Natural aggregates in EU – the production in 1980–2011
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2014;30(1):53–68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The examination of the amount of the natural aggregates production in the European Union countries in the last decade was the aim of this research. In the modern history of development of natural aggregates production in European countries we can distinguish two major period. First period includes time before the economical crisis (up to year 2005). The second period correspond to economical crisis after year 2008. The annual production of aggregate in Europe is around 3 billion Mg valued ca. 20 billion euro. The majority of aggregates (around 91 %) is derived from natural deposits. Crushed aggregates constitute around 50% and sand&gravel aggregates about 41%. The remaining amount is made up artificial aggregates (around 2%), recycled aggregates (around 5%) and marine aggregates around 2%). The aggregates industry in Europe includes around 17 000 companies which extract around 29 000 open pit mines. This extraction chain gives around 280 000 workplaces. The conducted analysis has shown that the quantity of produced aggregates in individual countries presents changeable tendency. It has been increasing and decreasing in the EU and UEPG countries, but in most of them the tendency of produced aggregates has stayed on the stable level. However the picture had been disturbed by the world economic crisis. After 2008 the production of aggregates in the majority of European countries decreased and this tendency lasts still, though with various intensity. Nevertheless, Poland distinguished itself with systematically growing production of aggregates (till 2011). The average per capita production in Europe in 2011 was around 5.8 Mg/per capita. Comparing to year 2006 (ca. 7.0 Mg/per capita) the production decreased by about 17%. In Poland in years 2006–2011 the aggregates per capita production increased from 4.4 Mg up to around 9.1Mg. i.e. by about 107%. Year 2011 had the main influence on this trend – aggregates production amounted to around 345 million Mg (increase by about 36.9% comparing to year 2010).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kruszywa naturalne w Unii Europejskiej – produkcja w latach 1980–2011
kraje europejskie, kruszywa naturalne, ekonometria, analiza produkcji
Celem pracy było zbadanie wielkości produkcji kruszyw naturalnych w krajach Unii Europejskiej na przestrzeni ostatniej dekady. W najnowszej historii rozwoju produkcji kruszyw w krajach europejskich można wyróżnić dwa podstawowe okresy: okres przedkryzysowy do około 2005 roku i okres zaznaczającego się światowego kryzysu finansowo-gospodarczego po roku 2008. Sektor produkcji kruszyw w Europie wytwarza rocznie około 3 mld Mg kruszyw o wartości około 20 mld euro. Zdecydowana większość kruszyw (około 91%) pochodzi ze złóż naturalnych, w tym kruszywa łamane – 50,0%, a kruszywa żwirowo-piaskowe – 41,0%. Na pozostałą część składają się kruszywa pochodzące z recyklingu (około 5%) oraz kruszywa morskie i sztuczne (po około 2%). Przemysł kruszyw w Europie obejmuje około 17 tys. firm pozyskujących kruszywo w około 29 tys. kopalń i odkrywek, zatrudniając bezpośrednio i pośrednio około 280 tys. osób. Przeprowadzona analiza wykazała przede wszystkim, że w Unii Europejskiej oraz w krajach stowarzyszonych z UEPG ilość wytwarzanych kruszyw w poszczególnych krajach wykazuje zmienne tendencje, zarówno wzrostowe jak i spadkowe, a w znacznej grupie krajów pozostaje na mniej więcej stałym poziomie. Obraz ten został jednak zakłócony światowym kryzysem ekonomicznym, w wyniku którego produkcja kruszyw w większości krajów europejskich uległa po 2008 roku zmniejszeniu i niestety, tendencja ta trwa nadal chociaż z różnym natężeniem. Na tym tle Polska wyróżnia się korzystnie z systematycznie rosnącą (do roku 2011) produkcją kruszyw. Średnia europejska produkcji kruszyw na mieszkańca wynosiła w 2011 około 5,8 Mg/osobę i w porównaniu do 2006 roku (7 Mg/mieszkańca) spadła o ponad 17%. W Polsce w latach 2006–2011 produkcja kruszyw wzrosła z około 4,4 Mg/osobę do 9,1 Mg/osobę, a więc o około 107%. Duży wpływ miała na to rekordowa produkcja kruszyw w 2011 roku w ilości 345 mln Mg (wzrost w porównaniu do 2010 r o 36,9%).
 
REFERENCES (11)
1.
Galos, K. i Smakowski, T. 2008. Nowa polityka surowcowa krajów Unii Europejskiej w obszarze surowców nieenergetycznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 24(4/4), s. 76–89.
 
2.
Kabziński, A. 2007. Udział przemysłu kruszyw naturalnych w realizacji programu rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce w latach 2007–2013. Górnictwo Odkrywkowe 5–6, s. 244–250.
 
3.
Kabziński, A. 2007b. Kruszywa naturalne w Polsce. Prognozy 2006 i 2007. Surowce i Maszyny Budowlane 3, s. 10–12.
 
4.
Kabziński, A. 2009. Kruszywa w Polsce w latach 1989–2008. I Forum Producentów Kruszyw. ABC. Kruszywa. Referaty i prezentacje. IMBiGS Warszawa 17 listopada 2009, s. 20–31.
 
5.
Kawalec, P. 2007. Analiza produkcji i zużycia kruszyw w zależności od wybranych wskaźników wzrostu gospodarczego w Polsce i innych krajach UE. Praca doktorska AGH Kraków.
 
6.
Kozioł, W. i Kawalec, P. 2006. Stan i perspektywy rozwoju górnictwa odkrywkowego w XXI wieku. Górnictwo Odkrywkowe 3–4, s. 8–15.
 
7.
Kozioł, W. i Kawalec, P. 2007. Prognozy produkcji kruszyw naturalnych w Unii Europejskiej. Polski Kongres Górniczy w Krakowie 2007. Górnictwo Odkrywkowe 5–6, s. 113–118.
 
8.
Kozioł, W. i Kawalec, P. 2008. Wpływ rozwoju infrastruktury kraju na intensyfikację produkcji kruszyw naturalnych. Przegląd Górniczy 9–10, s. 18–26.
 
9.
Kozioł,W., Kawalec, P. i Kabziński, A., 2008. Produkcja kruszywa w Unii Europejskiej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 24(4/3), s. 61–73.
 
10.
PIG lata 1991–2011. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny (PIG), Warszawa.
 
11.
UEPG, lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012. Annual Reviev. Union Européenne des Producteurs de Granulats (European Aggregates Association) UEPG, Brussels–Belgium.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953