Trends in the consumption of hard coal in Polish households compared to EU households
 
More details
Hide details
1
The Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2016;32(3):5–22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Due to the important role of hard coal in the Polish residential sector, the article traced the changes that have occurred in the use of this fuel in the European Union and in Poland in the years 1990–2014. Throughout the European Union, hard coal has an important place in the structure of primary energy consumption. In the years 1990–2014, primary energy consumption in the European Union (calculated for all 28 Member States) has changed between 1507 and 1722 million toe. Between 2014 and 1990, there was a decrease of primary energy consumption, and the average rate of decline amounted to –0.2%. According to Council Directive 2013/12/EU, by the year 2020 energy consumption throughout the EU is expected to be no more than 1483 Mtoe of primary energy, and already in 2014 total primary energy consumption in the EU28 was higher than assumed by this target by only about 24 million toe (2%). Actions taken to protect the climate result in reducing the consumption of hard coal in the European Union. Between 1990 and 2014, the consumption of hard coal decreased by 41% (a decrease of 126 million toe), and the average rate of decline in consumption of this fuel amounted to –2.1%. Throughout the EU, households are not as significant a consumer of hard coal, as in Poland. Although EU28’s coal consumption in this sector in the years 1990 to 2014 varied between 6.5–15.8 million toe, its share in the overall consumption of this fuel usually maintained at around 3–5%. The changing fuel mix, closing of mines or gradual extinction of coal mining, environmental policy of the individual countries meant that coal has lost its position in some of them. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Tendencje zmian zużycia węgla kamiennego w gospodarstwach domowych Polski na tle UE
węgiel kamienny, gospodarstwo domowe, zużycie węgla, podaż węgla, Polska, Unia Europejska
Z uwagi na istotną rolę, jaką w polskim sektorze mieszkaniowym odgrywa węgiel kamienny, w artykule prześledzono zmiany, jakie nastąpiły w zużyciu tego paliwa w Unii Europejskiej oraz w Polsce w latach 1990–2014. Na całym obszarze Unii Europejskiej węgiel kamienny zajmuje istotne miejsce w strukturze zużycia energii pierwotnej. W latach 1990–2014 zużycie energii pierwotnej w UE (w przeliczeniu dla wszystkich 28 państw członkowskich) zmieniało się od 1507 do 1722 mln toe. Pomiędzy rokiem 2014 a 1990 zanotowano spadek zużycia energii pierwotnej, a średnioroczne tempo spadku wyniosło –0,2%. Według Council Directive 2013/12/EU do roku 2020 zużycie energii w całej Unii ma wynieść nie więcej niż 1483 mln toe energii pierwotnej, a już w 2014 r. łączne zużycie energii pierwotnej w UE28 było wyższe od założonego celu jedynie o 24 mln toe (2%). Podejmowane działania na rzecz ochrony klimatu skutkują zmniejszeniem zużycia węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Pomiędzy rokiem 1990 a 2014 zużycie węgla kamiennego zmniejszyło się o 41% (spadek o 126 mln toe), a średnioroczne tempo spadku zużycia tego paliwa wyniosło –2,1%. Na całym obszarze Wspólnoty gospodarstwa domowe nie są tak istotnym konsumentem węgla kamiennego, jak w Polsce. Chociaż w UE28 zużycie węgla w tym sektorze w latach 1990–2014 zmieniało się w zakresie 6,5–15,8 mln toe, to jego udział w ogólnym zużyciu tego paliwa najczęściej utrzymywał się na poziomie około 3–5%. Zmieniający się miks paliwowy, zamykanie kopalń lub stopniowe wygaszanie górnictwa węgla kamiennego oraz polityka środowiskowa danego państwa spowodowały, że w części państw unijnych surowiec ten stracił swoją pozycję. [...]
 
