Legal and formal factors related to the mineral raw material deposits accessibility in Europe
 
 
 
More details
Hide details
1
Polish Geological Institute-National Research Institute
2
Geological Survey of Finland (GTK)
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2016;32(4):59–71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Over the last decades, the access to mineral raw material deposits has been increasingly limited by diverse limitations and obstacles. Some of them including: permits, taxes and fees, the ownership of mineral deposits, environmental protection rules and land-use and spatial planning conflicts, are related to state (governmental) activities and others such as protests against the mining activity and NIMBY effect, to societal issues. The legal authorities, governments and regulators are the stakeholders involved in the legislative issues of this process. A major potential matter of dispute lies in land-use issues. Diverse land-use types, for example, nature conservation, tourism and building development, can restrict the area available for exploration and/or mining, and thus access to mineral deposits. The nature of the land-use competition seems to be similar in different countries and regions, and so do the land-use conflicts. However, the scale and the underlying reasons of the land-use conflicts may differ. This also applies to the approaches to solve the problems. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prawne i formalne czynniki związane z dostępnością złóż kopalin w krajach Europy
dostępność złóż kopalin, regulacja prawna, ochrona przyrody, ochrona krajobrazu, konflikt planistyczny
Dostępność złóż kopalin jest jednym z ważnych czynników warunkujących możliwość ich gospodarczego wykorzystania. Od wielu lat obserwuje się narastające jej ograniczenia i przeszkody. Część spośród nich jak: koncesjonowanie, system opłat, własność złóż i terenów ich występowania, wymagania w zakresie ochrony przyrody oraz planowania przestrzennego są związane z krajowymi regulacjami prawnymi i są kontrolowane przez organa administracji państwowej lub samorządowej; inne, jak np. protesty społeczne lub efekt NIMBY, są domeną społeczeństwa. W niniejszej pracy przedstawiono pierwsze z nich tj. uwarunkowania prawne i formalne. Różne możliwości i zapisy dotyczące wykorzystania terenu np. ochrona przyrody, turystyka i rekreacja, zabudowa terenu mogą utrudnić lub uniemożliwić dostęp do złóż kopalin ograniczając obszary dla prowadzenia poszukiwań lub ich wydobycia. Zjawisko konkurowania w zakresie różnych sposobów wykorzystania powierzchni terenu wydaje się być podobne w wielu krajach i regionach, sprzyjając powstawaniu konfliktów, jakkolwiek zarówno skala, jak i ich szczegółowe przyczyny mogą się różnić. Dotyczy to również podejmowanych prób ich rozwiązywania. [..]
 
REFERENCES (27)
1.
Ellison et al. 2001 – Ellison, R.A., Arrick, A., Hennesey, C. and Booth, S.J. 2001. The use of earth information in support of planning in England and Wales [In:] Integrating geology in urban planning. UN ESCAP, N. York, pp. 1–17.
 
2.
European Commission, 2011. Guidance on undertaking non-energy extractive activities in accordance with Natura 2000 requirements. 2011. [Online] Available at: (http//ec.europa.eu/environment/natur...) [Accessed: 1.10.2016].
 
3.
Heberstreit. C. 2009. Access to resources – a change in Europe’s policy. European Geologist 28, pp. 11–13.
 
4.
Implementation of policy proposes packages to promote sustainable management of natural resources. UNEP, 2003.
 
5.
Improving Framework Conditions for Extracting Minerals for the EU. Exchanging best practice on land use planning, permitting and geological knowledge sharing. European Commission. Enterprise and Industry Directorate General, 2010, pp. 1–59.
 
6.
Nieć, M. and Radwanek-Bąk, B. 2010. Recent and future utilization of mineral deposits In Poland and threats to security of mineral raw material supply. AIMS, RWTH, SIDMI. Bd. 9: Mineral resources and mine development. Aachen, pp. 137–147.
 
7.
Nieć, M. and Radwanek-Bąk, B. 2012. Ochrona złóż kopalin jako element planowania i zagospodarowania przestrzennego – problemy prawne i mentalne. Przegląd Górniczy N o. 8, pp. 3–6 (in Polish).
 
