The changes of properties of coals during the heating in air and nitrogen
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(Zeszyt specjalny 1):167–174
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of studies on sorption of water vapours on two coal samples of different rank, heated (70 and 110 C) in air or nitrogen during 1 1/2 hour, were presented. The analysis of sorption isotherms for samples before and after heating was allowed to estimate the changes in surface concentration of polar groups of coals.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany właściwości węgli kamiennych w procesie wygrzewania w atmosferze powietrza i azotu
sorpcja, węgiel kamienny, woda, niskotemperaturowe wygrzewanie
W pracy przedstawiono wyniki badań sorpcji pary wodnej na próbkach dwóch węgli kamiennych o różnym stopniu metamorfizmu, poddanych uprzednio niskotemperaturowemu wygrzewaniu (70 i 110 C) w atmosferze powietrza lub azotu przez 1 1/2 godziny. Analiza otrzymanych izoterm sorpcji przed i po wygrzewaniu próbek pozwoliła na ocenę zmiany powierzchniowego stężenia grup polarnych badanych węgli.
 
REFERENCES (19)
1.
Chemia i fizyka węgla. Red. S. Jasieńko. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1995.
 
2.
Deńca A., 1991 – Niskotemperaturowe utlenianie węgli kamiennych. Wiadomości Chemiczne, 45, s. 101–118.
 
3.
Fijał T., 1986 – rozprawa doktorska: Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do badań stanu elektrycznego powierzchni węgli koksowych w procesie flotacji. AGH, Kraków.
 
4.
Grzybek T., Jodłowski G.S., Kreiner K., Żyła M., 1997 – Textural and Surface Characterisation of Modified Coals by Sorption and XPS Method. Proceedings ICCS’97, 9 th Int. Conf. on Coal Science, Essen, Germany, 1, s. 333–336.
 
5.
Kreiner K., Żyła M., 2006 – Binarny charakter powierzchni węgla kamiennego. Zesz. Nauk. AGH, Górnictwo i Geoinżynieria, w druku.
 
6.
Lasoń M., Żyła M., 1963 – Aparatura do wyznaczania izoterm sorpcji i desorpcji par metodą mikrobiuretek. Chemia Anal., 8, s. 279 – 286.
 
7.
Lasoń M., 1988 – Powierzchnia właściwa materiałów porowatych. Archives of Mining Sci., 33(4), s. 475–497.
 
8.
Mielczarski J., Strojek J.W., 1986 – Zmiany struktury powierzchni węgla podczas niskotemperaturowego utleniania. Koks, Smoła, Gaz, 31(1), s. 3–8.
 
9.
Paliwa i Energia XXI wieku. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2004.
 
10.
Sorpcja gazów i par a własności polskich węgli kamiennych jako układów dyspersyjnych. Red.M. Lasoń. Kraków, Zesz. Nauk. AGH, Chemia, 8, cz. I, 1988.
 
11.
Stachurski J., Żyła M.,1995 – The effects of water andmethanol sorption on surfaces of hard coals of different carbonization. Archives of Mining Sci., 40(3), s. 317–327.
 
12.
Stachurski J., Żyła M., Tora B., Stachurski K., 2004 – Hydrifilowy charakter powierzchni węgli kamiennych w świetle badań sorpcyjnych pary wodnej. Zesz. Nauk. AGH, Górnictwo i Geoinżynieria, 2/1, s. 91–99.
 
13.
Układ węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych. Red. M. Żyła. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2000.
 
14.
Węgiel kamienny. Red. A. Czapliński. Kraków, Wydawnictwa AGH, 1994.
 
15.
Wójcik M., Żyła M., 2002 – Sorpcja par węglowodorów alifatycznych na węglach kamiennych. Karbo, 8, s. 232—235.
 
16.
Żyła M., 1963 – rozprawa doktorska: Badania nad związkiem miêdzy sorpcyjnymi własnościami węgli kamiennych a ich chemiczną naturą. AGH, Kraków.
 
17.
Żyła M., Kreiner K., Bodek E., 1991 – The problem.of the chemical nature of hard coal surface with consideration given to their sorptive properties. Archives of Mining Sci., 36(3), s. 263—277.
 
18.
Żyła M., Kreiner K., Wójcik M., 1995 – Wpływ tlenowych polarnych centrów węgli kamiennych na sorpcję par wody i alkoholu metylowego. Karbo-Energochemia-Ekologia, 40(6), s. 147—152.
 
19.
Żyła M., Cygankiewicz J., Dudzińska A., 2005 – Sorption of nitrogen and carbon dioxide on a number of samples of hard coal having different carbon content. Archives of Mining Sci., 50(4), s. 505—515.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953