Market value of lignite deposits reserves
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):219–230
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article some aspects of the market value of lignite reserves have been analysed. It has been defined the range of application to fix this value using recommended NPV method, e.g. to project exploitation od perspective deposits. The author presents the method to evaluate proved mineral reserves, considering economical criteria by means of newly created parameter. Employing this method fulfils the condition of rational reserves administration. The results have been compared to the data taken from mining projects and economical analysis of new deposits. Other applications of the method have also been suggested, e.g. for projections of exploitation as a function of income rather than a function of production, especially as a way of estimate the profits of prospective lignite deposits which constitute a base for future power industry. This verification should also provide for the use of the simplified NPV method.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wartość rynkowa zasobów złóż węgla brunatnego
górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, wycena złóż, opłacalność, zasoby przemysłowe
Przeanalizowano niektóre aspekty wartości rynkowej zasobów złóż węgla brunatnego. Określono zakres stosowania wyceny tej wartości dla węgla brunatnego, zalecaną metodą NPV, np. dla projektów zagospodarowania złóż satelickich. Przedstawiono również metodę wyznaczania zasobów przemysłowych w oparciu o kryteria ekonomiczne, za pomocą nowoutworzonego parametru. Stosowanie tej metody spełnia warunek racjonalnej gospodarki zasobami. Wyniki zostały porównane z danymi z projektów górniczych i analiz ekonomicznych dla nowych złóż. Zaproponowano również inne zastosowania metody, jak np. planowanie eksploatacji w funkcji przychodów, a nie wydobycia, a zwłaszcza jako sposób weryfikacji opłacalności ewentualnej eksploatacji złóż węgla brunatnego, stanowiących bazę dla przyszłej energetyki. Weryfikacja ta powinna również uwzględniać użycie uproszczonej metody NPV.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953