The development of the market of qualified coal fuels in Poland
 
More details
Hide details
1
The Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Krakow
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2017;33(3):95–108
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to discuss the changes that have been observed on the market of qualified coal fuels (the so-called eco-pea coal) over the last few years. These changes are related to the markets of both the producers and the products they offer. Qualified coal fuels are produced from selected lots of high-calorific coal. They are characterized by strictly defined repeatable physico-chemical parameters (low sulphur content, ash content, and agglomerating capacity) and they are dedicated for use in modern, low-emission retort boilers. On the basis of multiannual observations, five groups of producers of qualified coal fuels have been identified, broken down by the origin of utilized coal. Initially, the production of eco-pea coal in Poland was limited to domestic coal mining companies only. However, in response to the growing demand for these fuels, smaller businesses (mostly dedicated to trading coal from major coal mining companies) have also engaged in production of these fuels. A part of them started producing eco-pea coal under licenses from large coal mining companies, and some of them created their own blends as well. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozwój rynku kwalifikowanych paliw węglowych w Polsce
kwalifikowane paliwa węglowe, ekogroszek, gospodarstwo domowe, ogrzewanie domu
Celem artykułu jest omówienie zmian jakie zaobserwowano na przestrzeni ostatnich kilku lat na rynku kwalifikowanych paliw węglowych (tzw. ekogroszków). Zmiany te odnoszą się zarówno do rynku producentów, jak również oferowanych przez nich produktów. Kwalifikowane paliwa węglowe powstają z wyselekcjonowanych partii wysokokalorycznego węgla. Cechują się ściśle określonymi, powtarzalnymi parametrami fizykochemicznymi (niską zawartością: siarki, popiołu oraz zdolności spiekania) oraz dedykowane są nowoczesnym, niskoemisyjnym kotłom retortowym. Na podstawie wieloletnich obserwacji wyróżnionych zostało pięć grup producentów kwalifikowanych paliw węglowych, zróżnicowanych pod względem źródła pochodzenia węgla. Początkowo produkcja ekogroszków w Polsce ograniczała się tylko do rodzimych spółek węglowych. Jednakże w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na te paliwa, produkcją omawianych paliw zajęli się także mniejsi przedsiębiorcy (najczęściej zajmujący się handlem węglem głównych spółek węglowych). Część z nich zajęła się produkcją ekogroszków na licencji dużych spółek węglowych, a niektórzy z nich – także własnych mieszanek. [...]
 
REFERENCES (32)
1.
ARP – baza danych Agencji Rozwoju Przemysłu SA . [Online] Available at: www.arp.pl [Accessed: 1.06.2017] (in Polish).
 
2.
ARP – Ceny… 2012–2017 – Ceny zbytu i wielkość sprzedaży sortymentów grubych, średnich i drobnych oraz miałów do wybranych grup odbiorców. Sprawozdanie z lat 2012–2017. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, dane przetworzone na podstawie wyników badania statystycznego statystki publicznej „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego”, prowadzonego przez Ministra Energii i realizowanego przez ARP S.A. O/Katowice” (in Polish).
 
3.
Commission Regulation 2015/1189 – Commission Regulation (EU) 2015/1189 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel boilers (Text with EEA relevance). OJ L 193, 21.7.2015, p. 100–114. [Online] Available at: http://eur-lex.europa.eu [Accessed: 1.06.2017].
 
4.
Dziok et al. 2015 – Dziok, T., Strugała, A., Rozwadowski, A., Macherzyński, M. and Ziober, S. 2015. Rtęć w odpadach z procesu wzbogacania węgli. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management vol. 31, issue 1, pp. 107–122 (in Polish).
 
5.
Grudziński, Z. 2012. Metody oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej. Studia Rozprawy Monografie nr 180. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, pp. 271 (in Polish).
 
6.
GUS – Zużycie energii… 2012 – Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 r. Warszawa: Wyd. GUS, pp. 136 (in Polish).
 
7.
GUS – Zużycie energii… 2014 – Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r. Warszawa: Wyd. GUS, pp. 158 (in Polish).
 
8.
GUS – Zużycie paliw… 2004–2016 – Zużycie paliw i nośników energii. Warszawa: Wyd. GUS, wydania z lat 2004–2016.
 
9.
IES – Efektywność… 2016 – Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2015. Wyd. Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2016, s. 120 . [Online] Available at: www.iee.org.pl [Accessed: 1.06.2017] (in Polish).
 
10.
Ile i jakich… 2016 – Ile i jakich kotłów, pomp ciepła… sprzedano w 2015 r. w Polsce. Dane z rynku instalacyjno-grzewczego zebrane i opracowane przez SPIUG. InstalReporter 05/2016, pp. 12–16 (in Polish).
 
11.
Klojzy-Karczmarczyk, B. and Mazurek, J. 2013. Studies of mercury content in selected coal seams of the Upper Sielsian Coal Basin. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management vol. 29, issue 4, pp. 95–106.
 
