World industrial sources of CO2 emissions versus sequestration by underground storage
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(2):129–143
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents characteristics of major industrial sectors which are responsible for significant part of total CO2 emissions in the world. Information on these sectors is given along with that concerning distribution of major stationary sources of emissions, shares of individual sectors of industry in total emission of CO2 and data on concentration of CO2 in streams of combustion gases from individual types of power plants and industrial gases. Results of economic evaluations of possibilities of elimination of CO2 emissions originating in the course of industrial processes are discussed at the example of the Netherlands. The authors propose to analyse usability of sequestrationby the underground storage method for two cases, that is for CO2 separated from emissions and for streams of pure CO2 gas. The first case concerns CO2 emissions from power and power and heat plants and some industrial processes, and the second - emissions from some industrial processes only. It is fairly possible that the first installations of sequestration by underground storage, especially those of the pilot type, will be localized in proximity of centers emission of stream of pure CO2 gas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przemysłowe źródła emisji CO2 na świecie w aspekcie podziemnego składowania
emisja CO2, źródła emisji, podziemne magazynowanie, gazy spalinowe, gazy przemysłowe
W artykule scharakteryzowano główne sektory przemysłowe, które są źródłem emisji dużych ilości CO2 na świecie. Przedstawiono informacje o głównych działach przemysłu, emitujących największe ilości CO2, o rozmieszczeniu stacjonarnych źródeł emisji, udziale sektorów przemysłowych w emisji CO2, a także dane o koncentracji CO2 w strumieniu gazów spalinowych z różnych typów elektrowni oraz przemysłu. Na przykładzie Holandii omówiono mozliwości i dokonano oceny kosztów zmniejszenia emisji CO2 z procesów przemysłowych. Autorzy zaproponowali, aby rozpatrywać podziemne składowanie CO2 dla dwóch przypadków: dla odseparowanego CO2 oraz strumienia czystego gazu. Pierwszy przypadek dotyczy emisji CO2 z energetyki i części procesów przemysłowych, drugi natomiast obejmuje emisje niektórych procesów przemysłowych. Możliwe, że w pierwszej kolejności instalacje podziemnego składowania dwutlenku węgla, w szczególności pilotażowe, powstaną w pobliżu źródeł emisji czystego strumienia tego gazu.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953