ORIGINAL PAPER
The effect of investment incentives for mining sector on the economic growth of Turkey
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Eskişehir Osmangazi University
 
 
Submission date: 2020-01-30
 
 
Final revision date: 2020-03-27
 
 
Acceptance date: 2020-05-13
 
 
Publication date: 2020-06-29
 
 
Corresponding author
Mehmet Aksoy   

Eskişehir Osmangazi University
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2020;36(2):71-86
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The mining sector played an important role in the economic growth of the developed countries with rich natural resources in the past, and in recent years, it is important for the economic growth of developing countries. Also, it is generally supported by the incentives due to the fact that mining sector causes other related sectors to grow. Incentives have been the most important economic policy instrument imposed by governments to boost economic growth in developed and developing countries. Incentives or supports given by Turkish state in order to increase the mining investments can be analyzed under two categories; incentives or supports based on the Turkish Mining Law, incentives or supports provided under the Investment Incentive Program. The effect of investment incentives applied to the mining sector in Turkey between the years of 2001 and 2017 on mining production index (MPI) and also the indirect effect of these on gross domestic product (GDP) are investigated by using Granger Causality Test and regression analysis. In this study, the data belonging to the number of investment incentive certificates received by firms operating in Mining Sector and the amount of total fixed investment were used. According to the findings obtained from this study, it has been determined that encouraging the fixed investments of the firms operating in the Mining Sector with incentives has a significant and positive impact on MPI and GDP in a short period of 1 year. However, the incentives applied to the mining sector did not increase the production index of the mine in parallel with the increase in the GDP.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zachęt inwestycyjnych dla sektora wydobywczego na wzrost gospodarczy Turcji
wzrost gospodarczy, test przyczynowości Grangera, zachęty inwestycyjne, wskaźnik produkcji kopalni
Sektor wydobywczy odgrywał ważną rolę we wzroście gospodarczym krajów rozwiniętych w przeszłości o bogatych zasobach naturalnych w przeszłości, a w ostatnich latach jest ważny dla wzrostu gospodarczego krajów rozwijających się. Ponadto sektor wydobywczy jest ogólnie wspierany przez zachęty ze względu na fakt, że powoduje rozwój innych powiązanych z nim sektorów. Zachęty były najważniejszym instrumentem polityki gospodarczej narzucanym przez rządy w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Zachęty lub wsparcie udzielane przez Turcję w celu zwiększenia inwestycji górniczych można analizować w dwóch kategoriach; zachęty lub wsparcie w oparciu o tureckie prawo górnicze (TML ‒ Turkish Mining Law) oraz zachęty lub wsparcie zapewniane w ramach Programu Motywacyjnego dla Inwestycji (IIP ‒ Investment Incentive Program). Wpływ zachęt inwestycyjnych stosowanych w sektorze wydobywczym w Turcji w latach 2001–2017 na wskaźnik wydobycia górniczego (MPI ‒ Mining Production Index) i pośrednio produkt krajowy brutto (PKB) jest badany za pomocą testu przyczynowości Grangera i analizy regresji. W tym badaniu wykorzystano dane należące do liczby certyfikatów zachęty inwestycyjnej otrzymanych przez firmy działające w sektorze wydobywczym oraz ustalonej całkowitej kwoty inwestycji (TFI ‒ Total Fixed Investment). W wyniku ustaleń uzyskanych w ramach tego badania uznano, że zachęcanie firm działających w sektorze wydobywczym do ustalonych inwestycji za pomocą zachęt ma znaczący i pozytywny wpływ na MPI i PKB w krótkim okresie 1 roku. Jednak zachęty zastosowane w sektorze wydobywczym nie podniosły wskaźnika wydobycia górniczego MPI równolegle ze wzrostem PKB.
 
REFERENCES (29)
1.
Bardi 2014. World Mineral resources and the Limits to Economic Growth. In E3S Web of Conferences (Vol. 2). EDP Sciences. [Online] https://www.e3s-conferences.or... articles/e3sconf/pdf/2014/01/e3sconf_sf2013_02001.pdf [Accessed: 2020-03-18].
 
2.
Bayraktutan, Y. and Arslan, İ. 2008. The effects of fixed capital investments on economic growth in Turkey: cointegration analysis (1980–2006) (Türkiye’de sabit sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: ko-entegrasyon analizi (1980–2006)). KMU İİBF Dergisi – KMU Journal of Social and Economic Research 14, pp. 1–12 (in Turkish).
 
3.
Bogdetsky et al. 2005 – Bogdetsky, V., Ibraev, K. and Abdyrakhmanova, J. 2005. Mining industry as a source of economic growth in Kyrgyzstan, PIU of World Bank IDF grant for building capacity in governance and revenues streams management for mining and natural resources. [Online] http://siteresources.worldbank... /INTOGMC/Resources/336099-156955107170/miningsourceeconomicgrowth.pdf [Accessed: 2019-12-20].
 
4.
Bond, J. 2002. Treasure or trouble? Mining in developing countries, Mining Department World Bank and International Finance Corporation. [Online] http://siteresources.worldbank... [Accessed: 2019-12-15].
 
5.
Çetin, M. 2012. Fixed capital investments and economic growth: an empirical analysis (Sabit sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme: ampirik bir analiz). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi – Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences 7(1), pp. 211–230 (in Turkish).
 
6.
De Long, J.B. and Summers, L.H. 1991. Equipment investment and economic growth. Quarterly Journal of Economics 106, pp. 445–502.
 
