Antropogenic secondary deposit and the market value of concurrent minerals presented in the example of lignite mining industry
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):231–239
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The creation of conditions of utilisation for the concurrent minerals in opencast mining industry allows to reuse of considerable amounts of many different useful minerals, which otherwise would be irrevocably lost on a dump. However it depends on the market's conditions. The deliveries of raw materials gained from the outlays of lignite are characterised by irregularity, the level depends on the plan of an output of the main mineral and very often limited time of deliveries. Because of this, the reuse of concurrent minerals meets at first the economical barriers. The collection of mineral resources useful in antropogenic secondary deposits allows to omit most of the presented market's barriers, which limit the possibilities of reuse of potentially gained raw materials. It gives a chance to find the receivers and significant increase in the market value of this minerals.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Antropogeniczne złoża wtórne a wartość rynkowa kopalin towarzyszących na przykładzie górnictwa węgla brunatnego
kopaliny towarzyszące, antropogeniczne złoża wtórne, wykorzystanie kopalin
Stworzenie warunków wykorzystania kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym pozwala na zagospodarowanie znacznych ilości bardzo różnych kopalin użytecznych, które w innym przypadku byłyby bezpowrotnie stracone na zwałowisku. Jest to jednak zależne od uwarunkowań rynkowych. Dostawy surowców pozyskiwanych z nadkładu węgla brunatnego charakteryzuje nierytmiczność, poziom uzależniony jest od planu wydobycia kopaliny głównej oraz często bardzo ograniczony czas dostaw. Z tego powodu zagospodarowanie kopalin towarzyszących napotyka przede wszystkim na bariery ekonomiczne. Zgromadzenie zasobów kopalin użytecznych w antropogenicznych złożach wtórnych pozwala na ominięcie większości z przedstawionych barier rynkowych, ograniczających możliwości zagospodarowania możliwych do pozyskania surowców. Daje to szanse na znalezienie odbiorców i istotne podniesienie wartości rynkowej tych kopalin.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953