OPTIMAL STRUCTURE OF THE CONNECTIONS OF A FLOTATION MACHINE WITH THREE CELLS
 
More details
Hide details
1
retired employee of the Silesian University of Technology
2
Silesian University of Technology; Faculty of Mining and Geology
CORRESPONDING AUTHOR
Roman Kaula   

Silesian University of Technology; Faculty of Mining and Geology, Akademicka 2, 44-100 Gliwice, Poland
Submission date: 2017-10-09
Acceptance date: 2018-09-11
Publication date: 2018-09-11
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2018;34(1):53–68
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper presents a three cells flotation machine with a specific structure of connections of individual cells and the methods of selecting their parameters. The proposed circuit of the three cells flotation machine is characterized by a different connection structure and the specific parameters of each cell than the serial (cell-to-cell) flotation machine. Defined structure of connections between the cells and proper selection of their parameters ensures the maximum slope of the "separation characteristics" of the machine for the velocity coefficient k. Conducting the process of mineral enrichment in the proposed system enables the most efficient separation of the useful feed components. The research was carried out using numerical methods, where the basis of the study was an analytical description of the connection system of three flotation cells being in a steady state, the distribution density characteristic of the particles flotability and the distribution of ash content. The distribution density function of the particles flotability was determined on the basis of the kinetics of the release of the mass of feed components in the batch flotation process. Based on previous work, the authors have shown that the heterogeneity of the feed is well characterized by the model of the triangular distribution function f(k). Using the distribution of particles flotability, the distribution of ash content was determined in relation to the changes in the flotation velocity coefficient. In the final stage of the study, the effects of enrichment obtained in the three cells serial flotation machine (the most common industrial structure) were compared with those obtained in the three cells flotation machine circuit proposed by the authors.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
OPTYMALNA STRUKTURA POŁĄCZEŃ MASZYNY FLOTACYJNEJ Z TRZEMA KOMORAMI
współczynnik prędkości flotacji, funkcja gęstości rozkładu flotowalności ziaren węgla, charakterystyki statyczne flotowników wielokomorowych, optymalna struktura połączeń flotownika trójkomorowego
W artykule przedstawiono maszynę flotacyjną trójkomorową o określonej strukturze połączeń poszczególnych komór i sposobie doboru ich parametrów. Proponowany układ połączeń maszyny flotacyjnej trójkomorowej charakteryzuje się inną od szeregowej strukturą połączeń oraz ściśle określonymi parametrami każdej komory. Zdefiniowany sposób połączeń komór oraz odpowiedni dobór ich parametrów zapewnia maksymalne nachylenie charakterystyki rozdziału maszyny dla współczynnika prędkości k rozdziału. Prowadzenie procesu wzbogacania, w proponowanym układzie, umożliwia najdokładniejszy rozdział składników użytecznych nadawy. Badania przeprowadzono metodami numerycznymi, gdzie podstawę badań stanowił: opis analityczny układu połączeń trzech komór flotacyjnych rozpatrywany w stanie ustalonym, charakterystyka gęstości rozkładu flotowalności ziaren f(k) oraz rozkład zawartości popiołu. Funkcję gęstości rozkładu flotowalności ziaren f(k) określono na podstawie przebiegu kinetyki wydzielania się masy składników nadawy w procesie flotacji cyklicznej. Na podstawie wcześniejszych prac autorzy wykazali, że model rozkładu trójkątnego funkcji f(k) dobrze charakteryzuje niejednorodność nadawy. Korzystając z rozkładu flotowalności ziaren wyznaczono rozkład zawartości popiołu w zależności od zmian współczynnika prędkości flotacji. Następnie wyznaczono charakterystyki statyczne flotownika trójkomorowego. W końcowym etapie badań, dokonano porównania efektów wzbogacania flotownika trójkomorowego szeregowego (o strukturze najczęściej spotykanej w przemyśle) z układem flotownika trójkomorowego o strukturze zaproponowanej przez autorów pracy.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953