12.
Klojzy-Karczmarczyk at al. 2016a – Klojzy-Karczmarczyk, B., Mazurek, J. and Mucha, J. 2016. Sulfur as a parameter in the suitability assessment of gangue from coal mining for reclamation of opencast excavation, taking into requirements regarding protection of the soil. E3S Web of Conferences 10, 00036 (2016), SEED 2016. [Online] Available at: https://www.e3s-conferences.or... [Accessed: 1.06.2017].
 
13.
Klojzy-Karczmarczyk et al. 2016b – Klojzy-Karczmarczyk, B., Mazurek, J. and Paw, K. 2016. Possibilities of utilization of aggregates and extractive waste from hard coal mining at Janina Mine in the process of reclamation of open-pit mines. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management vol. 32, issue 3, pp. 111–134 (in Polish).
 
14.
Korzeniowski et al. 2012 – Korzeniowski, M., Kurczabiński, L. and Łój, R. 2012. Katowicki Holdind Weglowy SA – 10 years of qualified coal fuels. Katowicki Holding Węglowy SA – X lat kwalifikowanych paliw węglowych. Materiały XXVI Konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Zakopane, 14–17.10.2012 r., Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, pp. 45–54 (in Polish).
 
15.
Kosa, B. and Kicinska, A. 2016. Coal from the waste disposal site of the Siersza mine (Trzebinia, Poland) and its properties as a possible alternative fuel. E3S Web of Conferences 10, 00039 (2016), SEED 2016 . [Online] Available at: https://www.e3s-conferences.or... [Accessed: 1.06.2017].
 
16.
Lorenz, U. 2014. Ocena oddziaływania zmian cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych na krajowy rynek węgla. Studia Rozprawy Monografie nr 188, Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, pp. 138 (in Polish).
 
17.
Matuszek, K. 2006. Domestic boilers for solid fuels – environmental pollution, development of construction, assessment criteria (in Polish). Karbo nr 6, pp. 228–233.
 
18.
Mirkowski at al. 2010 – Mirkowski Z., Jelonek I., Bierut B., 2010 – Comparative analysis of qualified steam coal from Kazimierz–Juliusz Coal Mine and Juliusz Plant on the basis of physicochemical and petrographic studies (in Polish). Zeszyty Naukowe – Bulletin of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences no 79, pp. 315–325.
 
19.
Miśka et al. 2007 – Miśka, K., Huzarewicz, T. and Włodarczyk, K. 2007. Fuels for power generators in present and future offer of Kompania Weglowa SA (in Polish). Paliwa dla energetyki w obecnej i przyszłej ofercie Kompanii Węglowej SA. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 10, z. spec. 2, Kraków, pp. 431–442.
 
20.
Pawul, M. and Sobczyk, W. 2011. Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju. Problems of sustainable development vol. 6, no 1, pp. 147–156.
 
21.
PN-EN 303–5:2012 – Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie (in Polish).
 
22.
Projekt 2016/09/23 – Projekt: Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe o mocy nie większej niż 500 kW. [Online] Available at: https://legislacja.rcl.gov.pl/... [Accessed: 1.06.2017] (in Polish).
 
23.
Sobczyk at al. 2012 – Sobczyk, W., Biedrawa-Kozik, A. and Kowalska, A. 2012. Threats to Areas of Natural Interest. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set The Envi-ronment Protection vol. 14, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin, pp. 262–273 (in Polish).
 
24.
Stala-Szlugaj, K. 2012. Polish imports of steam coal from the East (CIS) in the year 1990 – 2011. Studia Rozprawy Monografie nr 179, Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, pp. 91, ISBN 978-83-62922-16-1.
 
25.
Stala-Szlugaj, K. 2013. Imports of coal to Poland – logistical considerations (in Polish). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 4, Kraków, pp. 125–138.
 
26.
Stala-Szlugaj, K. 2014a. Import of hard coal to Poland. Przegląd Górniczy nr 5, Katowice: Wyd. ZG SITG, pp. 32–38 (in Polish).
 
27.
Stala-Szlugaj, K. 2014b. Price competition in terms of regional demand for coal imports by smaller customers. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 17, z. 4, Kraków, pp. 65–76 (in Polish).
 
28.
Stala-Szlugaj, K. 2016. Coal imports in the Polish markets – the observed trends in distribution. Przegląd Górniczy nr 5, Katowice: Wyd. ZG SITG, pp. 13–20 (in Polish).
 
29.
Uchwała… 2017a – Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. [Online] Available at: https://bip.malopolska.pl/umwm... [Accessed: 1.06.2017] (in Polish).
 
30.
Uchwała… 2017b – Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. [Online] Available at: http://bip.slaskie.pl/dokument... [Accessed: 1.06.2017] (in Polish).
 
31.
Ustawa… 2015 – Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2015 poz. 1593. Tekst ogłoszony. [Online] Available at: www.isap.sejm.gov.pl [Accessed: 1.06.2017] (in Polish).
 
32.
Zuzelski, J. and Kurczabiński, L. 2007. New quality of the coal markets. Nowa jakość rynków węgla kamiennego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 10, z. spec. 2, pp. 443–452 (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953