Scenarios of hard coal supplies to the polish economy up to 2020
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(2):5–26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper attempts to answer the question what the future situation of hard coal in the energy balance can be in Poland. It requires the detailed analysis of many issues affecting this. The most important of them are: the economy development influencing increase the demand for electricity and heat production, a possibility of hard coal extraction (coal reserves, new investments, geological conditions moving up the cost of production) and new emissions regulations that have been implemented in the power sector. In order to provide reliable results a proper methodology, specifically defined for different processes and markets, should be applied. Therefore, apart from expert judgments and statistical analysis (both appropriate for trends of coal consumption estimation), suitable for relatively stable markets, the modelling approach was employed, which seems to be useful to assess the economic and structural changes which are typical for the dynamic processes, that the Polish economy faces. For the most probable scenarios, based on the research assumptions presented in the paper, the hard coal balance up to 2020 has been formed. Looking at to results one can say that significant role of coal should be maintained in the Polish economy, no matter what development assumption is considered. The predicted consumption of coal up to 2010 is on the same level as now (about 100 mln tons yearly). Moreover, the expected growing demand for electricity creates an opportunity for coal suppliers and their total production should be on the same level. What is more, new investments in the coal sector in order to increase the total capacity of Polish coal mines - in the light of presented results - seems to be economically effective (wys _ eko _ mid and wys _ eko _high scenarios ). The potential increase of coal consumption for wys _ eko _high scenario up to 2015 and more is assumed to 7-8 mln tons. It is worth to stress that the growing demand for coal is observed even within the scope of restrictive environmental standards to be in force in the Polish energy sector, the main consumer of coal. Precisely, this statement is in the strong opposition with the most experts opinion expressed in the official reports and papers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wariantowe prognozy dostaw węgla kamiennego dla gospodarki kraju w perspektywie do 2020 roku
górnictwo węglowe, bilans, węgiel kamienny, badania modelowe, scenariusz rozwoju
W artykule podjęto problematykę przyszłej roli węgla kamiennego w bilansie energetycznym Polski. Wymaga to uwzględnienia i szczegółowej analizy wielu przesłanek, na podstawie których ten bilans powinien być sporządzony. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: rozwój gospodarczy kraju warunkujący wzrost popytu na energię elektryczną i ciepło, możliwości pozyskania węgla kamiennego oraz regulacje emisyjne obowiązujące w sektorze energetycznym. Realizacja celu pracy wymagała zastosowania odpowiednich metod analitycznych, właściwych dla specyfiki zjawisk i rynków o złożonych i często trudnych do uchwycenia zależnościach. Oprócz analizy eksperckiej oraz statystycznej (analiza trendów zużycia węgla), właściwej dla rynków w miarę ustabilizowanych, w pracy wykorzystano podejście modelowe, przydatne w określaniu skutków ekonomicznych i strukturalnych dla zmiennych w czasie procesów zachodzących w otoczeniu gospodarczym. Opierając się na przyjętych założeniach badawczych, dla najbardziej prawdopodobnych scenariuszy sporządzono krajowy bilans węgla kamiennego w perspektywie do 2020 roku oraz sformułowano najistotniejsze wnioski. Zgodnie z nimi znacząca rola węgla kamiennego w bilansie energetycznym kraju, bez względu na rozważany scenariusz rozwojowy, powinna być utrzymana. Prognozowana wielkość zużycia węgla do 2010 roku utrzyma się na poziomie około 100 mln ton rocznie i warunkach wysokiego popytu na energię elektryczną może być po tym okresie zachowana. Co więcej, w świetle wyników niniejszych badań wzrost możliwości podaży węgla poprzez wykorzystanie istniejących mocy produkcyjnych w kopalniach lub ich rozbudowę wydaje się działaniem ekonomicznie uzasadnionym (scenariusze wys_eko_mid i wys_eko_high). Możliwy wzrost zużycia węgla w scenariuszu wys_eko_high do roku 2015 i dalej szacowany jest w granicach 7-8 mln ton. Co warte podkreślenia, wzrost ten możliwy jest w warunkach obowiązywania restrykcyjnych regulacji ekologicznych.
 
REFERENCES (7)
1.
Długoterminowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię, 2000, 2004. ARE S.A., Warszawa.
 
2.
Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006.
 
3.
Kudełko M., 2003 - Efektywna alokacja zasobów w krajowym systemie elektroenergetycznym. Studia, Rozprawy, Monografie nr 121, IGSMiE PAN, Kraków.
 
4.
Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. Warszawa 2005.
 
5.
Statystyka elektroenergetyki polskiej 2005. ARE, Warszawa 2006.
 
6.
Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 
7.
Sytuacja w elektroenergetyce. ARE SA, Warszawa 2002,2003,2004.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953