Research of Co2+ ions removal from water solution by using ion exchangers
 
More details
Hide details
1
AGH University of Science and Technology
 
 
Submission date: 2018-03-08
 
 
Final revision date: 2018-05-28
 
 
Acceptance date: 2018-09-06
 
 
Publication date: 2018-09-06
 
 
Corresponding author
Agnieszka Monika Bożęcka   

AGH University of Science and Technology, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2018;34(3):85-98
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Nowadays, industry development increases pollution of soils, air and natural waters. This pollutants have a negative effect on health and life of living organisms. Metals which interfere with natural biological balance and inhibit self-cleaning processes in water bodies have particularly toxic effects. Cobalt, which gets into environment from industrial sewage from electrochemical plants and metallurgical industry, also belong to this group. This is also relatively rare and precious element, so it is important to look for additional sources of its recovery. Chemical and physicochemical methods such as precipitation; extraction; membrane processes – nanofiltration, reverse osmosis; sorption and ion exchange are used to recover cobalt. The choice of method depends on: kind and composition of wastewaters as well as on form and concentration of pollutants. Ion exchange resins produced by Purolite which were used to remove cobalt ions from solutions with concentrations corresponding to its contents in galvanic wastewater was subject of studies. It has been shown that the C 160 ion exchange resin has the best sorption properties for Co2+ ions (54.7 mg/g). In case of this ion exchange resin, after sorption process carried out in one 50 minute cycle, cobalt concentration decreased from about 30 g/L to about 9 g/L. Values of sorption capacity do not depend on method of introducing of the solution into an ion exchange column (pouring or dropping). Each of tested ion exchange resins is characterized by a high degree of cobalt concentration after regeneration using mineral acids, which can be advantageous in selecting recovery method for this metal.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania nad usuwaniem jonów Co2+ z roztworów wodnych przy użyciu wymieniaczy jonowych
ścieki, żywice jonowymienne, wymiana jonowa, jony kobaltu
Współcześnie, rozwój przemysłu przyczynia się do wzrostu zanieczyszczenia gleb, powietrza i wód naturalnych. Zanieczyszczenia te negatywnie wpływają na zdrowie i życie organizmów żywych. Toksyczne działanie wykazują zwłaszcza metale, które zakłócają naturalną równowagę biologiczną oraz hamują procesy samooczyszczania w zbiornikach wodnych. W tej grupie jest również kobalt, który dostaje się do środowiska naturalnego ze ścieków przemysłowych pochodzących z zakładów elektrochemicznych oraz z przemysłu metalurgicznego. Jest to również stosunkowo rzadki i cenny pierwiastek, dlatego ważne jest poszukiwanie dodatkowych źródeł jego odzysku. Do pozyskiwania kobaltu stosuje się metody chemiczne i fizykochemiczne, takie jak: strącanie; ekstrakcja; procesy membranowe – nanofiltracja, odwrócona osmoza; sorpcja i wymiana jonowa. Wybór metody zależy od: rodzaju i składu ścieków oraz postaci i stężenia usuwanych form zanieczyszczeń. Przedmiotem badań były jonity firmy Purolite, które zastosowano do usuwania jonów Co2+ z roztworów o stężeniach odpowiadających zawartościom tego metalu w ściekach galwanicznych. Wykazano, że najlepsze właściwości sorpcyjne w stosunku do badanych jonów ma kationit C 160 (54,7 mg/g). W przypadku tego jonitu po jednym, 50 minutowym cyklu, stężenie kobaltu obniża się z ok. 30 g/dm3 do ok. 9 g/dm3. Wartości pojemności sorpcyjnej nie zależą od sposobu wprowadzania roztworu do kolumny jonitowej (wlanie lub wkraplanie). Każdy z badanych jonitów charakteryzuje się wysokim stopniem koncentrowania kobaltu w wyniku regeneracji przy użyciu kwasów mineralnych, co może być korzystne przy wyborze metody odzysku tego metalu.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top