Results of mineralogical-petrographical investigation of bottom sediments of basins for fish-culture from Mydlniki near Cracow
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2001;17(1):91–104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mineralogical-petrographical investigation of botoom sediments of basin devoted for fish-culture were perfor- med. Samples of sediments were collected near of the infow of fresh water into the basin (sample no 1), at the centre of basin (sample no 2) and near of outflow of the water from the basin (sample no 3). Additionaly samples were taken from samll vertical profiles in all these three places of sampling. This way in each of sampling points were taken samples a,b,c (from the top of sediments down). The distance between these samples was about 5 cm. Investigations were done with the use of polarizing light microscopy, SEM, EDX as well as ASA methods. Obtained results showed that sediments represnet mudy clays containing admixture of organic matter and secon- darly formed calcite. The main components of sediments are represented by quartz and clay minerals. Sediments contain slightly elevated leval of Zn and Pb as well as orgainc matter aspecially. at the zone of outflow of water from the basin. This may suggests lower leval of oxigen in the water at this part of basin i.e. worse condition for life of fishes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyniki badań mineralogiczno-petrograficznych osadów stawu rybnego z Mydlnik koło Krakowa
mineralogia, osady, stawy rybne
Przeprowadzono badania mineralogiczno-petrograficzne dennych osadów zbiorników przeznaczonych do hodowli fyb. Probki do badań pobrano w pobliżu dopływu wody do zbiornika (próbka 1), w czści centralnej (próbka 2) oraz w pobliżu odpływu wody ze zbiornika. Dodatkowo w każdym z tych punktów pobrano co 5 cm próbki a, b, c, postępując od powierzchni sedymentów w dół. Badania wykonane zostały metodą mikroskopii do światła spolaryzowanego, mikroskopii skaningowej oraz metodami chemicznymi EDX i ASA. Otrzymane wyniki wskazują, że osady mają charakter ilasto-mułkowaty i zawierają domieszkę substancji organicznej oraz kalcytu. Głównymi składnikami osadów są kwarc i minerały ilaste. Osady zawierają nieco podwyższone ilości Pb i Zn oraz substancji organicznej, zwłaszcza w poblizu odpływu wody ze zbiornika. To oznacza mniejszą zawartość tlenu w wodzie w tej partii zbiornika, a tym samym gorsze warunki dla życia ryb.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953