ORIGINAL PAPER
The selling price of raw material surpluses in an n-person market game model – exemplified by copper raw materials
 
 
More details
Hide details
1
AGH University of Science and Technology in Krakow
 
 
Submission date: 2022-10-24
 
 
Final revision date: 2022-12-23
 
 
Acceptance date: 2023-01-23
 
 
Publication date: 2023-03-22
 
 
Corresponding author
Mariusz Krzak   

AGH University of Science and Technology in Krakow
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2023;39(1):149-171
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Mineral-resource mining is a pillar of many state economies and, in many cases, it determines the welfare of the society. The mining of mineral resources provides the market with the raw materials that are traded and drives the economic and social development of countries, although it can also be a source of tensions and crises (e.g. the “curse of wealth”, “Dutch disease”). The trade of raw materials is conducted by exchanges, bilateral deals and other forms of transactions, and is regulated by trade regulations and contract agreements, and in most cases, constitutes a source of income for exporters. In this paper, the use of game-theory modelling for creating the selling price of mineral products on the basis of Polish export quotas for refined copper raw materials is proposed. Using a characteristic function created on the basis of reported export values, possible cooperation arrangements are defined and solutions are calculated for an n-person game of hypothetical coalitions of the major (in terms of volume) recipients of refined Polish copper, i.e. Germany, Italy and France. Alternative markets and possible supplies of cheaper raw material are excluded from the analyses, while the price spread between the rates paid by the buyers is taken into consideration. Among the many possibilities, the game core, the Shapley imputation and the Gately point are arbitrarily adopted as permissible solutions to the defined system. The obtained results are used for a speculative analysis relating to the possibility of renegotiating prices between the producer and recipients of the raw material. Marginal contributions resulting from Shapley’s solution are taken into account as is the power of individual trading-participant coalitions. The paper demonstrates that the recognition and adoption of solutions based on the n-personnel game model as impartial would require the redefinition of contracts and the rates paid for the raw material.
ACKNOWLEDGEMENTS
This research and paper preparation was funded by AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection; subsidy number: 16.16.140.315.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Cena zbytu nadwyżek surowcowych w modelu n-osobowej gry rynkowej na przykładzie surowców miedzi
obrót surowcowy, gra n -osobowa, wartość Shapleya, punkt Gatelego
Górnictwo kopalin bywa filarem gospodarek państw i decyduje niekiedy o poziomie dobrobytu społeczeństw. Produkcja górnicza, przeróbka i przetwórstwo kopalin dostarcza na rynek pożądane surowce, będące przedmiotem obrotu handlowego, warunkując rozwój gospodarczo-społeczny krajów, jakkolwiek bywa też źródłem napięć i kryzysów (np. klątwa bogactw, choroba holenderska). Obrót surowcowy, realizowany za pośrednictwem sformalizowanych rynków (giełd), wymian bilateralnych bądź innych form transakcji jest na ogół źródłem przychodów dla eksporterów i co równie ważne ujęty jest w karby regulacji handlowych i umów kontraktowych. W artykule, na bazie kwot eksportowych rafinowanych surowców miedzi z Polski, zaproponowano wykorzystanie modelowania teoriogrowego w zagadnieniu kreowania ceny sprzedaży produktów mineralnych. Za pomocą funkcji charakterystycznej, skonstruowanej na bazie raportowanych wartości eksportu, zdefiniowano możliwe układy kooperacyjne a następnie skalkulowano rozwiązania n-osobowej gry dla hipotetycznych koalicji, największych tonażowo odbiorców miedzi rafinowanej z Polski: Niemiec, Włoch i Francji. Przyjęto w analizie brak istnienia alternatywnych rynków i możliwych dostaw tańszego surowca stamtąd oraz uwzględniono rozrzut cenowy pomiędzy stawkami płaconymi przez nabywców. Spośród wielu możliwości, rdzeń gry, imputacja Shapleya oraz punkt Gatelytego zostały arbitralnie przyjęte jako dopuszczalne rozwiązania zdefiniowanego układu. Uzyskane wyniki wykorzystano do spekulatywnej analizy odnoszącej się do sposobności renegocjacji cen pomiędzy producentem a odbiorcami surowca. Uwzględniono w rozważaniach wkłady marginalne wynikające z rozwiązania Shapleya, jak również wzięto pod uwagę siłę koalicyjną poszczególnych uczestników obrotu. Wskazano, że uznanie i przyjęcie jako bezstronne rozwiązań opartych na modelu gry n-osobowej wymagałoby redefiniowania umów oraz stawek kwotowych płaconych za surowiec.
 
