The low emission combustion of hard coal with the use the DESONOX type catalysts
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(Zeszyt specjalny 1):183–188
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The zeolite is exemplifying promising material as the DESONOX type of catalysts. Main goal of this work is preparation of catalyst. Support was impregnated with cobalt or nickel ions by different methods: wet impregnation, double impregnation, adsorption from water and water-saccharose solution of cobalt and nickel ions. The catalysts were physical-chemical characterized (texture, structure). The catalytic properties were studied by reaction of burn with coal in the flow reactor. Hard coal from mine 'Julian' and 'Bogdanka' from Poland with or without the catalysts addition were burnt in an atmosphere of air at 1123 K during 4 hours and using an electric furnace. The mass ratio of the DESONOX catalyst added to the investigated samples of the hard coal was 1:500.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Niskoemisyjne spalanie węgla kamiennego z zastosowaniem katalizatorów DESONOX
zeolit, usuwanie SO2, spalanie, katalizatory DESONOX
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem modyfikacji katalizatorów typu DESONOX na wielkość emisji ditlenku siarki, powstającego w trakcie procesu spalania węgla kamiennego. Przedstawiono właściwości katalitycznych katalizatorów typu DESONOX na bazie zeolitu promowanych jonami metali przejściowych, niklu aktywnego kobaltu. Impregnacje materiału aktywnego wykonano różnymi metodami w celu określenia wpływu metody nanoszenia materiału aktywnego na nośnik na aktywność katalityczną katalizatora DESONOX.
 
REFERENCES (7)
1.
Nazimek D., 2005 – Black Magic czyli katalityczna metoda odsiarczania i odazotowania gazów spalinowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
2.
Olszewska D., Marcewicz-Kuba A., 2007 – A Role of Sulphur Dioxide Adsorption On Zeolite Desonox Catalysts As The Factor Influencing Sulphur Dioxide Removal FromExhaust Gases, Polish J. Chem., w druku.
 
3.
Marcewicz-Kuba A., Olszewska D., 2007 – The Activity of SO2 Removal from Combustion Gases by DESONOX Type Catalyst Supported on Montmorillonite and Zeolite, Polish J. Chem., w druku.
 
4.
Olszewska D., Marcewicz-Kuba D., 2006 – Modified Montmorillonite with V2O5 as the DESONOX Type Catalysts. Part I. The Sorption of Sulphur Dioxide Study, Polish J. Environ. Studies, Vol. 15, No. 6A, s. 153–156.
 
5.
Marcewicz-Kuba A., Olszewska D., Nazimek D., 2006 – Modified Montmorillonite with V2O5 as the DESONOX Type Catalysts. Part II. DESONOX Catalytic Activity, Polish J. Environ. Studies, Vol.15, No. 6A, s. 133–135.
 
6.
Nazimek D., Marcewicz-Kuba A., Olszewska D., 2006 – Prospective Catalysts’ Supports for New Desulphurization of Combustion Gases Method, Polish J. Environ. Studies, Vol.15, No. 6A, s. 144–147.
 
7.
Olszewska D., Marcewicz-Kuba A., Nazimek D., 2006 – Katalizatory odsiarczania spalin na bazie montmorillonitu, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 22 (3), s.155–160.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953