Susceptibility of selected sandstones to structural strengthening
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(3):5–22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The authors investigated microstructural development and selected physico-mechanical properties of the sandstones that were treated with structural strengthening chemicals. The method involved impregnation of the pore space of the rocks with various organic compounds that after polymerization at least partly cemented the grain framework. To obtain proper strengthening of renovated, damaged parts of the rock, the substance after polymerization should attain physico-mechanical properties approximating those in unaltered parts of the rock. The investigations were carried on the samples collected from selected outcrops of the Istebna sandstone ("Droginia" deposit), the Godula sandstone ("Straconka" deposit) and the Szydłowiec sandstone ("Podkowiński" quarry). The paper presents dependences between diversified lithologies of the natural sandstones and the changes of their physico-mechanical properties resulting from application of various strengthening substances. The changes resulting from impregnation in unaltered sandstone samples allow to predict efficiency of the same strengthening processes that can be applied to various types of damaged sandstones in historic buildings.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Podatność wybranych piaskowców na ich strukturalne wzmacnianie
konserwacja piaskowca, strukturalne wzmacnianie
W pracy przedstawiono wyniki badań wykształcenia mikrostrukturalnego i wybranych właściwości fizyczno-chemicznych piaskowców poddanych wzmocnieniu strukturalnemu. Metoda ta polega na wprowadzeniu w przestrzeń porową skały różnego rodzaju związków, które krystalizując wiążą przynajmniej częściowo składniki szkieletu ziarnowego. Celem wzmacniania zniszczonych stref skały jest osiągnięcie w nich właściwości fizyczno-mechanicznych zbliżonych do występujących w częściach niezmienionych. Badania wykonano na próbkach pobranych ze złóż piaskowców: istebniańskiego (złoże "Droginia"), godulskiego (złoże "Straconka") i szydłowieckiego (kamieniołom "Podkowiński"). Przedstawiono zależność pomiędzy ich zróżnicowanym wykształceniem litologicznym a zmianą właściwości fizyczno-mechanicznych, wywołaną oddziaływaniem różnych środków wzmacniających. Uzyskane wyniki badań dla skał niezmienionych stanowią przesłanki do wnioskowania o skuteczności zabiegu wzmacniania przeprowadzanego w różnych typach zniszczonych piaskowców występujących w obiektach zabytkowych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953