REFERENCES (70)
1.
Anggraeni et al. 2017 – Anggraeni, P., Daniels, P. and Davey, P. 2017. The contribution of natural resources on economic welfare in Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning 1(3), pp. 210–223, DOI: 10.36574/jpp.v1i3.20.
 
2.
Bahar, D. and Santos, M.A. 2018. One more resource curse: Dutch disease and export concentration. Journal of Development Economics 132(C), pp. 102–114, DOI: 10.1016/j.jdeveco.2018.01.002.
 
3.
Berger et al. 2020 – Berger, M., Sonderegger, T., Alvarenga, R., Bach, V., Cimprich, A., Dewulf, J., Frischknecht, R., Guinée, J., Helbig, C., Huppertz, T., Jolliet, O., Motoshita, M., Northey, S., Peña, C.A., Rugani, B., Sahnoune, A., Schrijvers, D., Schulze, R., Sonnemann, G., Valero, A., Weidema, B.P. and Young, S.B. 2020. Mineral resources in life cycle impact assessment: part II – recommendations on application-dependent use of existing methods and on future method development needs. The International Journal of Life Cycle Assessment 25, pp. 798–813, DOI: 10.1007/s11367-020-01737-5.
 
4.
Boyce, G. 1997. The Western Mining Corporation-Hanna/Homestake joint venture: Game theory and inter-organizational cooperation. Australian Economic History Review 37(3), pp. 202–221, DOI: 10.1111/1467-8446.00015.
 
5.
Brams, S. and Taylor, A. 1996. Envy-free procedures for n = 3 and n = 4. [In:] Brams S. and Taylor A. Fair Division: From Cake-Cutting to Dispute Resolution. New York: Cambridge University Press, pp. 115–128.
 
6.
Buchholz, P. and Brandenburg, T. 2018. Demand, Supply, and Price Trends for Mineral Raw Materials Relevant to the Renewable Energy Transition Wind Energy, Solar Photovoltaic Energy, and Energy Storage. Chemie Ingeneur Technik 90(1–2), pp. 141–153, DOI: 10.1002/cite.201700098.
 
7.
CIE 2021. Estimating the economic benefits of mining expansion and further productivity reforms. Canberra: The Centre for International Economics, 30 pp.
 
8.
COE-RESOURCES 2016. The circular economy and developing countries. A data analysis of the impact of a circular economy on resource-dependent developing nations. Hague: Centre of Expertise on Resources, 38 pp.
 
9.
Damette, O. and Seghir, M. 2018. Natural resource curse in oil exporting countries: A nonlinear approach. International Economics 156, pp. 231–246.
 
10.
Davis, G.A. 1995. Learning to love the Dutch Disease: evidence from the mineral economies. World Development 23(10), pp. 1765–1779.
 
11.
Davis, G.A. 2010. Trade in mineral resources. Geneva: World Trade Organization (WTO) Staff Working Paper, No. ERSD-2010-01, 43 pp.
 
12.
DEVE 2016. Export taxes and other restrictions on raw materials and their limitation through free trade agreements: impact on developing countries. Brussels: Directorate-General for External Policies, 47 pp.
 
13.
Di John, J. 2011. Is There Really a Resource Curse? A Critical Survey of Theory and Evidence. Global Governance 17(2), pp. 167–184.
 
14.
Ding et al. 2021 – Ding, S., Huang, J., Zhang, X. and Zhong, M. 2021. Game equilibrium based control analysis on the sustainable market structure of rare metal mineral resources – evidence from China. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 29(2), pp. 73–84, DOI: 10.3846/jeelm.2021.14186.
 
15.
Esmaeili et al. 2015 – Esmaeili, M., Bahrini, A. and Shayanrad, S. 2015. Using game theory approach to interpret stable policies for Iran’s oil and gas common resources conflicts with Iraq and Qatar. Journal of Industrial Engineering International 11, pp. 543–554.
 
16.
EUROSTAT 2022. International trade in goods – a statistical picture. [Online:] https://ec.europa.eu/eurostat/... [Access: September–November 2022].
 
