Potential for increasing oil recovery from Polish oil-fields by applying EOR methods
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2012;28(4):47–58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The application of enhanced oil recovery processes (EOR - Enhanced Oil Recovery) on oil fields increases recovery efficiency. This is especially important in depleted and mature fields. This should result in an increase in production by raising the recovery factor (the ratio of oil produced to total geological reserves). This review presents the growing trend of gas injection (particularly carbon dioxide). In Polish oil fields, conventional methods are currently used. This means that much can still be done in this area. The selection of the optimum method for a given field is a complex procedure consisting of many stages, from collecting data about the field, through more advanced data interpretation, to working out a detailed proposal for the most efficient method of extraction. The pre-selection stage involves excluding methods which, owing to their specific mechanisms, cannot be used for a particular field - e.g. thermal methods in light oil fields or nitrogen injection into shallow reservoirs. This paper analyzes the potential for the application of EOR methods in Poland using a binary technical screening method. Forty-nine, mature Polish oil fields were analyzed. Apart from the rock type, other parameters were also taken into account in the analysis as follows: oil density and viscosity, average porosity, permeability and thickness of the reservoir, and also depth of deposit. In regard to the criteria for the EOR methods applied, the subjects of analysis are oil fields with medium density and viscosity and low permeability (double porosity in carbonate rocks), which are at a relatively shallow or medium depth of deposit. The results of analysis show that gas injection methods, especially carbon dioxide or nitrogen, have the highest potential. Application of this method must be preceded by detailed research and field pilot tests. International experience cannot be applied directly to Poland because of different field characteristics as well as technological and economic conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej z polskich złóż w oparciu metody EOR
zaawansowane metody wydobycia, zatłaczanie CO2, efektywność wydobycia
Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej jest zastosowanie zaawansowanych metod wydobycia (EOR - Enhanced Oil Recovery). W odróżnieniu od pierwotnych i wtórnych metod wydobycia, celem metod zaawansowanych jest dostarczenie do złoża dodatkowego źródła energii wspomagającego naturalne procesy lub je zastępującego, a także modyfikacja składu i właściwości fizycznych płynów złożowych w celu minimalizacji oporów przepływu w złożu. Metody te znajdują szczególnie zastosowanie w przypadku złóż w znacznym stopniu sczerpanych. Znaczenie tych metod w światowym wydobyciu rośnie, a dominującą rolę zaczynają odgrywać metody zatłaczania gazów w tym dwutlenku węgla. Polskie złoża ropy naftowej są obecnie eksploatowane z wykorzystaniem metod konwencjonalnych, co stwarza możliwości podniesienia efektywności wydobycia przez zastosowanie metod zaawansowanych. Proces doboru optymalnej metody do złoża jest złożony i wieloetapowy. W fazie wstępnej opiera się na podstawowych informacjach o złożu i stopniowo przechodzi do etapów zaawansowanych, kończących się opracowaniem szczegółowego projektu najefektywniejszej metody. W pracy przeanalizowano możliwości zastosowania tych metod na polskich złożach wykorzystując technikę opartą na podstawowych kryteriach ich stosowalności i logikę dwuwartościową. Przeanalizowano 49 złóż ropy naftowej z całego obszaru Polski występujących zarówno w skałach węglanowych jak i piaskowcowych. Z punktu widzenia kryteriów stosowania metod EOR, analizowane obiekty to złoża ropy o średniej gęstości i lepkości, niskiej przepuszczalności (w przypadku skał węglanowych podwójna porowatość), zalegające stosunkowo płytko lub na średniej głębokości. Uzyskane wyniki wskazują, że najszersze zastosowanie w warunkach polskich znaleźć mogą metody zatłaczania gazów, w tym dwutlenku węgla lub azotu. Wymaga to jednak przeprowadzenia szeregu badań i testów pilotażowych, gdyż doświadczenia amerykańskie nie mogą być bezpośrednio przenoszone ze względu na odmienne warunki złożowe, technologiczne i ekonomiczne.
 
REFERENCES (14)
1.
Bilans zasobów kopalin... 2010 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. PIG PIB.Warszawa 2010.
 
2.
Bujakowski et al. 2008 - Bujakowski W., Pająk L., Tomaszewska B., 2008 - Zasoby energii odnawialnej w województwie śląskim oraz możliwości ich wykorzystania. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 2/3, s. 409-426.
 
3.
Karnokowski P., 1993 - Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce. Geos, Kraków.
 
4.
Manrique et al. 2010 - Manrique E., Thomas C., Ravikiran R., Izadi M., Lantz M., Romero J., Alvarado V., 2010 - EOR: Current Status and Opportunities. SPE paper 130113.
 
5.
Manrique et al. 2007 - Manrique E. J., Muci V. E., Gurfinkel M. E., 2007 - EOR Field Experiences in Carbonate Reservoirs in the United States. SPE Reservoir Evaluation&Engineering, December, s. 667-686.
 
6.
Moritis G., 2001 -Newcompanies, infrastructure, projects reshape landscape for CO2 EOR in the US. Oil&Gas Journal, Special Report, 14 May 2001.
 
7.
Perez et al. 2001 - Perez A., Gamboa M., Ovalles C., Manrique E., 2001 - Benchmarking of Steamflood Field Projects in Light/Medium Crude Oils. SPE paper 72137.
 
8.
Rychlicki S., red., 2010 -Możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich. Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
 
9.
Rychlicki et al. 2011 - Rychlicki S., Stopa J., Uliasz-Misiak B., Zawisza L., 2011 - Kryteria typowania złóż do zastosowania zaawansowanej metody wydobycia ropy naftowej poprzez zatłaczanie CO2. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 27, z. 3, s. 125-139.
 
10.
Stopa et al. 2009 - Stopa J., Zawisza L.,Wojnarowski P., Rychlicki S., 2009 - Near-term storage for geological carbon sequestration and storage in Poland. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 25, z. 1, s. 169-186.
 
11.
Stosur G. J., 2003 - EOR: Past, present and what the next 25 years may bring. SPE paper 84864.
 
12.
Taber et al. 1997 - Taber J. J., Martin F. D., Seright R. S., 1997 - EOR Screening Criteria Revisited - Part 1: Introduction to Screening Criteria and Enhanced Recovery Field Projects. SPE Reservoir Engineering, August 1997, s. 189-204.
 
13.
Teletzke et al. 2010 - Teletzke G. F., Wattenbarger R. C., Wilkinson J. R., 2010 - Ehnanced Oil Recovery Pilot Testing Best Practices. SPE Reservoir Evaluation&Engineering, February 2010, s. 143-154.
 
14.
Trujillo et al. 2010 - Trujillo M., Mercado G., Maya G., Castro R., Soto C., Perez H., Gomez V., Sadoval J., 2010 - Selection Methodology for Screening Evaluation of Enhanced - Oil-Recovery Methods. SPE paper 139222.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953