Petroleum systems: primary hydrocarbon potential versus possible reserves of oil and gas
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(3):27-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Unlike previous methods of estimating undiscovered hydrocarbon reserves, a new method of data synthesization, which was derived from the petroleum-system concept, integrates, in a temporal-spatial approach, all parameters of sedimentary basins and processes within them which have been necessary for the formation of oil and gas fields. Its apparent advantage is the possibility of quantitative assessment of undiscovered oil and gas reserves and predicting zones of commercial hydrocarbon accumulations, based on quantification of hydrocarbon generation and migration processes on reconstructed models of geodynamic evolution of petroleum basins. Modelling of these processes requires application of specialized interpretative and analytical techniques, supported by laboratory simulations and proffesional computer programs. Their most critical element is estimation of such losses of the primary hydrocarbon potential due to dispersion and leakage of hydrocarbon phases which were predominating in the scale of global and regional petroleum cycles. The magnitude of these losses was particularly dramatic with regard to folded and overthrust oil- and gas-bearing series in the Flysch Carpathians, the petroleum system of which was forming synchronously with processes of their tectonic compression and erosion; that caused separation of integral petroleum subsystems and plays having different hydrocarbon potentials. In the context of the above problems, result of balancing the petroleum system and its integral elements in the eastern Polish Carpathians are discussed, which was the subject of several unpublished research projects carried out by interdisciplinary teams of specialists under the management of the author.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Systemy naftowe: pierwotny potencjał węglowodorowy a zasoby prognostyczne ropy naftowej i gazu ziemnego
globalny cykl naftowy, straty potencjału węglowodorowego, rekonstruowanie systemów naftowych, ropogazonośność polskich Karpat fliszowych, bilans prognostycznych zasobów węglowodorów
W odróżnieniu od dotychczasowych metod szacowania nieodkrytych zasobów węglowodorów, nowy sposób syntetyzowania danych, wywodzący się z pojęcia systemu naftowego, integruje w ujęciu przestrzenno-czasowym wszystkie parametry basenów sedymentacyjnych i procesów w nich zachodzących niezbędne dla uformowania się złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Jego istotną zaletą jest możliwość ilościowej oceny nieodkrytych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz prognozowania stref występowania ich nagromadzeń przemysłowych, w oparciu o kwantyfikowanie procesów generowania i migracji faz węglowodorowych na zrekonstruowanych modelach geodynamicznej ewolucji basenów naftowych. Modelowanie tych procesów wymaga zastosowania wyspecjalizowanych technik analitycznych i interpretacyjnych, wspomaganych symulacjami laboratoryjnymi i profesjonalnymi programami numerycznymi. Najbardziej newralgicznym ich elementem jest estymacja strat pierwotnego potencjału węglowodorowego, wskutek rozpraszania i wyciekania faz węglowodorowych, dominujących w skali globalnych i regionalnych cykli naftowych. Wielkość tych strat jest szczególnie drastyczna w odniesieniu do sfałdowanych i nasuniętych serii ropogazonośnych Karpat fliszowych, których system naftowy formował się synchronicznie z procesami ich kompresji tektonicznej i erozji, powodując wyodrębnienie integralnych podsystemów naftowych i obiektów prospekcyjnych o zróżnicowanym potenjale węglowodorowym. W kontekście powyższych zagadnień, dyskutowane są wyniki bilansowania systemu naftowego wschodniej części Karpat polskich i jego integralnych elementów, będące obiektem kilku nieopublikowanych projektów badawczych, zrealizowanych pod kierunkiem autora przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top