Recent trends in the development of the coke dry quenching technology
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(3):23–33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper the essence of the coke dry quenching process as well as the development of this technology were presented. Design projects aiming at increasing the coke throughput and the heat efficiency of the CDQ-facilities were specified. The ways of utilising the recorvered heat energy, i.e. the production of process steam, electricity and gas reducers as well as preheating of the coal blend for coke production were discussed. Presented were also the causes of the wear of the component parts of a waste heat boiler and a cooling chamber. Moreover, the efforts aiming at eliminating the causes of failure standstills of the CDQ-facilities were described. Furthermore, discussed were the ways of reducing dust and gas emission from the CDQ-facilities.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kierunki modernizacji procesu suchego chłodzenia koksu
koks, suche chłodzenie
Przedstawiono istotę procesu suchego chłodzenia koksu oraz rozwój tej technologii. Zestawiono przedsięwzięcia konstrukcyjne zwiększające wydajność komór chłodzenia oraz poprawiające sprawność cieplną procesu. Przedstawiono warianty wykorzystania odzyskanej energii cieplnej do produkcji pary technologicznej, energii elektrycznej, gazów redukcyjnych oraz wstępnej obróbki termicznej koksowniczych mieszanek węglowych. Opisano przyczyny zużywania się elementów kotła odzyskowego i komory chłodzenia i działania ograniczające przyczyny postojów awaryjnych instalacji suchego chłodzenia koksu. Scharakteryzowano przedsięwzięcia zmniejszające emisję pyłu koksowego i gazów z instalacji suchego chłodzenia koksu.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953