Clinoptylolite and diatomite in respect of their usefulness for water conditioning and wastewater purification
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(3):21-34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of tests on the applicability of clinoptylolite and diatomite for removing of impurities from water solutions are presented and synthesized. Clinoptylolite from Slovakia proved effective in removing ammonium ions from low-hardness solutions and its regeneration is carried out with the use of sodium chloride. Both clinoptylolite and diatomite (from Polish source) sorbed oil related impurities from water solutions. Spent sorbents were thermally regenerated. Tested minerals constituted also a good basis for growth and immobilization of microorganisms which run the process of nitrification and biodegradation of oil related substances.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Klinoptylolity i diatomity w aspekcie przydatności w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków
klinoptylolit, diatomit, jon amonowy, zanieczyszczenia ropopochodne, wymiana jonowa, sorpcja, biodegradacja
W artykule przedstawiono i zsyntetyzowano wyniki badań dotyczących zastosowania klinoptylolitów i diatomitów do usuwania wybranych zanieczyszczeń z roztworów wodnych. Klinoptylolit pochodzący ze Słowacji skutecznie usuwał jony amonowe z roztworów o małej twardości, a jego regenerację prowadzono za pomocą chlorku sodu. Zarówno klinoptylolit jak i diatomit (pochodzący z Polski) sorbowały zanieczyszczenia ropopochodne z roztworów wodnych. Zużyte sorbenty regenerowano termicznie. Badane minerały stanowiły również dobre podłoże do rozwoju i immobilizacji mikroorganizmów prowadzących proces nitryfikacji oraz biodegradacji substancji ropopochodnych.
 
REFERENCES (16)
1.
Bernal M.P., Lopez -Real J.M., Scott K.M., 1993 - Application of natural zeolites for the reduction of ammonia emmisions during the composting of organic wastes in a laboratory simulator. Bioresour. Technol. Vol. 43, no. 1, p. 35-39.
 
2.
Ciciszwili G.W., Andronikaszwili T.G., i in., 1990 - Zeolity naturalne. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
3.
Gottardi G., Galli E., 1985 - Natural zeolites. Springer-Verlang. Berlin Heidelberg New York, Tokyo, p. 257-284.
 
4.
Granops M., 1989 - Badania nad przydatnością diatomitów karpackich w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 56, z. 9, s. 41.
 
5.
Groffman A., Peterson S., Brookins D., 1992 - Removing lead from wastewater using zeolite. Water Environment and Technology Vol. 4, no. 5, p. 54-59.
 
6.
Kaleta J., 1996 - Removal of the crude oil pollutions from water on the klinoptylolit bed. International Conference "Municipal and rural water supply and water quality", Poznań, s.174-184.
 
7.
Kaleta J., 2001 - Zastosowanie klinoptylolitu do usuwania wybranych zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Wyd. SIGMA NOT nr 12, s. 436-439.
 
8.
Kaleta J., Puszkarewicz A., 2005 - Evaluation of usability clinoptilolite and diatomite for sorption of oil contaminants from water solutions, Archives of Environmental Protection t. 31, nr 1, s. 107-113.
 
9.
Mercer B. W., Ames L.L., 1976 - Ammonia removal from wastewater. Natural zeolites-occurrense, properties use. Pergamon Press, p. 458-462.
 
10.
Papciak D., Granops M., 1997 - Możliwości zastosowania klinoptylolitów do uzdatniania wód podziemnych. II Konferencja Naukowo-Techniczna "Uzdatnianie wód podziemnych - Badania, projektowanie i eksploatacja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 16-24.
 
11.
Papciak D., 2004 - Removal of ammonia nitrogen from ground water in biofiltration process. XVIII-th International Scientific and Technical Conference "Water supply and water quality", Poznań, p. 721-728.
 
12.
Papciak D., 2007 - Effect of nitrification-filter packing material on the time to reach its operation capacity. Environmental Engineering, Taylor & Francis Gropu, Londyn, p. 125-132.
 
13.
Podstolski R., 1993 - Zeolity - inteligentne materiały. Wyd. Gór-Tech, Eko-Styl nr 5, Kraków, s. 12.
 
14.
Puszkarewicz A., Kaleta J., 2004 - Experience in removing petroleum derivatives from aqueous solutions onto adsorptive diatomite and clinoptilolite beds. Environment Protection Engineering, Vol. 30, no. 3, p. 23-33.
 
15.
Puszkarewicz A., 2004 - Diatomity w ochronie środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 38, s. 109-119.
 
16.
Rocher P., 1990 - Les zeolites naturelles. BRGM. Department Geologie Orleans Cedex. Geochronique nr 34, p. 13-17.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top