Nano-SiC modified carbon materials
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(Zeszyt specjalny 1):85–91
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In many applications, traditional carbon materials require appropriate modifications to improve their properties by applying various additives. One way of modification is the introduction of elemental silicon or its compounds to raw carbon materials and subsequent heat treatment of such composite systems. The synthesized SiC improves the properties of the resulting C/SiC composite materials. In this paper, the preparation of C/SiC materials by the two-stage aerosol method is described and their properties based mainly on the XRD and TGA determinations are discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Materiały węglowe modyfikowane nanokrystalicznym węglikiem krzemu SiC
węglik krzemu SiC, węgiel, synteza aerozolowa, kompozyty
W wielu zastosowaniach tradycyjne materiały węglowe wymagają modyfikacji, prowadzącej do poprawy ich właściwości, co osiągnąć można np. poprzez stosowanie odpowiednich dodatków uszlachetniających. Jednym ze sposobów jest wprowadzanie krzemu lub jego związków do mieszaniny surowców węglowych i obróbka termiczna złożonego układu prekursorów. Powstający w takich warunkach SiC poprawia właściwości uzyskanych kompozytowych materiałów C/SiC. W pracy przedstawiono wyniki badań, dotyczące kompozytowych materiałów C/SiC, otrzymywanych w dwuetapowym procesie syntezy aerozolowej oraz omówiono ich właściwości głównie w oparciu o wyniki badań dyfrakcji rentgenowskiej XRD i termograwimetrycznych TGA.
 
REFERENCES (5)
1.
Czosnek C., 2003 – Przemiany krzemu i jego związków podczas pirolizy z pakiem w aspekcie modyfikacji właściwości karbonizatów, praca doktorska, AGH, Kraków.
 
2.
Czosnek C., Janik J. F., Kluska S., 2007 – Aerosol-assisted synthesis of SiC-based nanopowders from organosilicon precursor systems, Materials Science-Poland, przyjęty do druku.
 
3.
Czosnek C., Janik J. F., Olejniczak Z., 2002 – Silicon carbide modified carbon materials. Formation of nanocrystalline SiC from thermochemical processes in the system coal tar pitch/poly(carbosilane), Journal of Cluster Science, 13(4), 487.
 
4.
Czosnek C., Ratuszek W., Janik J.F., Olejniczak Z., 2002 – XRD and 29Si MAS NMR spectroscopic studies of carbon materials obtained from pyrolyses of a coal tar pitch modified with various silicon bearing additives, Fuel Processing Technology 79 (3), 199.
 
5.
Czosnek C., Wolszczak J., Drygaś M., Góra M., Janik J.F., 2004 – Nano-SiC implantation into the structure of carbon/graphite materials made by pyrolysis (carbonization) of the precursor system coal tar pitch/poly(dimethylsiloxane), Journal of Physics and Chemistry of Solids, 65, 647.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953