7.
DELOITTE 2013. Investment and GDP profile study. Deloitte Access Economics Pty Ltd., Business Council of Australia. [Online] https://www2.deloitte.com/cont... Deloitte/au/Documents/finance/deloitte-au-fas-investment-gdp-profile-report-8-aug–2013-240914.pdf [Accessed: 2019-07-05].
 
8.
Dubiński, J. 2013. Sustainable development of mining mineral resources. Journal of Sustainable Mining 12(1), pp. 1–6.
 
9.
Eggert, R.G. 2010. Mineral exploration and development: risk and reward. [Online] http://www.miningnorth.com/_rs... [Accessed: 2019-11-12].
 
10.
EYG 2013. Mining in rapid growth economies. Ernst & Young Global Limited (EYG), 24 PP. [Online] https://www.ey.com/Publication... [Accessed: 2019-11-12].
 
11.
Fadil et al. 2016 – Fadil, M.T.M., Hamzah, M.S., Abd Rahman, N.N. and Yaacob, W.F.W. 2016. The Effect of Mining Sector Determinants on Economic Growth. Journal of Mathematical and Computational Science 2(2), pp. 10–18.
 
12.
Hlavovan, N. 2015. The impact of mineral resources on economic growth. International Journal of Arts and Commerce 4(6), pp. 100–110.
 
13.
ICMM 2014. The role of mining in national economies (2nd edition). International Council on Mining & Metals (ICMM), 56 pp. [Online] https://www.icmm.com/website/ publications/pdfs/social-and-economic-development/romine_2nd-edition [Accessed: 2019-11-12].
 
14.
ICMM 2018. The role of mining in national economies (4th edition). International Council on Mining & Metals (ICMM), 16 pp. [Online] https://www.icmm.com/website/ publications/pdfs/social-and-economic-development/181002_mci_4th-edition.pdf [Accessed: 2020-03-18].
 
15.
McMahon, G. and Moreira, S. 2014. The contribution of the mining sector to socioeconomic and human development. Extractive industries for development series #30, World Bank, 72 pp. [Online] http://documents.worldbank.org... [Accessed: 2019-11-12].
 
16.
Ministry of Industry and Technology 2018. Investment incentive statistics (Yatırım teşvik istatistikleri). Directorate General of Incentive Implementation and Foreign Direct Investments [Online]. https://tuys.sanayi.gov.tr/pag... [Accessed: 2019-11-12].
 
17.
Mitchell, P. 2009. Taxation and investment issues in mining. Advancing EITI in the mining sector, OECD, pp. 27–31. [Online] https://www.oecd.org/site/deva... 44282904.pdf [Accessed: 2019-12-18].
 
18.
MTA 2018. The change of mine export with respect to last year (Maden ihracatının geçen yıla göre değişimi). Ankara: General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA). [Online] https://www.mta.gov.tr/v3.0/bi... [Accessed: 2020-03-18].
 
19.
Otto et al. 2006 – Otto, J., Andrews, C., Cawood, F., Doggett, M., Guj, P., Stermole, F., Stermole, J. and Tilton, J. 2006. Mining royalties, a global study of their impact on investors, government, and civil society. World bank, Washington DC, 320 pp. [Online] http://documents.worldbank.org... [Accessed: 2019-12-18].
 
20.
Podrecca, E. and Carmeci, G. 2001. Fixed investment and economic growth: new results on causality. Applied Economics 33, pp. 177–182.
 
21.
Solomon, M.H. 2000. Growth and diversification in mineral economies: planning and incentives for diversification, South Africa: United Nations Centre for Trade and Development.
 
22.
Şahbaz, A. 2014. Relationship gross fixed investment and economic growth: panel causality analysis (Sabit sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi: panel nedensellik analizi). Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi – Academic Review of Economics and Administrative Sciences 7(1), pp. 1–12 (in Turkish).
 
23.
Taušová et al. 2017 – Taušová, M., Čulková, K., Domaracká, L., Drebenstedt, C., Muchová, M.S., Koščo, J., Behúnová, A., Drevková, M. and Benčöová, B. 2017. The importance of mining for socio-economic growth of the country. Acta Montanistica Slovaca 22(4), pp. 359–367.
 
24.
Teyyare, E. 2018. The Effect of fixed capital investment on economic growth on a sectoral basis: the case of Turkey (Sektörel bazda sabit sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerinde etkisi: Türkiye örneği). Maliye Araştırmaları Dergisi – Research Journal of Public Finance 4(2), pp. 115–129 (in Turkish).
 
25.
TMCB 2019. Monthly data (Aylık veriler). Ankara: Turkish Cement Manufacturers Association (TMCB). [Online] https://www.tcma.org.tr/tr/ist... [Accessed: 2020-03-18].
 
26.
TÜİK 2019a. TurkStat, Industrial production index, November 2019. [Online] http://tuik.gov.tr/PreIstatist... [Accessed: 2019-12-18].
 
27.
TÜİK 2019b. TurkStat, Gross domestic product at current prices by expenditure approach value, share, percentage change, 1998–2018. [Online] http://tuik.gov.tr/PreIstatist... [Accessed: 2019-12-18].
 
28.
Walser, G. 2000. Economic impact of world mining. International symposium on the uranium production cycle and the environment. Vienna, 2–6 October 2000. International Atomic Energy Agency, pp. 263–264.
 
29.
Wright, G. and Czelusta, J. 2003. Mineral resources and economic development. Conference on Sector Reform in Latin America Stanford Center for International Development, November 13–15, 41 pp. [Online]. https://siepr.stanford.edu/ sites/default/files/publications/209wp.pdf [Accessed: 2019-12-18].
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top