The discounted cash flow expected value algorithm of mineral deposit capital value assessment
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2001;17(3):73-87
 
KEYWORDS
ABSTRACT
There is given the calculation method of mineral deposits capital value as an expected value of discounted cash flow. The authors express the as a price, which an investor can pay for operational use of git, giving parameters, which significantly affect the calculation results.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Algorytm wyceny wartości kapitałowej złoża według oczekiwanej wartości zdyskontowanych sald pieniężnych
wycena wartości złoża, wartość kapitałowa, średni koszt pozyskania kapitału
W arytkule podano metodę wyznaczania wartości kapitałowej złóż według oczekiwanej wartości zdyskontowanych sald pieniężnych. Jako wartość kapitałową złoża autorzy rozumieją cenę, którą może zapłacić inwestor za prawo użytkowania złoża. Zwrócono uwagę na te parametry obliczeń, które w znaczący sposób wpływają na ustalenie wartości kapitałowej złoża.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top