The research into the pressure generated by the plastic layer of bituminous coals differing in granulation and of blends of these coals and leaning components
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(2):107–121
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the results of a research into the influence of the granulation of coals and the inert (leaning) components content in a coal blend on the pressure generated during pyrolysis by the plastic layer. Three bituminous coals were used for the research. They were clearly differentiated in terms of the degree of metamorphism and leaning additions in the form of: anthracite, brown coal and coke dust from the installation of dry coke cooling. The research revealed that the level of the pressure generated during pyrolysis by the deposit of plasticized coal grains depends on the reological properties of coal substance they are built from. High level of pressure may be generated by coarse, fine as well as in-between grains provided that during pyrolysis they will create appropriately fluid plastic substance. The research also confirmed that an effective way of regulating the pressure created by the deposit of plasticized coal grains (the plastic layer) is adding to a coal blend leaning components, which do not get plasticized during pyrolysis. The research conducted indicates that the amount of addition put in a blend in order to reduce the pressure generated by the plastic layer to a large extent depends on the plasticity of bituminous coaIs, which facilitates high pressure and on the leaning capacities of inert components. Leaning ability is an individual characteristic of each component and results from - among others - the differences in the adsorption capacities of these components towards the thermally plasticized substance of bituminous coals.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania ciśnienia generowanego przez warstwę plastyczną węgli koksowych różniących się uziarnieniem oraz mieszanek tych węgli z dodatkami schudzającymi
piroliza, węgiel kamienny, ciśnienie koksowania
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań wpływu uziarnienia węgli i zawartości w mieszance węglowej składników inertnych (schudzających) na ciśnienie generowane podczas pirolizy przez warstwę plastyczną. Do badań użyto trzech węgli koksowych wyraźnie zróżnicowanych pod względem stopnia metamorfizmu oraz dodatków schudzających w postaci: antracytu, węgla brunatnego oraz pyłu koksowego z instalacji suchego chłodzenia koksu. Badania wykazały, że poziom ciśnienia generowanego podczas pirolizy przez złoże uplastycznionych ziaren węglowych zależy od właściwości reologicznych substancji węglowej, z której są one zbudowane. Wysoki poziom ciśnienia mogą generować zarówno ziarna grube, drobne jak i pośrednie, pod warunkiem, że podczas pirolizy będą tworzyć odpowiednio płynną masę plastyczną. Badania potwierdziły również, że skutecznym sposobem regulowania ciśnienia wytwarzanego przez złoże uplastycznionych ziaren węglowych (warstwę plastyczną) jest dodatek do mieszanki węglowej składników schudzających, które nie uplastyczniają się podczas pirolizy. Z przeprowadzonych badań wynika, że wielkość dodatku wprowadzanego do mieszanki w celu obniżenia ciśnienia generowanego przez warstwę plastyczną zależy w znacznym stopniu od plastyczności węgli koksowych, która sprzyja wysokiemu ciśnieniu oraz od zdolności schudzających składników inertnych. Skuteczność schudzania jest indywidualną cechą każdego składnika i wynika m.in. z różnic w zdolnościach adsorpcyjnych tych składników wobec uplastycznionej termicznie substancji węgli koksowych.
 
REFERENCES (5)
1.
Karcz A., 200 1 - Ciśnienie rozprężania Cz. IV. Mechanizm powstawania ciśnienia rozprężania. Karbo, 7-8, 265-273.
 
2.
Rozwadowski A., Strugała A., 2003 - Wpływ migracji uplastycznionej substancji węglowej poza obszar warstwy plastycznej na wielkość generowanego ciśnienia rozprężania. Karbo, 2, 85-91.
 
3.
Rozwadowski A., Strugała A., 2004 - Identyfikacja czynników wpływających na migrację uplastycznionej substancji węglowej poza obszar warstwy plastycznej w aspekcie wielkości generowanego ciśnienia rozprężania. Karbo, 3,131-134.
 
4.
Rozwadowski A., 2007 - Ciśnienie koksowania mieszanek węglowych przygotowanych z komponentów wyraźnie różniących się właściwościami masy plastycznej podczas pirolizy. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 23, z. 2, 49-63.
 
5.
Strugała A., Porada S., 1999 - Substancja organiczna węgla kamiennego i jej przemiany w procesie pirolizy, Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 15, z. l, s. 9.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953