Organic recycling of municipal waste: composting or methane digestion - pros and cons
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(4):57–72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Increasing problems related to disposal and utilization of the organic waste, also this separated from municipal waste contribute to a clear interest in various methods for its handling. The EU Directive on waste disposal was issued in April 1999 (a corresponding Polish resolution in 2003) that enforces a gradual reduction of organic waste content to approximately 10% in 2015 both in the Member States Countries. This requirement sets up appropriate strategic actions aimed at selection and disposal of the organic fraction of municipal waste. Application of combined mechanical and biological methods of waste processing in medium-sized regional waste processing plants may serve as an effective altemative aiming at the reduction of waste volume and its safe landfilling. As the experiences of the countries highly advanced in application of innovative solutions in waste management show, implementation of the presently used conventional methods for waste recycling and utilization will be maintained also in the future, with some of the technologies becoming subject to improvements and thus gaining advances in the technical level of solutions in individual methods. Beside the principal objective of reducing the volume of municipal waste disposed at the landfills and the need for its utilization, recycling of organic waste (also this separated from municipal waste) should have its economic aspect since any activity in this area will sooner or later be subject to evaluation using economic criteria. Generally both methods are considered effective on condition they are operated appropriately and bring specific measurable effects. Especial biological methods of biowaste processing: composting and digestion have already got a recognised position in waste management. The proposed composting technologies for organic waste allow producing compost of high-quality and a wide spectrum of applications. Application of technologies for anaerobic digestion of organic matter in bioreactors under specific conditions has become more and more common enabling production of biogas with a potential to be used for energetic purposes and a residue of fertilizing properties. Both methods represent specific advantages and disadvantages. Selection of a composting or digestion alternative depends on a number of criteria and first of all on local, area-specific conditions that should be taken account of when developing plans addressing organic waste problems.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Recykling organiczny odpadów: kompostowanie czy fermentacja metanowa - za i przeciw
recycling organiczny, odpady organiczne, kompostowanie, fermentacja metanowa
Narastające problemy z unieszkodliwianiem i wykorzystaniem odpadów organicznych, także tych wydzielonych z odpadów komunalnych, są przyczyną widocznego zainteresowania różnymi formami postępowania. W kwietniu 1999 r. wydana została Dyrektywa UE (rozporządzenie w Polsce od 2003 r.) nt. składowania, która wymusza na krajach członkowskich UE stopniowe redukowanie zawartości frakcji organicznej w składowanych odpadach. Wymóg ten określa odpowiednie działania strategiczne zmierzające do wydzielenia i unieszkodliwienia frakcji organicznej odpadów komunalnych. Zastosowanie mechaniczno-biologicznych metod przerobu odpadów mieszanych może stanowić efektywną opcję ich przekształcania w celu redukcji objętości i bezpiecznego składowania, szczególnie w przypadku średniej wielkości zakładów regionalnych. Jak wskazują doświadczenia krajów zaawansowanych w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań w gospodarowaniu odpadami, jeszcze przez wiele lat będą wprowadzane obecnie stosowane podstawowe metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów, natomiast doskonalone będą tylko wybrane technologie. Recykling odpadów organicznych (także tych wydzielonych z odpadów komunalnych), oprócz zasadniczego celu, jakim jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach oraz potrzeby ich wykorzystania, musi uwzględniać również swój aspekt ekonomiczny, ponieważ każde działanie w tym zakresie wcześniej czy później będzie podlegało ocenie poprzez kryterium ekonomiczne. Generalnie uważa się, że każdy ze sposobów jest dobry, o ile prowadzony jest prawidłowo i przynosi określone, wymierne efekty. Szczególnie biologiczne metody przetwarzania odpadów organicznych, tj. kompostowanie i fermentacja posiadają już określoną pozycję w gospodarce odpadami. Proponowane technologie kompostowania wydzielonej frakcji organicznej pozwalają na uzyskanie kompostu wysokiej jakości i o szerokim zakresie stosowania. Coraz częściej stosuje się także technologie beztlenowego rozkładu substancji organicznej w bioreaktorach, których produktami są: biogaz z możliwością energetycznego wykorzystania oraz pozostałość o właściwościach nawozowych. Obie metody mają określone zalety i wady. Wybór wariantu kompostowania lub fermentacji zależy od szeregu kryteriów, a przede wszystkim od specyficznych uwarunkowań lokalnych, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu rozwiązania problemu odpadów organicznych.
 