17.
Galos, K. and Lewicka, E. eds. 2021. The economy of mineral resources in Poland in the years 2011–2020 (Gospodarka surowcami mineralnymi w Polsce w latach 2011–2020). Kraków: MEERI PAS, 384 pp. (in Polish).
 
18.
Gately, D. 1974. Sharing the gains from regional cooperation: A game theoretic application to planning investment in electric power. International Economic Review 15(1), pp. 195–208, DOI: 10.2307/2526099.
 
19.
Grais, W. and Zheng, K. 1996. Strategic interdependence in European East-West gas trade: a Hierarchical Stackelberg game approach. The Energy Journal 17(3), pp. 61–84.
 
20.
GUS 2021. Fuel and energy economy in 2019 and 2020 (Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2019 i 2020). Warszawa: GUS, pp. 87 (in Polish).
 
21.
GUS-SWAID 2022. Handel Zagraniczny. Raporty konstruowane. [Online] http://swaid.stat.gov.pl/Hande... [Access: July–June 2022].
 
22.
Hausken, K. and Mohr, M. 2001. The value of a player in N-person games. Social Choice and Welfare 18(3), pp. 465–483, DOI: 10.1007/s003550000070.
 
23.
Havranek et al. 2016 – Havranek, T., Horvath, R. and Zeynalov, A. 2016. Natural resources and economic growth: a meta-analysis. World Development 88, pp. 134–151. DOI: 10.1016/j.worlddev.2016.07.016.
 
24.
Henckens et al. 2016 – Henckens, M.L.C.M., van Ierland, E.C., Driessen, P.J. and Worrell, E. 2016. Mineral resources: Geological scarcity, market price trends, and future generations. Resources Policy 49, pp. 102–111, DOI: 10.1016/j.resourpol.2016.04.012.
 
25.
Hendricks et al. 1994 – Hendricks, K., Porter, R.H. and Wilson, C. 1994. Auctions for oil and gas leases with an informed bidder and a random reservation price. Econometrica 62(6), pp. 1415–1444, DOI: 10.2307/2951754.
 
26.
IRP 2019. Global resources outlook. Natural resources for the future we want. Paris: UN Enivornment, International Resource Panel, 162 pp.
 
27.
Junne, G and Komen, J. 1989. Dematerialisation of production: Impact on raw material exports of developing countries. Third World Quarterly 11(2), pp. 128–142.
 
28.
Krausmann et al. 2018 – Krausmann F., Lauk Ch., Haas W. and Wiedenhofer D. 2018. From resource extraction to outflows of wastes and emissions: The socioeconomic metabolism of the global economy, 1900–2015. Global Environmental Change 52, pp. 131–140, DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2018.07.003.
 
29.
Krzak, M. 2012. Conception of strategic behaviours on the local mineral market in the n-person game model – issue outline (Koncepcja zachowań strategicznych na lokalnym rynku surowcowym w modelu gry n-osobowej – zarys problemu). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 28(2), pp. 67–86. (in Polish).
 
30.
Krzak, M. 2013. N-person games (Gry n-osobowe). [In:] Krzak, M. Game theory in economic geology (Teoria gier w geologii gospodarczej). Kraków: AGH, pp. 198–246. (in Polish).
 
31.
Lei et al. 2013 – Lei, Y., Cui, N. and Pan, D. 2013. Economic and social effects analysis of mineral development in China and policy implications. Resources Policy 38(4), pp. 448–457, DOI: 10.1016/j.resourpol.2013.06.005.
 
32.
Lewicka et al. 2022 – Lewicka, E., Burkowicz, A., Czerw, H., Figarska-Warchoł, B., Galos, K., Gałaś, A., Guzik, K., Kamyk, J., Kot-Niewiadomska, A. and Szlugaj, J. 2022. The Russian-Ukrainian war versus the mineral security of Poland. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 38(3), pp. 5–30, DOI: 10.24425/gsm.2022.142792.
 
33.
LME 2018. A detailed guide to the London Metal Exchange. London: London Metal Exchange HKEX Company, 36 pp.
 
34.
Luce, R.D. and Raiffa, H. 1989. Characteristic functions. [In:] Luce, R.D. and Raiffa, H. Games and Decisions. Introduction and Critical Survey. New York: Dover Publications, Inc., reprint, pp. 180–198.
 
