Utilization of heat energy from ground water intakes
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(2):73–87
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The hard coal, a traditional fuel in households is the main source of air pollution by low emission in Poland, so that development of alternative sources of clean energy is needed. A potential resource of geothermal energy in Poland was estimated at about 21 mld ton of coal equivalent (Ney 1997). Geothermal waters 35 to 130oC hot are present at depths ranging 1000 to 3000 m and more, in the sedimentary basins of the Polish Lowlands, and to some extent, in the Carpathians and their Foredeep. Utilisation of geothermal waters is costly, therefore we propose that thermal energy should be drawn out from intakes of drinking water from shallow horizons. Technically, using heat pumps on can extract heat energy from shallow groundwaters of temperatures less than 20oC. In the presented paper is considered a possibility of utilising heat from potable water intakes in the Nowy Sącz environs. Utilisation of heat energy from shallow horizons of groundwater will reduce amount of coal burned in open furnaces, therefore, will reduce air pollution in this region. Basing on geological studies, any localities were chosen potentially intake for utilisation of heat energy from shallow groundwaters. Heat energy could be obtained from these intakes, what could reduce emission from coal furnaces.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie niskotemperaturowej energii geotermalnej z ujęć wód podziemnych
energia geotermalna niskotemperaturowa, ujęcia wód podziemnych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń
Na terenie Polski tradycyjnym paliwem jest węgiel kamienny. Ze względów ekologicznych poszukuje się innych źródeł energii. Na podstawie oszacowań dokonanych w oparciu o dane geologiczne i geofizyczne stwierdzono, że potencjalne zasoby energii zawartej w wodach geotermalnych wynoszą w przybliżeniu 21 mld ton. Jednakże biorąc pod uwagę względy ekonomiczne i techniczne wykorzystana może być jedynie ich część - około 4 mld ton (Ney 1997). Głębokość zalegania poziomów z wodami geotermalnymi waha się od 1000 do 3000 m. Temperatury wynoszą od około 35 do 130oC. Główne poziomy zasobne w wody geotermalne znajdują się w zapadlisku przedkarpackim i w basenach sedymentacyjnych Niżu Polskiego. Wykorzystanie tych zasobów wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, zaproponowano więc wykorzystanie energii pochodzącej z wód ujętych dla celów pitnych z poziomów zalegających na mniejszych głębokościach do kilkuset metrów. W oparciu o istniejące ujęcia proponuje się jednoczesne wykorzystanie w celach ciepłowniczych i zaopatrzenia w wodę, co znacznie obniżyłoby koszty pozyskiwania energii geotermalnej. Przy użyciu pomp ciepła możliwe jest wykorzystanie wód, których temperatura wynosi 20oC i mniej. Rozważono możliwości wykorzystania płytkich ujęć wód podziemnych w byłym województwie nowosądeckim. Wykorzystanie energii geotermalnej pozwoliłoby na ograniczenie niskiej emisji, która jest podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w regionie. Na podstawie analizy warunków geologicznych i ujęć wód na obszarze województwa nowosądeckiego wytypowano miejscowości, w których istnieją dobre warunki do pozyskiwania energii geotermalnej, co pozwoli na ograniczenie spalania węgla kamiennego i dzięki temu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953