Analysis of efficiency for chosen groups of enrichment operations with respect their cost-consumption on example of copper ore enrichment technology
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(1):23-33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article there are presented analysis of work effects of OZWR on the basis of blocks of technological operations. It was proposed a distinction of three blocks in all technological copper enrichment system. There was carried out an analysis of demands for energy for individual blocks and on the basis of results obtained a competitiveness assessment of three OZWR districts was also made.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza efektywności wybranych grup operacji wzbogacania z uwzględnieniem ich kosztochłonności na przykładzie technologii wzbogacania rud miedzi
wzbogacanie rud miedzi, ocena procesów wzbogacania, energochłonność operacji
W artykule przedstawiono analizę efektów pracy OZWR w oparciu o zblokowane układy operacji technologicznych. Zaproponowano wyodrębnienie trzech bloków w całym technologicznym układzie wzbogacania rud miedzi. Przeprowadzona została analiza zapotrzebowania energetycznego poszczególnych bloków, a na podstawie wyników dokonano oceny konkurencyjności trzech rejonów OZWR.
 
REFERENCES (11)
1.
Kotler P., 1994 — Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner i Sk-a, Warszawa.
 
2.
Monografia KGHM. Wyd. CUPRUM, Lubin 1996.
 
3.
Saramak D., 2004 — Optymalizacja uzysku metali w Zakładach Wzbogacania Rud w KGHM „Polska Miedź” S.A. Praca doktorska, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Kraków.
 
4.
Saramak D., Tora B., 2005 — Efektywność ekonomiczna wzbogacania cynku i ołowiu. ZN Politechniki Śląskiej, Górnictwo z. 266, nr 1689, s. 205—213.
 
5.
Saramak D., Tumidajski T., Gawenda T., 2003—Dekompozycja układów wzbogacania rud miedzi i jej efekty na przykładzie Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud KGHM „Polska Miedź” S.A. Wisznik Technologicznogo Uniwersitetu Podilla, cz. 1, tom 1, Chmielnickij, s. 206—212.
 
6.
Saramak D., Tumidajski T., 2004 — Wpływ sterowania jakością koncentratu na efektywność procesu wzbogacania rud miedzi na podstawie OZWR KGHM „Polska Miedź” S.A. Gos. Sur. Min. z. 3, t. 20, s. 55—65.
 
7.
Svedensten P., Evertsson C.M., 2005 — Crushing plant optimisation by means of genetic evolutionary algorithm. Minerals Engineering 18, 473—479.
 
8.
Tumidajski T., Mączka W., Saramak D., Foszcz D., 2004 — Problemy optymalizacji odzysku metali w układzie kopalnia–zakład wzbogacania–huta, na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. ZN AGH, Górnictwo i Geoinżynieria z. 2/1, str. 147—158.
 
9.
Tumidajski T., Saramak D., Foszcz D., Niedoba T., 2005—Methods of modeling and optimization of work effects for chosen mineral processing systems. Acta Montanistica Slovaca, Koszyce, 1, s. 115—120.
 
10.
Wieniewski A., 2003—Analiza wskaźników produkcyjnych procesów przemysłowych i ekonomiczna ocena zadań modernizacyjnych. Rudy i Metale Nieżelazne R. 47, nr 3, UKD 669.2/8.003.
 
11.
Wieniewski A., Żymalski G., Ziomek M., Kowalska M., Spalińska B., 2000 — Stan technologii wzbogacania rud miedzi w oddziale Zakładu Wzbogacania rud KGHM „Polska Miedź” S.A. Seminarium naukowe nt. „Współczesne problemy przeróbki rud miedzi w Polsce”, Polkowice, 16 listopad 2000.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top