Technical, economical and ecological aspects of hazardous waste treatment
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(1):113–125
 
KEYWORDS
ABSTRACT
By many years manufacturing processes were conducted without turning of the attention on the environment, an effect of what was the production of huge quantities of hazardous waste material. Such manner of the leadership of the policy, consisting in to sacrificing of the environment on the thing of the economy proved extremely short-sighted. The problem became noticed, when as result of the expansive human activity considerably grew less natural resources and in the alarming rate progressed the devastation of the environment. In due measure deepening the disproportion between growing at a rapid pace an application on raw materials and materiaIs, and limited possibilities of gaining over, resources and materials management becomes a basic problem of the present and future policy social-economic. One from important spheres of the diminution of this disproportion is the limitation of waste- production and the fuller farm implements aggregated and nascent up to date waste material. This is the simultaneously essential problem of gaining over of secondary raw materiaIs and protections of the environment. The problem of hazardous waste treatment isn't a new problem. This waste is coming from different processes and technology. The bigger pressure should be put to reduce the amount of hazardous waste (what often forms with the change for the technology) and with reduce their negative influence on the natural environment. The article analyzed the definitions of hazardous waste on the base of applying legal act European as well as American. Methods of hazardous waste treatment were characterized. It was analyzed investment and individual costs connected with treatment as well as their influence on the environment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Techniczno-ekonomiczne oraz ekologiczne aspekty odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
odpady niebezpieczne, odzysk, unieszkodliwianie, koszt inwestycyjny, koszt jednostkowy, wpływ, środowisko przyrodnicze
Przez wiele lat procesy produkcyjne przeprowadzane były bez zwracania uwagi na środowisko naturalne, efektem czego było wytwarzanie dużych ilości odpadów niebezpiecznych. Taki sposób prowadzenia polityki, polegający na poświęcaniu środowiska naturalnego na rzecz gospodarki, okazał się niezmiernie krótkowzroczny. Problem został zauważony, gdy w wyniku ekspansywnej działalności człowieka znacznie zmniejszyły się zasoby naturalne oraz w zatrważającym tempie postępowała dewastacja środowiska naturalnego. W miarę pogłębiania się dysproporcji między rosnącym w szybkim tempie zapotrzebowaniem na surowce i materiały a ograniczonymi możliwościami pozyskiwania, gospodarka surowcowo-materiałowa stała się podstawowym problemem współczesnej polityki społeczno-gospodarczej. Jednym z ważnych zadań zmniejszenia tej dysproporcji jest ograniczenie odpadowości produkcji i pełniejsze zagospodarowanie zgromadzonych i powstających na bieżąco odpadów. Jest to równocześnie istotny problem pozyskiwania surowców wtórnych i ochrony środowiska. Problem odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych nie jest zagadnieniem nowym. Odpady te pochodzą z różnych procesów i technologii, dlatego też większy nacisk powinien być położony na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych (co często wiąże się ze zmianą technologii wytwarzania danego produktu) oraz zmniejszeniem ich negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. W artykule przeanalizowano definicje odpadów niebezpiecznych na podstawie obowiązujących aktów prawnych, zarówno europejskich jak i amerykańskich. Scharakteryzowano metody odzysku i unieszkodliwiania tego typu odpadów. Przeanalizowano koszty inwestycyjne oraz jednostkowe związane z ich odzyskiem i unieszkodliwianiem oraz wykazano, jaki wpływ na środowisko mają odpady niebezpieczne.
 
REFERENCES (30)
1.
Alloway B.J., Ayres D.C., 1999 - Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Bendkowski J., Wengierek M., 2002 - Logistyka odpadów. T. I. Procesy logistyczne w gospodarce odpadami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
3.
Bendkowski J., Wengierek M., 2004 - Logistyka odpadów. T. 2. Obiekty gospodarki odpadami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
4.
Bilitewski B., Härdtle G., Marek K., 2003 - Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Wydanie pierwsze. Wydawnictwo Seidel - Przywecki, Spółka z o. o., Warszawa.
 
5.
Blackman Jr. W.C., 2001 - Basic Hazardous Waste Management. Third Edition. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. Lewis Publishers. Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.
 
6.
Chaaban M.A., 200 I - Hazardous waste source reduction in materials and processing technologies. Journal of Materials Processing Technology no 119, p. 336-343, Elsevier.
 
