Decision procedures at drilling up hydrocarbon deposits in blow-out hazard
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(2):123–137
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The unpredictability of natural phenomena and erroneousness of human decisions cause that exploration works for hydrocarbon deposits may be accompanied by failure situations, e.g. oil or natural gas eruptions. They usually take place when reservoirs containing high pressure natural gas, oil or brine are drilled, and the pressure of the drilling mud column cannot compensate for it. Natural gas or oil eruption frequently leads to fires, and the outflow of hot brine considerably destroys the soil, ground and water in the vicinity of the rig. Depending on such factors as, e.g. type of the spontancously outflowing fluid, toxic contaminations, eruption duration, time at which the rescue measures were undertaken and methods selected - the risk for he crew and the environment may differ. The probabilily of eruption during drilling operations can be minimized thanks to the on-going measurements of basic technological and control parameters, as well as the possessed efficient procedures and modern blow-out prevention systems. The geologic, technical and technological causes of hydrocarbon eruptions accompanying drilling operations, especially at anomalously high formation pressures, have been analyzed in the paper. On this basis, the authors worked out efficient methods of predicting eruption hazard at exploration for hydrocarbons as well as methods of liquidating eruptions. Algorithms for quick and correct making decisions and carrying rescue procedures were created. Technological recommendations for easy and effective blow-out prophylaxy follow.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Procedury decyzyjne przy dowiercaniu złóż węglowodorów w warunkach zagrożenia erupcyjnego
złoża węglowodorów, dowiercanie, erupcja, zagrożenie erupcyjne, profilaktyka przeciwerupcyjna, procedura, schemat blokowy
Brak przewidywalności zjawisk przyrody oraz możliwość popełnienia błędu przez człowieka sprawiają, że przy prowadzeniu prac poszukiwawczych za złożami węglowodorów należy się liczyć z możliwością wystąpienia stanów awaryjnych w postaci erupcji ropy naftowej lub gazu ziemnego. Dochodzi do nich zwykle w wyniku niespodziewanego nawiercenia struktur zbiornikowych zawierających gaz, ropę lub solankę pod wysokim ciśnieniem, którego nie jest w stanie zrównoważyć ciśnienie słupa płuczki wiertniczej. Erupcja gazu lub gazu i ropy prowadzi najczęściej do pożaru, natomiast gwałtowny wypływ gorącej solanki do znacznego zanieczyszczenia gleb, gruntów i wód w rejonie wiertni. Zagrożenie dla załogi oraz dla środowiska uzależnione jest od wielu czynników jednak do najważniejszych należy zaliczyć: rodzaj płynu wypływającego w niekontrolowany sposób, występujące w nim toksyczne zanieczyszczenia, czas trwania erupcji, szybkości podjęcia działań ratunkowych oraz trafność ich doboru. Prawdopodobieństwo wystąpienia erupcji w trakcie wiercenia otworu można zminimalizować dzięki prowadzonym na bieżąco pomiarom podstawowych parametrów technologicznych i kontrolnych oraz posiadaniu efektywnych procedur i nowoczesnych systemów przeciwerupcyjnych. W artykule dokonano identyfikacji geologicznych, technicznych i technologicznych przyczyn występowania erupcji węglowodorów w trakcie prowadzenia prac wiertniczych, zwłaszcza w warunkach występowania anomalnie wysokich ciśnień złożowych. Na tej podstawie autorzy opracowali efektywne metody prognozowania zagrożenia erupcyjnego przy prowadzeniu prac poszukiwawczych za złożami węglowodorów oraz metody likwidacji erupcji. W tym celu opracowano również algorytmy postępowania, które umożliwiają szybkie i prawidłowe podejmowanie decyzji oraz prowadzenie działań ratunkowych. Sformułowano także zalecenia technologiczne, które pozwalają łatwo i efektywnie prowadzić profilaktykę przeciwerupcyjną.
 
REFERENCES (10)
1.
Dubiel S., 1995 - Analiza warunków wiercenia otworu pod kątem ujawnienia zagrożenia erupcyjnego. Kwartalnik AGH, Górnictwo, z. 2, s. 131-145.
 
2.
Dubiel S., 1997 - Decyzje technologiczne w zakresie identyfikacji i likwidacji zagrożenia erupcyjnego w procesie dowiercania do złóż gazu ziemnego. Rocznik AGH, Wiertnictwo, Nafta Gaz, t. 14, s. 27-39.
 
3.
Dubiel S., 2002 - Analiza zmian naturalnej przepuszczalności skał zbiornikowych miocenu w strefie przy odwiertowej na podstawie wyników badań próbnikami złoża. Rocznik AGH, Wiertnictwo, Nafta, Gaz, t. 19, z. 1, s. 53-58.
 
4.
Dubiel S., Bukalski P., 2007 - Bezpieczeństwo dowiercania złóż węglowodorów w regulacjach prawnych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego nr 10, s. 12-20.
 
5.
Dubiel S., Macuda J., Jamrozik A., 2003 - Ocena wpływu technologii stosowanych w wiertnictwie naftowym na środowisko gruntowo-wodne. Rocznik AGH, Wiertnictwo, Nafta, Gaz. t. 20, z. 2, s. 331-342.
 
6.
Dubiel S., Wiśniowski R., Skrzypaszek K., 2001 -Identyfikacja zagrożenia erupcyjnego na podstawie procedury diagnostycznej. Rocznik AGH, Wiertnictwo, Nafta, Gaz, t. 18, z. 1, s. 65-74.
 
7.
Dubiel S., Ziaja J., 2006 - Schematy blokowe analizy warunków otworowych podczas dowiercania złóż węglowodorów oraz wyboru metody likwidacji erupcji wstępnej. Rocznik AGH, Wiertnictwo, Nafta, Gaz, t.23,z.1,s.155-161.
 
8.
Dubiel S., Ziaja J., 2007 - Identyfikacja przyczyn dopływu gazu ziemnego do otworu w zależności od warunków ciśnieniowych dowiercania złóż węglowodorów. Półrocznik AGH, Wiertnictwo, Nafta, Gaz, t. 24,z. l,s. 153-159.
 
9.
Falkowicz S., Dubiel S., 2002 - Badanie wpływu płuczek wiertniczych na przepuszczalność skał miocenu autochtonicznego Przedgórza Karpat. Rocznik AGH, Wiertnictwo, Nafta, Gaz, t. 19, z. 2, s. 49-355.
 
10.
Uliasz J., Dudek L., Herman Z., 1984 - Poradnik zapobiegania i likwidacji erupcji. Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne. s. 192.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953