The consumption ratios for aggregates to concrete in single-family houses
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2016;32(3):135–148
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Natural aggregates are widely used both in ribbon and volumetric construction. In respect of quantitative demand, ribbon construction has been definitely much more receptive in recent years. After completion of implementation of large infrastructural investments, co-financed by EU funds, volumetric construction will become one of major directions of sale of aggregates. Due to a lack of accurate information about consumption of aggregates in this construction segment, it is important to estimate the unit consumption ratios in different types of volumetric structures. The thesis presents the statistical image of demand for aggregates depending on selected features of single-family buildings. The basis assumed for determining unit consumption of aggregates is the amount of concrete juxtaposed in design documentations and average content of aggregates in concrete mix. Consumption of aggregates has been defined in respect of such features of a building as: building area, total area, usable area, volume. Also, consumption was assessed depending on structural solutions of ceilings and major architectonic features: the number of storeys above ground and underground. The conducted analyses imply that consumption of aggregates varies according to not only the size of a house under construction, but also the architectural-constructional type of the building. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wskaźniki zużycia kruszyw do betonu w budynkach jednorodzinnych
górnictwo odkrywkowe, piasek, żwir, budownictwo jednorodzinne, zużycie betonu, zużycie kruszyw
Kruszywa znajdują szerokie zastosowanie zarówno w budownictwie liniowym jak i kubaturowym. W ostatnich latach, pod względem ilościowego zapotrzebowania, nieznacznie chłonniejszym segmentem jest budownictwo liniowe. Po zakończeniu realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków UE, budownictwo kubaturowe stanie się jednak największym konsumentem kruszyw. Ze względu na brak dokładnych informacji o zużyciu kruszyw w tym segmencie budownictwa, a w szczególności regionalnym jego rozkładzie, zachodzi potrzeba oszacowania jednostkowych wskaźników ich zużycia w różnych typach obiektów kubaturowych. W pracy przedstawiono statystyczny obraz zapotrzebowania na kruszywa do produkcji betonu w zależności od wybranych cech budynków jednorodzinnych. Jako podstawę do określenia jednostkowego zużycia kruszyw przyjęto ilość betonu zestawioną w dokumentacjach projektowych oraz średnią zawartość kruszyw w mieszance betonowej. Zużycie kruszyw określono względem takich cech budynku, jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia całkowita, powierzchnia użytkowa, kubatura. Dokonano również oceny zużycia w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych stropów oraz ważniejszych cech architektonicznych, tj. liczby kondygnacji nadziemnych i podziemnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zużycie kruszyw zależy zarówno od wielkości budowanego domu, ale też od jego typu architektoniczno-konstrukcyjnego. [...]
 
REFERENCES (18)
1.
Budownictwo polskie. Stropy typu Fert [Online] Dostępne w: http://budownictwopolskie.pl/a... [Dostęp: 19.12.2014].
 
2.
Dekobeton. Beton – proporcje, skład oraz wyrabianie [Online] Dostępne w: http://dekobeton.pl/beton-prop... [Dostęp: 18.12.2014].
 
3.
Galos, K. i Kozioł, W. red. 2013. Scenariusze zapotrzebowania na kruszywo naturalne w Polsce i w poszczególnych jej regionach. Kraków-Wrocław. Wyd. Poltegor-Instytut. 206 s.
 
4.
Galos, K. i Smakowski, T. 2012. Zmiany ośrodków koncentracji produkcji i zużycia kruszyw żwirowo-piaskowych w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 134, s. 55–70.
 
5.
GUS 2014a. Budownictwo mieszkaniowe I–IV kwartał 2013 r. Warszawa. Główny Urząd Statystyczny, 18 s.
 
6.
GUS 2014b. Budownictwo – wyniki działalności w 2013 r. Warszawa. Główny Urząd Statystyczny, 210 s.
 
7.
GUS 2015. Bank Danych Lokalnych/Przemysł i Budownictwo/Budynki/Budynki nowe oddane do użytkowania. Warszawa. Główny Urząd Statystyczny.
 
8.
Kabziński, A. 2007. Udział przemysłu kruszyw naturalnych w realizacji programu rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce w latach 2007–2013. Górnictwo Odkrywkowe 5–6, s. 244–250.
 
9.
Kawalec, P. 2007. Analiza produkcji i zużycia kruszyw w zależności od wybranych wskaźników wzrostu gospodarczego w Polsce i innych krajach UE. Praca doktorska AGH Kraków.
 
10.
Kozioł i in. 2014 – Kozioł, W., Ciepliński, A. i Machniak, Ł. 2014. Kruszywa naturalne w Unii Europejskiej – produkcja w latach 1980–2011. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 30(1), s. 53–58.
 
11.
Lubanta. Przykładowe receptury [Online] Dostępne w: http://www.lubanta.pl/pl/compo... [Dostęp: 18.12.2014].
 
12.
Machniak, Ł. 2015. Przestrzenny rozkład zapotrzebowania na kruszywa w budownictwie jednorodzinnym, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 91, s. 149–159.
 
13.
Muratordom. Poznaj przepis na beton zanim zaczniesz budowę domu [Online] Dostępne w: http://muratordom.pl/budowa/sc... [Dostęp: 18.12.2014].
 
14.
Oferteo. Jakie domy budują Polacy? – Raport 2013 [Online] Dostępne w: http://www.oferteo.pl/zlecenia... [Dostęp: 12.02.2015].
 
15.
PIG 2014. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2013 r. Warszawa. Państwowy Instytut Geologiczny, 468 s.
 
16.
Tech-bet. Instrukcja montażu stropu gęstożebrowego Teriva [Online] Dostępne w: http://tech-bet.pl/pliki/teriv... [Dostęp: 18.12.2014].
 
17.
Wienerberger. Parametry techniczne stropów [Online] Dostępne w: http://www.wienerberger.pl/ści... [Dostęp: 18.12.2014].
 
18.
Zalewski, J. 2016. Dokąd branżo? Przyszłość kruszyw – szanse i zagrożenia. Surowce i Maszyny Budowlane 2, s. 8–13.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953