REFERENCES (48)
1.
Blaschke red. 2003 – Blaschke, W. 2003. Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego na podstawie uregulowań prawnych Unii Europejskiej w latach 1993–2002. Studia, Rozprawy, Monografie nr 122. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, 75 pp. (in Polish).
 
2.
Gawlik, L. red. 2013. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. Katowice: Wyd. IGSMiE PAN, 299 pp. (in Polish).
 
3.
Grudziński, Z. 2012. Sytuacja na giełdach handlu emisją a ceny energii elektrycznej. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 3. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, pp. 77–90 (in Polish).
 
4.
Grudziński, Z. 2013. Koszty środowiskowe wynikające z użytkowania węgla kamiennego w energetyce zawodowej. Annual Set the Environment Protection –Rocznik Ochrona Środowiska Vol. 15, pp. 2249–2266, (in Polish).
 
5.
Jurdziak, L. 2012. Czy grozi nam ubóstwo? Analiza potencjalnych skutków unijnej polityki walki z globalnym ociepleniem dla gospodarstw domowych w Polsce. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 3. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, pp. 23–50 (in Polish).
 
6.
Kamiński, J. 2014. A blocked takeover in the Polish power sector. A model based analysis. Energy Policy Vol. 66, pp. 42–52.
 
7.
Klojzy-Karczmarczyk, B. and Mazurek, J. 2009. Zadania samorządów lokalnych w procesie likwidacji niskiej emisji. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 12, z. 2/2, pp. 277–284 (in Polish).
 
8.
Klojzy-Karczmarczyk, B. and Mazurek, J. 2013. Studies of mercury content in selected coal seams of the Upper Silesian Coal Basin. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management Vol. 29, Is. 4, pp. 95–106.
 
9.
Kubica, K. 2013. Instalacje spalania małej mocy na paliwa stałe – węgiel, biomasę. Możliwości wykorzystania SCIs w ramach Programu Priorytetowego nt. „Likwidacja niskiej emisji poprzez wzrost efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii” oraz dalszych prac nad Krajowym Programem Ochrony Powietrza. Opracowanie, Platforma Urządzeń Grzewczych na Paliwa stałe Polska Izba Ekologii, Katowice, lipiec 2013, s. 22. [Online] Available at: (http://www.pie.pl/materialy/_u...) [Accessed: 21.06.2016] (in Polish).
 
10.
Kubica, K. 2015. Kotły opalane paliwami stałymi – uregulowania europejskie od 2020 roku. Niezły węgiel. Magazyn Instalatora 3(199), pp. 32–33 (in Polish).
 
11.
Mudgal et al. 2009 – Mudgal, S., Turbe, A., Kuwahara, I., Stewart, R., Woodfield, M., Kubica, K. and Kubica , R. 2009. Preparatory Studies for Eco-design Requirements of EuPs (II). Lot 15 Solid fuel small combustion installations. Task 1: Scope and Definition. Final version. (Contract NoTREN/D3/390–2006/Lot15/2007/ S07.74922). European Commission – DG TREN, 116 pp.
 
12.
Lorenz, U. 1999. Metody oceny wartości węgla kamiennego energetycznego uwzględniająca skutki jego spalania dla środowiska przyrodniczego. Studia, Rozprawy, Monografie nr 64. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, 84 pp. (in Polish).
 
13.
Olkuski T., 2013 – Sposoby poprawy negatywnego skutku oddziaływania węgla na środowisko przyrodnicze poprzez stosowanie alternatywnych metod jego wykorzystania. Annual Set the Environment Protection –Rocznik Ochrona Środowiska Vol. 15, pp. 1474–1488 (in Polish).
 
14.
Palmer, J. and Cooper, I. 2013. United Kingdom housing energy fact file: 2013. Department of Energy & Climate Change, Prepared under contract to DECC by Cambridge Architectural Research, Eclipse Research Consultants and Cambridge Energy. The views expressed are not necessarily DECC’s. p. 172. [Online] Available at: (https://www.gov.uk/government/...) [Accessed: 21.06.2016].
 
