Lateral variability of the dębowiec formation groundwaters chemistry within the czech part of the Upper Silesian Coal Basin
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(2):109-127
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The equivalent to the Polish Dębowiec Formation are coarse detritic sediments of lower Badenian in the territory of the Czech Republic. They fill deep depressions in the roof of Carboniferous formation, and considering the conditions of coal exploitation, form the most important hydrostructure. Statistical analysis of groundwater analyses allowed to ascertain hydrochemical environments marked: I and II-IV. In the environment I (the Bludovice depression) waters of the type HCO3-Na are the most common. The II-IV environment is represented exclusively by stagnant waters of the Cl-Na type. The most remarkable change of the waters type is observed in the narrow, central zone of the Bludovice depression. For groundwaters in depressions of the second order (connected to the Bludovice and Detmarovice depressions - of first order) two variability models of ions concentrations were formulated. The highest I concentrations are typical for waters in the Darkov deprssion (of the second order), and for the Region of Darkov.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Lateralne zróżnicowanie chemizmu wód podziemnych w utworach formacji dębowieckiej czeskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
wody podziemne, hydrochemia, formacja dębowiecka, GZW
Odpowiednikiem formacji dębowieckiej występującej w Polsce są na terenie Republiki Czeskiej utwory facji grubodetrytycznej dolnego badenu, tworzące - z punktu widzenia eksploatacji węgla - najistotniejszą strukturę hydrogeologiczną w czeskiej części zagłębia. Wypełniają one głębokie obniżenia w stropie karbonu i występują w dwu głównych, łączących się ze sobą depresjach: detmarowickiej i bludowickiej. Na podstawie analizy statystycznej badanych wód wydzielono środwiska hydrochemiczne I i II-IV. W środowisku I (depresja bludowicka) występują wody typu: HCO3-Na. Środowisko II-IV reprezentują wyłącznie stagnacyjne wody typu Cl-Na. Wyraźna zmiana typu wód następuje w strefie przewężenia depreski bludowickiej. W wodach depresji drugiego rzędu, łączących się z bludowicką i detmarowicką, wyróżniono dwa modele zróżnicowania stężeń analizowanych jonów. Dla depresji darkovskiej (drugiego rzędu) i rejonu Darkova charakterystyczne są ekstremalne wysokie stężenia I.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top