Risk and uncertainty in the mining projects
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):119-129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Risk incorporated into mining projects, especially geological risk, was reviewed. Expected value (EV) is the most important decision criterion under risk conditions. Examples of computing the probability of discovery satisfactory ore deposit, then the expected value of its tonnage and expected NPV of exploration project were presented. EV could be proved in the case of many trials performed. Positive EV makes sufficient condition for a sarisfactory investment under risk. Uncertainty, which means valuation of results is impossible, appears worse than risk. The impact of uncertain parametrs is evaluated by sensitivity analysis, whereas their appreciable changes are determined by case studies (range approach).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ryzyko i niepewność w projektach górniczych
ryzyko geologiczne, wartość oczekiwana, analiza wrażliwości, analiza scenariuszy
Przedstawiono rodzaje ryzyka w inwestycjach górniczych, koncentrując się głównie na ryzyku geologicznym. Podstawowym kryterium decyzyjnym w warunkach ryzyka jest wartość oczekiwana dowolnego efektu rzeczowego lub finansowego za kryterium decyzyjne w warunkach ryzyka. Podano przykłady określenia prawdopodobieństwa odkrycia złoża o założonej wielkości zasoów, obliczenia oczekiwanej wielkości złoża i wartości oczekiwanego zysku NPV projektu poszukiwawczego. Wartość oczekiwana jest sprawdzalna przy dużej ilości prób. Dodatnia wartość oczekiwana upoważnia do inwestowania w warunkach ryzyka. Niepewność, która oznacza brak możliwości określenia skutków decyzji, jest gorszą sytuacją niż ryzyko. Wpływ niepewnych czynników można oceniać analizą wrażliwości, a dopuszczalny zakres zmian tych czynników - analizą scenariuszy.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top