15.
Pawul, M. and Sobczyk, W. 2011. Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju. Problems of sustainable development Vol. 6, No 1, pp. 147–156 (in Polish).
 
16.
Pittini et al. 2015 – Pittini, A., Ghekière, L., Dijol, J. and Kiss, I. 2015. The State of Housing in the EU 2015. A Housing Europe Review. The European Federation for Public, Cooperative and Social Housing, Brussels, 106 p. [Online] Available at: (http://www.housingeurope.eu/ev...) [Accessed: 09.05.2016].
 
17.
Szczerbowski, R. 2015. Polityka energetyczna wybranych krajów europejskich a strategia energetyczna Polski. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 18, z. 3. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, pp. 5–14 (in Polish).
 
18.
Eurostat Complete... – Eurostat: Complete Energy balances – annual data. [Online] Available at: (http://ec.europa.eu/eurostat/) [Accessed: 09.05.2016].
 
19.
Eurostat – Economy… – Eurostat – Economy and Finance GDP and main components. [Online] Available at: (http://ec.europa.eu/eurostat/) [Accessed: 09.05.2016].
 
20.
Eurostat – Distribution… – Eurostat – Distribution of population by degree of urbanization, dwelling type and income group. [Online] Available at: (http://ec.europa.eu/eurostat/) [Accessed: 12.05.2016].
 
21.
Eurostat – Glossary… – Eurostat – Glossary: Revision of the degree of urbanisation. [Online] Available at: (http://ec.europa.eu/eurostat/) [Accessed: 09.05.2016].
 
22.
Eurostat – Housing… – Eurostat – Housing condition: Distribution of population by degree of urbanization, dwelling type and income group. [Online] Available at: (http://ec.europa.eu/eurostat/) [Accessed: 09.05.2016].
 
23.
Eurostat – Population… – Eurostat – Population and social condition (Population on 1 January). [Online] Available at: (http://ec.europa.eu/eurostat/) [Accessed: 09.05.2016].
 
24.
Eurostat – Relationships… Eurostat – Relationships between products and flows of Energy Balances. Eurostat. [Online] Available at: (http://ec.europa.eu/eurostat/) [Accessed: 09.05.2016].
 
25.
GUS – BDL – Bank Danych Lokalnych. Bazy danych GUS. [Online] Available at: (www.stat.gov.pl [Accessed: 21.06.2016] (in Polish).
 
26.
GUS – Rocznik statystyczny…1991–2015 – Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wyd. GUS, wydania z lat 1991–2015 (in Polish).
 
27.
GUS – Zużycie energii… 2012 – Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 r. Warszawa: Wyd. GUS, 136 pp. (in Polish).
 
28.
GUS – Zużycie energii… 2014 – Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r. Warszawa: Wyd. GUS, 158 pp. (in Polish).
 
29.
GUS – Warunki… 2003 – Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin 2002. Warszawa: Wyd. GUS, 2013, pp. (in Polish).
 
30.
GUS – Warunki… 2014 – Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin – NSP 2011 – wyniki (dane tabelaryczne w plikach .xlsx) (in Polish).
 
31.
Implementacja prawa… 2013 – Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE w Polsce. Fundacja Client Earth Poland, Warszawa 2013, 102 s., ISBN 978-83-938296-0-6. [Online] Available at: (http://www.clientearth.org/rep...) [Accessed: 12.05.2016] (in Polish).
 
32.
Air quality… 2002 – Air quality in the UK. Parliament Office of Science and Technology, London, Postnote, November 2002 Number 188, p. 4. [Online] Available at: (http://www.parliament.uk/docum...)) [Accessed: 12.05.2016].
 
33.
Council Decision 2002/358/EC – Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder. OJ L 130 of 15.5.2002. [Online] Available at: (http://eur-lex.europa.eu/) [Accessed: 21.06.2016].
 
