The ingluence of concentrate quality control on the efficiency of copper ore enrichment processes on the basis of OZWR KGHM Polska Miedź S.A.
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(3):55–65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
There were presented three econometric models useful for optimisation metals recovery in KGHM "Polska Miedź" S.A. in the article. With using of computational program GAMS there were determined values of concentrate yields and a contents of copper in them, at different variants of limitations. The usefulness of presented models and their logical compatibility with industrial reality was also proved.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sterowania jakością koncentratu na efektywność procesu wzbogacania rud miedzi na podstawie OZWR KGHM Polska Miedź S.A.
optymalizacja odzysku metali, modele ekonometryczne, funkcje celu
W artykule przedstawiono trzy warianty modeli ekonometrycznych pozwalających na optymalizację odzysku metali w OZWR KGHM "Polska Miedź" S.A. Stosując program obliczeniowy GAMS wyznaczono wartości wychodów koncentratów oraz zawartości miedzi w nich, przy różnych wariantach ograniczeń. Wykazano użyteczność stosowanych modeli oraz ich logiczną zgodność z praktyką przemysłową.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953