7.
Kuczyńska I., 2000 - .Odpady niebezpieczne i przygotowanie ich do wykorzystania lub unieszkodliwiania. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami. Sympozja i Konferencje nr 44, s. 145-156, Rytro. 18-22 września.
 
8.
Nemerow N.L., 2007 - Industrial waste treatment. Contemporary practice and vision for the future. Elsevier INC.
 
9.
Piecuch T., Juraszka B., Dąbek L., 2002 - Spalanie i piroliza odpadów oraz ochrona powietrza przed szkodliwymi składnikami spalin. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 
10.
Pyssa J., 2004 - Problemy utylizacji odpadów niebezpiecznych w województwie małopolskim. [W]: Paliwa i energia XXI wieku. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, s. 341-344, Kraków.
 
11.
Pyssa J., 2005a - Gospodarka odpadami przemysłowymi: oleje odpadowe - ekologiczna bomba? Nafta & Gaz Biznes nr 4/5, s. 48-50.
 
12.
Pyssa J., 2005b - Ekonomiczne aspekty ekologicznych zagrożeń. Oleje odpadowe i co dalej? Nafta & Gaz Biznes nr 6/8, s. 44-48.
 
13.
Pyssa J., 2005c - Odpady z energetyki - przemysłowe zagospodarowanie odpadów z kotłów fluidalnych.Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 21, z. 3, s. 83-92.
 
14.
Pyssa J., 2006 - Gospodarka odpadami przemysłowymi na przykładzie odzysku ołowiu ze zużytych akumulatorów. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 22, z. 2, s. 15-26.
 
15.
Pyssa J., Rokita G.M., 2007 - Azbest - występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami azbestowymi. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 23, z. 1, s. 49-61.
 
16.
Pyssa J., 2007 - Uwarunkowania prawne, organizacyjne i techniczne postępowania z zużytymi bateriami i akumulatorami. Problemy ekologii Vol. 11, nr 4, lipiec-sierpień 2007, s. 194-198.
 
17.
Rosik -Dulewska Cz., 2007 - Podstawy gospodarki odpadami. Wydanie czwarte uaktualnione. Wydawnictwo Naukowc PWN, Warszawa.
 
18.
Saxena S.C., Jotshi C.K., 1996 - Management and combustion of hazardous wastes. Prog. Energy Combust. Sci. Vol. 22, pp. 401-425, Elsevier.
 
19.
Wandrasz J.W., Biegańska J., 2003 - Odpady niebezpieczne podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
20.
Dyrektywa Rady 91/689/EWG z 12 grudnia 1991 r., w sprawie odpadów niebezpiecznych.
 
21.
Integrated Pollution Prevention and ControI. Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries (WT BREF). European Commission, August 2006.
 
22.
Monitor Polski nr 11, poz. 159, Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej, Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami, Warszawa, dnia 28 lutego 2003 r.
 
23.
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Przyjęty przez Radę; Ministrów Rzeczypospolitej Polski w dniu 14 maja 2002 roku. Warszawa, maj 2002.
 
24.
RCRA Information On Hazardous Wastes for Publicly Owned Treatment Works, United States Environmental Protection Agency, Office of Water Enforcement Permits, Washington, DC 20460, September (1985).
 
25.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 nr 112, poz. 1206).
 
26.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami.
 
27.
Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2006, nr 170, poz. 1217).
 
28.
Bansal K.M., Sugiarto, 1999 - Exploration and Production Operations - Waste Management A Comparative Overview: US and Indonesia Cases. SPE54345, SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference, Jakarta, Indonesia, April 20-22 - http://web.cad.anl.gov/techdes....
 
29.
Puder M.G., Veil J.A., 2006 - Offsite Commercial Disposal of Oil and Gas Exploration and Production Waste: Availability, Options and Costs. ANL/EYS/R-06/5. Environmental Science Division. Prepared by Argonne National Laboratory for the U.S. Department of Energy, Office of Fossil Energy and National Energy Technology Laboratory, August - http://www.anl.gov.
 
30.
Uberman R., Ostręga A., Mikołajczak I., Olech B., 2006 - Gospodarka odpadami innymi niż wydobywcze w odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego na przykładzie BOT KWB Bełchatów S.A. Kwartalny Biuletyn informacyjny "Węgiel brunatny" nr 2 (55) 2006 - http://www.ppwb.org.pl/wb/55/1....
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953