Reserves (in situ) and deposit value calculations in non-ferrous metal industry
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(1):5-22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It was proposed to separate the concepts of reserves (in situ) value and deposit value, where: - value of the reserves (in situ) is calculated based on sum of discounted net profit during the time of exploitation, i. e. market value added, - value of deposit is calculated according to market value added plus investment expenses. The methodology fot both concepts for non-ferrous metal industry were presented in the paper.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Koncepcja obliczania wartości zasobów kopaliny w złożu i wartości złoża w przemyśle metali nieżelaznych
wartość złoża, wycena projektów górniczych, przemysł metali nieżelaznych
W referacie zaproponowano rozdzielenie pojęcia wartości zasobów kopaliny w złożu i wartości złoża. Proponuje się zatem, aby wartość zasobów kopaliny obliczać jako rynkową wartość dodaną. Wartość złoża natomiast określono jako rynkową wartość dodaną, powiększoną o już poniesione wydatki inwestycyjne. W referacie na przykładzie funkcjonowania przemysłu metali nieżelaznych przedstawiono metodykę i sposób kalkulacji obu koncepcji.
 
REFERENCES (5)
1.
Brochacka U., Gajęcki R., 1997 - Metody oceny projektów inwestycyjnych. Wyd. Głównej Szkoły Handlowej, Warszawa.
 
2.
Johnson H., 2000 - Ocena projektów inwestycyjnych. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Wyd. K.E. Liber s.c.
 
3.
Nisengolc S., 1999 - Środki trwałe. Wyd. FRAMAX, Skierniewice.
 
4.
Rutowski A., 2000 - Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa.
 
5.
Wanielista K. i in., 2002 - Wycena wartości zasobów złoża - nowa strategia i metody wyceny. Wyd. PAN Sigmie, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top