Thermal synthesis of black coal fly ash and gibbsite
,
 
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Watsonova, Kosice, Slovak Republic
 
2
VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, ICT – Institute of Clean Technologies for Mining and Utilization of Raw Materials for Energy Use, Ostrava-Poruba, Czech Republic
 
3
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2013;29(1):101–107
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mullite is an aluminosilicate mineral with exceptional properties, and plays an important role in refractory ware production. Its occurrence in nature is very rare; it is therefore synthesized from various natural, primary raw minerals (sillimanite, andaluzite, cyanite, etc.), but the main source is kaolinite. The process of mullite formation is connected with the transformation of alumina minerals into 3 Al2O3SiO2. The effectiveness of transformation of aluminum compounds into mullite is not adequate to the theoretical content of Al2O3 in the material. The transformation process depends on the presence of mineralizers, temperature, time of firing, etc. The aim of this work was the assessment of potential uses of energetic waste including such components as Si and Al. To correct the material composition, an Al additive in the form of gibbsite was used. This study also investigated the influence of different mixture ratios of fly ash and gibbsite, and the influence of transformation temperature on the phase composition of the prepared mullite type composite.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Termiczna synteza popiołów z węgla kamiennego i gibbsytu
popioły węgla kamiennego, gibbsyt, mulit
Mulit jest minerałem glinokrzemianowym o wyjątkowych właściwościach i odgrywa istotną rolę w wytwarzaniu ogniotrwałych wyrobów. W przyrodzie występuje bardzo rzadko i z tych też względów jest otrzymywany na drodze syntezy z naturalnych pierwotnych surowców (silmanit, andaluzyt, cyjanit) , ale jego głównym źródłem jest kaolinit. Proces mulityzacji jest związany z przemianą minerałów glinu w mulit. Efektywność przemiany związków glinu w mulit jest zawsze mniejsza w stosunku do teoretycznej zawartości Al2O3 w tworzywie. Proces przemiany zależy od obecności mineralizatorów, temperatury, czasu wypału itp. Celem tej pracy była ocena możliwości wykorzystania odpadów energetycznych zawierających takie składniki jak Al i Si. Do skorygowania składu stosowano glin w postaci gibbsytu. Przebadano wpływ różnych stosunków popiołu lotnego i gibbsytu jak i wpływ temperatury przemiany na skład mineralny (fazowy) przygotowanych kompozytów typu mulitu.
 
REFERENCES (10)
1.
Berryey al. 1987 – Berry L.G., Mason B., Dietrich R.V., 1987 – Mineralogy. Moskva. Mir.
 
2.
Büchner et al. 1991 – Büchner W., Schliebs R., Winter G., Büchel K.H., 1991 – Průmyslová anorganická chemie. SNTL, Praha, p. 568.
 
3.
Dana et al. 2004 – Dana K., Das S., Kumar 2004 – Effect of substitution of fly ash for quartz in triaxial kaolin–quartz–feldspar system. Journal of the European Ceramic Society. Vol. 24, p. 3169–3175.
 
4.
Gregorowva M., 2004 –Technolitologie. http://www.petrol.sci.muni.cz.
 
5.
Hankýř V., Kützendörfer J., 2008 – Technologie keramiky. Silikátový svaz. Praha.
 
6.
Jung et al. 2001 – Jung J.S., Park H.C., Stevens R., 2001 – Mullite ceramics derived from coal fly ash. Journal of Materials Science Letters. p. 1089–1091.
 
7.
Karklit A.K., Tichonova L.A., 1974 – Ogneupory iz vysokoglinozemistovo syrja. Meralurgia. Moskva.
 
8.
Kušnierová et al. 2010 – Kušnierová M., Praščáková M., Matýsek D., Fečko P., 2010 – Energetic wastes as an equivalent for primary nonmetallic materials. Proc of the 14th International Conference on Environment and Mineral Processing. Part II., Ostrava, p. 35–38.
 
9.
Kušnierová M., Szabová J., 1976 – Správa o úprave suroviny z locality „Potok Kapka”. Geologický prieskum š.p., príloha 2, manuscript.
 
10.
Piotrowski Z., Uliasz-Bocheńczyk A., 2008 – Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów z kotłów fluidalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2, 73–85.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953