REFERENCES (21)
1.
Burkiewicz B., 2003—Czy kompostowanie musi być drogie? (Must compsoting be expensive?), Gospodarka odpadami, Przegląd Komunalny 10(145).
 
2.
Chmielewski R., 2001 — Unieszkodliwianie odpadów w pryzmach (Waste utilisation in piles), Przegląd Komunalny 5(116).
 
3.
Cofta J., 1998 — Pomorskie zakłady budowy maszyn Makrum S.A. Kompostownia systemu Dano (Makrum Pomeranian Machinery Construction Plant Joint Stock Company. Dano Composting Plant), Przegląd Komunalny dodatek 12(14).
 
4.
Drożdż A., Janowski G., Biuro Ochrony Środowiska Elektrim-Megadex S.A., Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (Combined mechanical and biological waste processing), Konferencja nt. Kompostowanie odpadów — dobry interes czy uciążliwa konieczność?.
 
5.
Fengler M., 1998 — System kompostowania odpadów firmy Stenger (Stenger waste composting system), Przegląd Komunalny dodatek 12(14).
 
6.
Herman J., 1998—Aprobata dla wykorzystania kompostu z odpadów komunalnych(Approval for application of municipal waste made compost), Przegląd Komunalny dodatek 12(14).
 
7.
Janka W., 1998 — Gospodarka odpadami — system Preko ZG (Waste management — Preko ZG system), Przegląd Komunalny dodatek 12(14).
 
8.
Jędrczak A., Haziak K., 2001 — Fermentacja odpadów komunalnych metodą mokrą (Wet digestion of municipal waste), Przegląd Komunalny dodatek 5(116).
 
9.
Jurasz F., 1998—Biologiczne metody utylizacji odpadów organicznych (Biological methods for organic waste utilisation), Przegląd Komunalny dodatek 12(14).
 
10.
Kasprzak K., 1998 — Założenia teoretyczne i wymogi praktyczne kompostowania odpadów organicznych (Theoretical assumptions and practical requirements for organic waste composting), Przegląd Komunalny dodatek 12(14).
 
11.
Koleśnik R., 1998—Kompostownia w Suwałkach (Suwałki Composting Plant), Przegląd Komunalny dodatek 12(14).
 
12.
Kowalik M. Braniewo: Utylizacja odpadów w pryzmach energetycznych(Braniewo: Utilisation of waste in energetic piles’), Poradnik: Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie, http://www.otzomost.org.pl./pu....
 
13.
Kowalski A. , 1998—Kompostowanie odpadów biologicznych i zielonych w zamkniętym systemie HERHOF (Composting of biological and green waste in a closed HERHOF system), Przegląd Komunalny dodatek 12(14).
 
14.
Lewandowska L., 1998 — Kompost — wartościowy materiał czy uciążliwy produkt uboczny (Compost — a valuable material or burdensome by-product), Przegląd Komunalny dodatek 12(14).
 
15.
Maksymowicz B. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM w Łodzi, Zagospodarowanie odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów organicznych (Synteza) (Municipal waste management with special focus on organic waste—a synthesis), Konferencja nt. Kompostowanie odpadów— dobry interes czy uciążliwa konieczność?.
 
16.
Niedziałkowski A., 2002—Fermentacja odpadów organicznych—alternatywa kompostowania (Digestion of organic waste — an alternative for composting), Gospodarka odpadami, Przegląd komunalny 5(128).
 
17.
Przywarska R. Przewodnicząca komisji ds. Gospodarki Odpadami przy Zarządzie Głównym PKE, Nowe technologie biologicznego unieszkodliwiania odpadów (New technologies for biological utilisation of waste), Konferencja nt. Kompostowanie odpadów — dobry interes czy uciążliwa konieczność?.
 
18.
Rogalski W., 1998 — Zasady kompleksowej gospodarki odpadami organicznymi na przykładzie Wiednia (Principles of complex organic waste management on the example of Vienna), Przegląd Komunalny dodatek 12(14).
 
19.
Staszczyk J., 1998 — M-U-T Kyberferm system kompostowania dla każdej wielkości( M-U-T Kyberferm composting system of any volume), Przegląd Komunalny dodatek 12(14).
 
20.
Stępniak S., 2002 — Wytwarzanie biogazu i kompostu z procesów beztlenowej fermentacji odpadów organicznych (Production of biogas and compost from anaerobic digestion of organic waste), Eko-problemy 4.
 
21.
Technologia kompostowania w stabilizatorach typu dano (Composting technology in the dano stabilizations), Luty 2003 Gospodarka odpadami. Przegląd Komunalny — Dodatek.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953