Characterization and applications of red mud from bauxite processing
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(4):27-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This work describes the characterization of red mud – a waste generated by the Bayer process in the aluminium industry – which causes environmental problems. Residue of the alumina leaching from bauxite was analyzed for mineral compositions of the mineral ore and its residue for chemical composition, density, and grain-size composition. The residue was calcinated and finally tested as a pigment for use in the building material industry. The test blocks were tested on the compressive strength.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charaktersytyka i zastosowanie czerwonych mułów z procesu przetwórstwa boksytu
czerwone muły, pigment, boksyt
W artykule przedstawiono charakterystykę czerwonego mułu – odpadów powstających w procesie produkcji aluminium metodą Bayera. Przeprowadzono analizę pozostałości po przeróbce boksytów w celu określenia ich składu mineralogicznego, określono również skład chemiczny, skład ziarnowy oraz gęstość produktu. Produkt został poddany kalcynacji, a następnie została zbadana jego przydatność jako czerwonego pigmentu dla barwienia wyrobów przemysłu budowlanego. Badaniu poddano kostki betonowe wytworzone z dodatkiem pigmentu, określając ich wytrzymałość po 7, 14, i 28 dniach w temperaturze pokojowej. Uzyskany pigment charakteryzuje się następującym składem chemicznym: Fe2O3 – 48,50%, SiO2 – 11,53% oraz Al2O3 – 14,14%. Średnia gęstość czerwonych mułów wynosiła 3,05 g/cm3. Straty prażenia 4,93% dla temperatury 900°C i 5% dla temperatury 950°C. Czerwone muły uzyskują kolor w wyniku procesu kalcynacji. Pigment charakteryzuje się drobnym uziarnieniem – zawartość klasy powyżej 0,147 mm – 4%. Pigment był dodawany do standardowego betonu (o składzie: kruszywo, cement i woda) w ilości od 1 do 32%.
 
REFERENCES (28)
1.
Glanville J.I., 1991 - Bauxite waste bricks (Jamaica): evaluation report. June 1991. IDRC, Ottawa. 16 pp. in various pagings.
 
2.
Jelenković R., 1999 - Ležišta metaličnih mineralnih sirovina (Deposits of Metallic Minerals). RFG, Beograd.
 
3.
Jusufbegović Ž., 1990 - Receptura za beton (Formula for Concrete), FSD, Tuzla.
 
4.
Krgovic M.M., Blagojevic N.Z., Jacimovic Z.K. and Zejak R., 2004 - Possibilities of using Red Mud as Raw Materials Mixture Component for Production of Bricks. Research Journal Of Chemistry And Environment. Volume 8, No. (4).
 
5.
Majstorović M., 1978 - Opšta tehnologija u proizvodnji glinice sa tehnologijama zanimanja proizvodnih odelenja (Fundamental Technology in Alumina Production and Technologies of Production Plants). Rudarski institut, Sarajevo.
 
6.
Medvedev M., Siziakov V.M., 1986 - Hidrogranatni postupak prerade visokosilicijske boksitne sirovine alternativa za Bajerov proces (Hydrogarnet Treatment Technique for Silica-High Bauxite - a Bayer Process Alternative). Leningrad Institute (LOZ VAMI).
 
7.
Nikolić M., 2001 - Ispitivanje rude boksita ležišta "Krunići" - Srebrenica, diplomski rad (Testing Bauxite Ore from Krunići Deposit at Srebrenica, graduation thesis). RGF, Beograd.
 
8.
Rezultati analize centralne laboratorije fabrike glinice "BIRAČ" (Birač Alumina Industry Central Laboratory Report). FSD Birač.
 
9.
Tomanec R., 2000 - Metode ispitivanja mineralnih sirovina u pripremi mineralnih sirovina (Mineral Examination Methods in Mineral Processing). RGF, Beograd, pp.315.
 
10.
Pera J., Boumaza R. and Ambroise J., 1997 - Development of Pozzolanic Elsevier Science Ltd. Pigment from Red Mud. Cement and Concrete Research, vol. 27, no. 10, pp. 1513-1522.
 
11.
Vračar R., Živković Ž., 1993 - Ekstraktivna metalurgija aluminijuma (Aluminium ExtractiveMetallurgy). TMF, Beograd.
 
12.
www.gsi.ie/workgsi/minerals/newslet/26/26-01.htm.
 
13.
www.gsi.ie/workgsi/mineralas/htm.
 
14.
www.euromines.org.
 
15.
www.world-aluminium.org/environment/challenges/rehabilitation.html.
 
16.
www.mic-d.com/gallery/darkfield/bauxiterocklow.html.
 
17.
www.metallicaminerals.com.au/aluminium_bauxite_projects.htm.
 
18.
www.world-aluminium.org/environment/challenges/residue.html.
 
19.
www.azom.com/details.asp?ArticleID=2071#_The_Bayer_Process.
 
20.
www.environment.about.com.
 
21.
www.edugreen.teri.res.in.
 
22.
www.indiaone.com.
 
23.
www.unesco.org.
 
24.
www.unep.org.
 
25.
ww.unfpa.org.
 
26.
www.epa.org.
 
27.
www.mona.uwi.edu/uwihome.html.
 
28.
www.metallicaminerals.com.au/aluminium_bauxit...
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top