34.
Council Decision 91/565/EEC – 91/565/EEC: Council Decision of 29 October 1991 concerning the promotion of energy efficiency in the Community (SAVE programme). OJ L 307, 8.11.1991, pp. 34–36. [Online] Available at: (http://eur-lex.europa.eu/) [Accessed: 21.06.2016].
 
35.
Commission Decision 2006/944/EC – Commission Decision 2006/944/EC of 14 December 2006 determining the respective emission levels allocated to the Community and each of its Member States under the Kyoto Protocol pursuant to Council Decision 2002/358/EC (notified under document number C(2006) 6468) (2006/944/EC). [Online] Available at: (http://eur-lex.europa.eu/) [Accessed: 21.06.2016].
 
36.
Commission Decision 2010/778/EU – 2010/778/EU: Commission Decision of 15 December 2010 amending Decision 2006/944/EC determining the respective emission levels allocated to the Community and each of its Member States under the Kyoto Protocol pursuant to Council Decision 2002/358/EC (notified under document C(2010) 9009). [Online] Available at: (http://eur-lex.europa.eu/) [Accessed: 21.06.2016].
 
37.
Council Directive 2013/12/EU – Council Directive 2013/12/EU of 13 May 2013 adapting Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council on energy efficiency, by reason of the accession of the Republic of Croatia. OJ L 141, 28.5.2013, pp. 28–29. [Online] Available at: (http://eur-lex.europa.eu/) [Accessed: 21.06.2016].
 
38.
Council Directive (96/61/EC) – Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control. OJ L 257, 10.10.1996, pp. 26–40. [Online] Available at: (http://eur-lex.europa.eu/) [Accessed: 21.06.2016].
 
39.
COM(2001)0245 – Communication from the Commission – The Clean Air for Europe (CAFE) Programme: Towards a Thematic Strategy for Air Quality /* COM/2001/0245 final */. [Online] Available at: (http://eur-lex.europa.eu/) [Accessed: 21.06.2016].
 
40.
COM(2005) 446 final – Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Thematic Strategy on air pollution. Brussels, 21.9.2005. [Online] Available at: (http://eur-lex.europa.eu/) [Accessed: 21.06.2016].
 
41.
COM(2008) 30 final – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – 20 20 by 2020 – Europe’s climate change opportunity {COM(2008) 13 final} {COM(2008) 16 final} {COM(2008) 17 final} {COM(2008) 18 final} {COM(2008) 19 final}. [Online] Available at: (http://eur-lex.europa.eu/) [Accessed: 21.06.2016].
 
42.
COM(2014) 15 final – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 /* COM/2014/015 final */. [Online] Available at: (http://eur-lex.europa.eu/) [Accessed: 21.06.2016].
 
43.
Commission Regulation 2015/1189 – Commission Regulation (EU) 2015/1189 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel boilers (Text with EEA relevance). OJ L 193, 21.7.2015, pp. 100–114. [Online] Available at: (http://eur-lex.europa.eu/) [Accessed: 21.06.2016].
 
44.
Directive 2008/50/EC – Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe. [Online] Available at: (http://eur-lex.europa.eu/) [Accessed: 21.06.2016].
 
45.
Directive 2012/27/EU – Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC Text with EEA relevance. OJ L 315, 14.11.2012, pp. 1–56. [Online] Available at: (http://eur-lex.europa.eu/) [Accessed: 21.06.2016].
 
46.
PN-EN 303-5:2012 – Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie (in Polish).
 
47.
Programme Europe… – Europe 2020. [Online] Available at: (http://ec.europa.eu/europe2020...) [Accessed: 21.06.2016].
 
48.
Ustawa… 2015 – Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2015 poz. 1593. Tekst ogłoszony. [Online] Available at: (www.isap.sejm.gov.pl) [Accessed: 21.06.2016] (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953