657-664.
 
15.
Uliasz-Misiak B., 1999 - Technologia opróbowania poziomów wodonośnych rurowym próbnikiem złoża. Studia, Rozprawy, Monografie nr 68, s. 45.
 
16.
Zieliński R., 1972 - Tablice statystyczne. PWN, Warszawa.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top