Evolution of mineral aggregates market in Poland
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2001;17(4):19–38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents sources and production of mineral aggregates in Poland in recent years, as well as characterise developments of their domestic market in the 1990s. Relationships between various groups of aggregates are discussed. Importance of foreign trade of aggregates is also taken into account. As a summary, future outlook of domestic market of aggregates is anticipated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ewolucja rynku kruszyw mineralnych w Polsce
kruszywa naturalne, kruszywa łamane, źródła, produkcja krajowa, rynek kruszyw
Artykuł prezentuje źródła i produkcję kruszyw mineralnych w Polsce w ostatnich latach, jak również charakteryzuje rozwój ich krajowego rynku w latach dziewięćdziesiątych. Przedstawione są także relacje pomiędzy poszczególnymi grupami kruszyw, a także znaczenie obrotów międzynarodowych tą grupą surowców. W podsumowaniu przedstawiono przewidywany rozwój krajowego rynku kruszyw w najbliższych latach.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953