The distinction of the fine suspension flow from the coarse mixture flow by measuring of the pressure loss on a horizontal pipe
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(3):61–69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper present the method of characterisation of suspension flow on a pipe (fine or coarse grained) based on the measured pressure loss as a function of flow velocity on a horizontal pipe. The characteristic of this function is dependent on grain-size suspension which is transported. For coarse grained and mixed suspension that function is featured by its hyperbolic character, whereas for fine grained it is a horizontal linear curve parallel to velocity axis. It was evidenced by experimental correlation between distinction of pressure loss and flow velocity for both mixed and fine grained suspension.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozróżnienie pomiędzy przepływem zawiesiny drobno- i gruboziarnistej na podstawie pomiaru strat ciśnienia w poziomej rurze
przepływ, zawiesina, pomiar strat
W pracy przedstawiono, poprzez pomiar względnej różnicy strat ciśnienia cieczy nośnej i zawiesiny, sposób określenia rodzaju zawiesiny przepływającej w rurze (drobno- czy gruboziarnista) w funkcji prędkości przepływu w poziomej rurze. Charakter tej funkcji jest zależny od uziarnienia transportowej zawiesiny. Dla zawiesin gruboziarnistych i mieszanych jest to zależność hiperboliczna, dla zawiesin drobnoziarnistych jest to natomiast linia prosta równoległa do osi prędkości. Dla poparcia tej tezy podano doświadczalną zależność względnej różnicy strat ciśnienia od prędkości przepływu dla zawiesiny mieszanej oraz zawiesiny drobnoziarnistej.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953