35.
Maier et al. 2014 – Maier, R.M., Díaz-Barriga, F., Field, J.A., Hopkins, J., Klein, B. and Poulton, M.M. 2014. Socially responsible mining: the relationship between mining and poverty, human health and the environment. Rev Environ Health 29, pp. 83–89, DOI: 10.1515/reveh-2014-0022.
 
36.
Marques, A.C. and Pires, P.S. 2019. Is there a resource curse phenomenon for natural gas? Evidence from countries with abundant natural gas. Resources Policy 63(C), DOI: 10.1016/j.resourpol.2019.101466.
 
37.
Massol, O. and Tchung-Ming, S. 2010. Cooperation among liquefied natural gas suppliers: is rationalization the sole objective? Energy Economics 32(4), pp. 933–947, DOI: 10.1016/j.eneco.2010.02.008.
 
38.
Meinert et al. 2016 – Meinert, L.D., Robinson, Jr. G.R. and Nassar, N.T. 2016. Mineral Resources: Reserves, Peak Production and the Future. Resources 5(1), DOI: 10.3390/resources5010014.
 
39.
Mikesell, R.F. 1997. Explaining the resource curse, with special reference to mineral-exporting countries. Resources Policy 23(4), pp. 191–199, DOI: 10.1016/S0301-4207(97)00036-6.
 
40.
Mironov, Y.V. and Petronevich, A.V. 2015. Discovering the signs of Dutch disease in Russia. Resources Policy 46, pp. 97–112, DOI: 10.1016/j.resourpol.2015.09.007.
 
41.
OECD 2008. Measuring material flows and resource productivity. Volume I. The OECD Guide. Paris: Organization for Economic Co-Operation and Development, 164 pp.
 
42.
OECD 2008a. Natural Resources and Pro-Poor Growth. The economics and politics. Paris: Organization for Economic Co-Operation and Development, 170 pp.
 
43.
PIG-PIB 2022. Eksport i import surowców mineralnych. [Online:] http://geoportal.pgi.gov.pl/su... [Access: 2022-09-13].
 
44.
Ponomarenko et al. 2021 – Ponomarenko, T., Nevskaya, M. and Jonek-Kowalska, I. 2021. Mineral Resource Depletion Assessment: Alternatives, Problems, Results. Sustainability 13(2), DOI: 10.3390/su13020862.
 
45.
Porter, R.H. 1995. The Role of Information in U.S. Offshore Oil and Gas Lease Auction. Econometrica 63(1), pp. 1–27, DOI: 10.2307/2951695.
 
46.
Rapoport, A. 1970. Individual and group rationality. [In:] Rapoport A. N-person game theory. Concepts and applications. Ann Arbor: The University of Michigan Press, pp. 87–92.
 
47.
Rapoport, A. and Kahan, J.P. 1984. Coalition formation in a five-person market game. Management Science 30(3), pp. 326–343, DOI: 10.1287/mnsc.30.3.326.
 
48.
Robinson et al. 2006 – Robinson, J.A., Torvik, R. and Verdier, T. 2006. Political foundations of the resource curse. Journal of Development Economics 79(2), pp. 447–468, DOI: 10.1016/j.jdeveco.2006.01.008.
 
49.
Sachs, J.D. and Warner, A.M. 1995. Natural resource abundance and economic growth. Working Paper 5398. Cambridge, National Bureau of Economic Research, 54 pp.
 
50.
Sachs, J.D. and Warner, A.M. 1997. Sources of Slow Growth in African Economies. Journal of African Economies 6(3), pp. 335–76.
 
51.
Same, A.T. 2008. Mineral-Rich Countries and Dutch Disease: Understanding the Macroeconomic Implications of Windfalls and the Development Prospects. The Case of Equatorial Guinea. Policy Research. Working paper 4595, The World Bank.
 
52.
Sanchez et al. 2020 – Sanchez, M., Ochoa, W.S., Toledo, E. and Ordóńez, J. 2020. The relevance of Index of Sustainable Economic Wellbeing. Case study of Ecuador. Environmental and Sustainability Indicators 6, DOI: 10.1016/j.indic.2020.100037.
 
53.
Scarf, H.E. 1967. The core of an N person game. Econometrica, 35(1), pp. 50–69, DOI: 10.2307/1909383.
 
54.
Scheel et al. 2020 – Scheel, C., Aguiñaga, E. and Bello, B. 2020. Decoupling Economic Development from the Consumption of Finite Resources Using Circular Economy. A Model for Developing Countries. Sustainability 12(4), DOI: 10.3390/su12041291.
 
