Possibilities of beneficiation of the feldspar-quartz rock from Sławniowice near Nysa in the light of so-far research
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(3):5-19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the research was partly weathered leucogranite occurring as an accompanying rock in the marble quarry of Sławniowice. The paper presents the results of the raw material processing through magnetic separation and froth flotation, as well as possible branches of ceramics, in which the products of beneficiation could be utilized. After desliming and two-stage magnetic separation the content of colouring oxides (Fe2O3 + TiO2) was reduced from 0,54% to 0,23%. In a further process, in which feldspars and quartz were separated by froth flotation, the content of alkalis in flotation concentrate increased to almost 11%, with alkalis ratio ca. 1,1, while the content of Fe2O3 and TiO2 were lowered to ca. 0,2% and 0,045%, respectively. According to the Polish standard BN-83/6714-01, the obtained feldspar concentrate could be classified as feldspar-quartz flour of variety I grade 1. Despite high content of alkalis, the utilization of examined raw material in the production of sanitary ware by the fast firing method or manufacturing of china is doubtful due to high content of colouring oxides as well as significant costs of the rock processing to obtain product of suitable quality. In the light of research previously carried on, the best and the most effective way of utilisation of the feldspar-quartz rock from Sławniowice is the production of ceramic tiles, as the raw material parameters – even after simple grinding and homogenization – are adequate to the tile industry standards.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości wzbogacania kopaliny skaleniowo-kwarcowej ze Sławniowic koło Nysy w świetle dotychczasowych badań
kopalina skaleniowa, kopalina kwarcowa, Sławniowice, wzbogacanie, możliwości wykorzystania
Celem pracy było zbadanie możliwości wzbogacania częściowo zwietrzałego leukogranitu, występującego jako kopalina towarzysząca w kamieniołomie wapieni krystalicznych w Sławniowicach, oraz wskazanie asortymentu wyrobów ceramicznych, do których wytwarzania mógłby być on przydatny po zabiegach uszlachetniania, tj. po odmulaniu, separacji magnetycznej i flotacji. W następstwie dwustopniowej separacji magnetycznej materiału odmulonego zawartość tlenków barwiących (Fe2O3+TiO2) została obniżona z 0,54 do 0,23%. Zastosowanie flotacji pozwoliło na uzyskanie koncentratu skaleniowego o podwyższonym do niemal 11% udziale alkaliów, przy module alkaliczności około 1,1 oraz zawartości około 0,2% Fe2O3 i 0,045% TiO2. Produkt ten, zgodnie z normą BN-83/6714-01, można zakwalifikować jako mączkę skaleniowo-kwarcową odmiany I gatunku 1. Mimo uzyskania wysokiego udziału alkaliów, wykorzystanie badanego surowca w produkcji np. wyrobów ceramiki sanitarnej w procesie wypalania szybkościowego lub ceramiki szlachetnej jest mało prawdopodobne, przede wszystkim ze względu na zbyt wysoki udział tlenków barwiących, a także znaczne koszty związane z uzyskaniem z badanej kopaliny surowca skaleniowego odpowiedniej jakości. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że najlepszym i najbardziej efektywnym kierunkiem wykorzystania omawianej kopaliny mogłaby być produkcja płytek ceramicznych, już po prostym przygotowaniu spełnia ona bowiem wymagania stawiane przez ten przemysł surowcom skaleniowym.
 
REFERENCES (6)
1.
Cavalcante P.M.T., Dondi M., Ercolani G., Guarini G., Melandri C., Raimondo M., Rochae Almendra E., 2004 - The influence of microstructure on the performance of white porcelain stoneware. Ceramics International (30), 953-963. Elsevier Ltd.
 
2.
Lewicka E., Poddębniak T., Rogowska M., Wyszomirski P., 2006 - Surowiec skaleniowy ze Sławniowic do produkcji płytek gres porcellanato. Ceramika/Ceramics 96, 329-335.
 
3.
Lewicka E., Wyszomirski P., 2005 - Czy istnieją możliwości powiększenia bazy zasobowej surowców skaleniowych w Polsce? Gosp. Sur. Min. 21, z. spec. 1, 135-148.
 
4.
Ociepa Z., 1994 - Ocena porównawcza odpadów granitowych jako surowców do produkcji koncentratów skaleniowych. Gosp. Sur. Min. 10, z. 3, 399-413.
 
5.
Ociepa Z., 1991 - Określenie warunków otrzymywania wysokojakościowych koncentratów skaleniowych z granitu "Karpniki". Gosp. Sur. Min. 7, z. 3, 867-885.
 
6.
Ociepa Z., Ślósarczyk A., Dzierżak A., 1992 - Ocena przydatności skaleni z granitu Karpniki na potrzeby ceramiki szlachetnej. Gosp. Sur. Min. 8, z. 2, 239-252.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top