8.
Nieć et al. 2014 – Nieć, M., Galos, K. and Szamałek, K. 2014. Main challenges of mineral resources policy of Poland. Res. Policy 42, pp. 93–103.
 
9.
Nieć, M. and Radwanek-Bąk, B. 2014. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów kopalin. Kraków: Ed. IGSMiE PAN . 177 pp. (in Polish).
 
10.
Radwanek-Bąk, B. 2007. The concept of multi-criteria mineral resources protection. Environmental Geol. 52, pp. 137–145.
 
11.
Radwanek-Bąk, B. 2008. Dostępność terenów złożowych jako priorytet ochrony zasobów złóż kopalin. Górnictwo Odkrywkowe r. 47, No. 2–3, pp. 19–24 (in Polish).
 
12.
Radwanek-Bąk, B. 2012. Konflikty środowiskowe zagospodarowania złóż kopalin eksploatowanych metodą odkrywkową zlokalizowanych na obszarach sieci NATURA 2000 – przykład województwa małopolskiego. Biuletyn PIG 448(2), pp. 269–281 (in Polish).
 
13.
Radwanek-Bąk, B. 2016. Minerals4EU – Europejska sieć informacyjna zaopatrzenia w surowce mineralne – jeden z wiodących projektów komisji europejskiej ostatnich lat. Przegląd Geologiczny 7, pp. 458–464 (in Polish).
 
14.
Radwanek-Bąk, B. and Nieć, M. 2011. Ochrona zasobów kopalin – droga trudnego kompromisu. Przegląd Górniczy t. 66, N o. 10 (1067), pp. 7–15 (in Polish).
 
15.
Radwanek-Bąk, B. and Nieć, M. 2014. Valorization of undeveloped industrial rock deposits in Poland. Resources Policy 45, pp. 290–298.
 
16.
Recommendations on the framework conditions for the extraction of non-energy raw materials in the European Union , Report of the Ad Hoc Working Group on Exchange of best practices on minerals policy and legal framework, information framework, land-use planning and permitting (AHWG), 2014.
 
17.
Reznicek, V . 1987. Metodika ochrany nerudnych surovin a nektere problemy s jejim uplatnovanim. Forum pro nerudy No. 33. Praha (in Czech).
 
18.
Shields, D .J. and Šolar, S.V. 2004. Sustainable mineral resources management and indicators: case study Slovenia. Geol. Surv. Slovenia, Ljubljana, 83 p.
 
19.
Stefanowicz, J. 2007. Regulacje prawa geologicznego i górniczego a efektywność wykorzystania zasobów złóż kopalin. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 10, No. 2, pp. 159–175 (in Polish).
 
20.
Szamałek, K. 2011. Rational mineral deposit management in the light of mineral resources theory. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Managementt Vol. 27, N o. 4, pp. 5–15.
 
21.
Tiess, G. 2010. Minerals Policy in Europe. Some recent developments. Resources Policy 35, pp. 10–198.
 
22.
Tiess, G. 2011a. Legal basis of Minerals Policy in Europe. An overview of 40 countries. Springer Verlag.
 
23.
Tiess, G. 2011b. General and international mineral policy. Focus Europe. Springer Verlag.
 
24.
Wagner, H. and Tiess, G. 2008. Minerals planning policies and supply practices in Europe [In:] 21st WMC &Expo, Taylor&Francis Group, London, pp. 29–39.
 
25.
Weber, L. 2007. Der Ősterreichische Rohstoff Plan. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstallt 147, 1, 2, pp. 223–229 (in German).
 
26.
Weber, L. Hrsg. 2012. Der Ősterreichische Rohstoff Plan. Archiv fűr Lagerstättenforschung. Band 26 (in German).
 
27.
Wrighton et al. 2014 – Wrighton, C.E., Been, E .J. and Mankelow, J.M. 2014. The development and implementation of mineral safeguarding policies at national and local levels in the United Kingdom. Resources Policy 41, pp. 160–170.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953