55.
Shapley, L.S. 1952. A value of N person games. Santa Moinica: RAND Corporation, 18 pp., DOI: 10.7249/P0295.
 
56.
Shenoy, P.P. 1980. A three-person cooperative game formulation of the world oil market. Applied Mathematical Modelling 4(4), pp. 301–307, DOI: 10.1016/0307-904X(80)90199-7.
 
57.
Sonderegger et al. 2020 – Sonderegger, T., Berger, M., Alvarenga, R., Bach, V., Cimprich, A., Dewulf, J., Frischknecht, R., Guinée, J., Helbig, C., Huppertz, T., Jolliet, O., Motoshita, M., Northey, S., Rugani, B., Schrijvers, D., Schulze, R., Sonnemann, G., Valero, A., Weidema, B.P. and Young, S.B. 2020. Mineral resources in life cycle impact assessment – part I: a critical review of existing methods. The International Journal of Life Cycle Assessment 25, pp. 784–797, DOI: 10.1007/s11367-020-01736-6.
 
58.
Szuflicki et al. eds. 2022 – Szuflicki, M., Malon, A. and Tymiński, M. eds. 2022. Balance of mineral deposit resources in Poland, as of December 31, 2021 (Bilans zasobów złoż kopalin w Polsce, wg stanu na 31 XII 2021). Warszawa: PIG-PIB, 509 pp. (in Polish).
 
59.
Thomas, L.C. 2003. N-person games. [In:] Thomas, L.C. Games, theory and applications. New York: Dover Publications, Inc., slightly corrected, unabridged republication of the 1986 edition, pp. 85–111.
 
60.
Tilton, J.E. 2018. Assessing the market power of mineral commodity producers. Mineral Economics 31(1), pp. 71–76, DOI: 10.1007/s13563-017-0132-9.
 
61.
Tilton et al. 2018 – Tilton, J.E., Crowson, P.C.F., DeYoung, Jr. J.H., Eggert, R.G., Ericsson, M., Guzman, J.I., Humphreys, D., Lagos, G., Maxwell, P., Radetzki, M., Singer, D.A. and Wellmer, F.W. 2018. Public policy and future mineral supplies. Resources Policy 57, pp. 55–60, DOI: 10.1016/j.resourpol.2018.01.006.
 
62.
Tokimatsu et al. 2017 – Tokimatsu, K., Murakami, S., Adachi, T., Ii, R., Yasuoka, R. and Nishio, M. 2017. Long-term demand and supply of non-ferrous mineral resources by a mineral balance model. Mineral Economics 30(3), pp. 109–206, DOI: 10.1007/s13563-017-0109-8.
 
63.
UNCTAD 2008. Export competitiveness and development in LDCs policies, issues and priorities for least developed countries for action during and beyond UNCTAD XII. New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 78 pp.
 
64.
UNCTAD 2019. State of commodity dependence 2019. New York: United Nations Conference on Trade and Development, 245 pp.
 
65.
van der Ploeg, F. 2010. Natural Resources: Curse or Blessing? CESIFO working paper no. 3125, 71 pp.
 
66.
von der Goltz, J. and Barnwal, P. 2014. Mines: The Local Welfare Effects of Mineral Mining in Developing Countries. Discussion Paper No.: 1314-19. New York: Department of Economies Columbia University, 78 pp.
 
67.
WORLDBANK 2022. Ores and metals exports (% of merchandise exports). [Online:] https://data.worldbank.org/ind... [Access: 2022-09-27].
 
68.
Wright, G. and Czelusta, J. 2004. Why economies slow: The myth of the resource course. Challenge 24, pp. 6–38.
 
69.
Xi et al. 2020 – Xi, X., Zhou, J., Gao, X., Wang, Z. and Si, J. 2020. Impact of the global mineral trade structure on national economies based on complex network and panel quantile regression analyses. Resources, Conservation and Recycling 154, DOI: 10.1016/j.resconrec.2019.104637.
 
70.
Zweifel et al. 2009 – Zweifel, P., Krey, B. and Schirillo, S. 2009. Russian gas to Western Europe: a game-theoretic analysis. The Journal of Energy Markets 2(4), pp. 3–28, DOI: 10.21314/JEM.2009.028.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top