Production of mineral aggregates from coal wastes in Kompania Węglowa S.A. in the example of chosen mines
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(2):27-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The wastes created in the hard coal mines are more and more significant because of high request for aggregates and mineral mixtures to road and highway building. The paper presents that, despite the lowering of the factor of wastes created by coal production, the amounts of wastes created by current coal extraction are still high and in the 2006 their amounts in Kompania Węglowa achieved 14,6 mil. tons (tab. 1). In the further part of the paper, the possibilities of mineral aggregates production were discussed in the example of chosen mines KW S.A. and their application in building and road branch (tab. 6). In the example of KWK 'Bielszowice' the currently existing technological installation of mineral aggregates production was precisely characterized (fig. 2, 3) and the concept of its development was presented (fig. 4). Also, the modern solutions of similar instalIalions were presented for 'Halemba' and 'Marcel' mines (fig. 5). In the paper, also some physico-mechanical properties of the aggregates from coal wastes were characterized (tab. 2, 3, 4), as well the researches and law and technical procedures were discussed, which are performed by mines in the purpose of achieving possibilities of introducing these aggregates to the market.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Produkcja kruszyw mineralnych z odpadów powęglowych w Kompanii Węglowej S.A. na przykładzie wybranych kopalń
odpad powęglowy, kruszywo mineralne, kopalnia, węgiel kamienny
Odpady powstające w kopalniach węgla kamiennego nabierają coraz większego znaczenia z uwagi na duże zapotrzebowanie na kruszywa oraz mieszanki mineralne do budowy dróg i autostrad. W artykule pokazano, że pomimo iż wskaźnik powstających odpadów przy produkcji węgla co roku maleje, to przy obecnym wydobyciu węgla ilości powstających odpadów są nadal wysokie i w roku 2006 w Kompanii Węglowej wyniosły 14,6 mln ton (tab. 1). W dalszej części artykułu omówiono możliwości produkcji kruszyw mineralnych na przykładzie wybranych kopalń KW S.A. oraz ich zastosowania w branży budowlanej i drogowej (tab. 6). Na przykładzie KWK 'Bielszowice' scharakteryzowano dokładnie istniejącą instalację technologiczną produkcji kruszyw mineralnych (rys. 2 i 3) oraz pokazano koncepcję jej rozbudowy (rys. 4). Także nowoczesne rozwiązania podobnych instalacji zaprezentowano dla kopalń 'Halemba' i 'Marcel' (rys. 5). W artykule scharakteryzowano również niektóre właściwości fizykomechaniczne kruszyw z odpadów powęglowych (tab. 2, 3, 4), omówiono badania oraz procedury prawno-techniczne jakie wykonują kopalnie w celu uzyskania możliwości wprowadzania tych kruszyw do handlu.
 
REFERENCES (18)
1.
Aprobata techniczna nr ATI2006-03-2034 Dołowe kruszywo łamane PIAST, Warszawa, IB00M, 2006 r.
 
2.
Badania próbki mieszanek kruszywa 0/63 ze skały płonnej towarzyszącej pokładom węgla z kopalń: KWK "Rydułtowy" Ruch II i Ruch I "Anna", KWK "Jankowie", KWK "Chwałowice", KWK "Marcel". Raport z badań nr K/657/05, Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest Sp. zoo., Katowice 2005.
 
3.
Cierpisz S., Kalinowski K., Kaula R., Pielot J.,2007 - Zagadnienia optymalizacji produkcji grupy zakładów wzbogacania węgla. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, T. 23, z. spec. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 47-58.
 
4.
Duszyński A., 2005 - Wykonanie badań sprawdzająco-aprobacyjnych dla kruszywa z kamienia z robót przygotowawczych i kamienia ze wzbogacania węgla dla zastosowania w budownictwie komunikacyjnym (niepubl.). IBDiM - Filia Wrocław.
 
5.
Główny Instytut Górnictwa, Ocena możliwości wykorzystania odpadów górniczych z KWK "Bielszowice" do robót Inżynieryjno-budowlanych, rekultywacji i niwelacji terenu. GIG Katowice 2004 r.
 
6.
Góralczyk S., Mazela A., Stankiewicz J., 2007 - Badania fizykomechaniczne właściwości skał przy węgłowych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 119. Konferencja Kruszywa Mineralne, Szklarska Poręba 2007, Wyd. Politechnika Wrocławska.
 
7.
Hycnar J., 2002 - Technologie przetwarzania odpadów kompleksu paliwowo-energetycznego. Inżynieria Mineralna, Czasopismo Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, nr 1 (7), Kraków Wyd. ZP Roma-Pol.
 
8.
Kabziński A., 2007 - Kruszywa naturalne w Polsce, prognozy 2007 i 2008-2012. Surowce i Maszyny Budowlane, nr 4, Wyd. BMP.
 
9.
Kawalec J., 2003 - Odpady Górnicze jako materiał konstrukcyjny do budowy dróg i autostrad - korzyści i zagrożenia. Seminarium Kruszywa dla dróg i mostów. Warszawa Wyd. IBDiM.
 
10.
Koperski T., Lech 8.,2007 - Produkcja kruszyw z odpadów powęglowych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 119. Konferencja Kruszywa Mineralne - Szklarska Poręba 2007, Wrocław, Wyd. Politechnika Wrocławska.
 
11.
Kuczyńska I., Bednarek A., Marcinkiewicz D., Cukiernik Z., Demkiewicz B., 2006 - Nowe spojrzenie na procesy przeróbki w kontekście minimalizacji odpadów. Innowacyjne Systemy Przeróbcze Surowców Mineralnych, Zakopane, Wyd. Centrum Mechanizacji Górnictwa Komag, Komeko.
 
12.
Nycz R., Zieleźny A., 2004 - Kompania Węglowa S.A. - technologia wzbogacania węgla i jakość produkcji. Inżynieria Mineralna, Czasopismo Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin V nr 2 (13), Kraków, Wyd. ZP Roma-Pol.
 
13.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania.
 
14.
PN-S-06 1 02: I997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
 
15.
Potępa M., Szlugaj J., 2007 - Kierunki wykorzystania skał płonnych w KWK "Piast". Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 119. Konferencja Kruszywa Mineralne - Szklarska Poręba 2007, Wrocław, Wyd. Politechnika Wrocławska.
 
16.
Program reorganizacji gospodarki odpadami wydobywczymi z kopalń Kompanii Węglowej S.A. Opracowanie PWG S.A. "Haldex", CZW "Węglozbyt" S.A., Pełnomocnik Zarządu Kompanii Węglowej S.A. ds. gospodarki odpadami wydobywczymi, Katowice 2006.
 
17.
Szuba J., 2007 - ZKP gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 119. Konferencja Kruszywa Mineralne, Szklarska Poręba 2007, Wrocław, Wyd. Politechnika Wrocławska.
 
18.
Twardowska I., 2003 - Ekspertyza w zakresie gospodarczego wykorzystania kamienia dołowego do robót hydrotechnicznych, inżynieryjnych i rekultywacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami (niepubl.). Zabrze, IPIŚ PAN.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top