The influence of concentrate’s quality on the economic efficiency of multi-plant mining and metallurgical company
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(4):39-51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
KGHM P.M. S.A. is the example of multi-plant enterprise, where the whole copper production process, from extracting the ore to electrolytic copper production, takes part in one company. In the article, the model describing the operating of company, taking into consideration characteristic of ores’ selectivity, total drawn-costs of mining, processing, and metallurgical process and also the way of concentrates’ distribution to specific copper smelters, was presented. Solution of model enable us tomaximize company’s profit by steering of the quality of concentrates processing in processing plants, taking into consideration properties of ores and the level of metal prices on world metal exchanges. Chosen modeling results, on the basis of which we can assume that the optimal quality of concentrates, assuring the highest possible profit at given conditions, mainly depends on metal prices on world metal exchanges and in a minor degree on processing costs, are presented in the article.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ jakości koncentratu na efektywność ekonomiczną wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczo-hutniczego
wzbogacanie rud miedzi, optymalizacja procesów, modelowanie matematyczne, ekonomika
KGHM „Polska Miedź” S.A. jest przykładem wielozakładowego przedsiębiorstwa, gdzie całość produkcji od wydobycia rudy po produkcję miedzi elektrolitycznej odbywa się w ramach jednego przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono model działalności przedsiębiorstwa uwzględniający charakterystykę wzbogacalności rud przerabianych w zakładach wzbogacania, koszty ciągnione procesu górniczo-przeróbczo-metalurgiczne oraz sposób dystrybucji koncentratów do hut. Uzyskane rozwiązanie zezwala na zmaksymalizowanie zysku przedsiębiorstwa poprzez sterowanie jakością koncentratów miedzi produkowanych w poszczególnych zakładach wzbogacania, głównie w zależności od właściwości przerabianych rud oraz poziomu cen metali nieżelaznych na rynkach światowych. W artykule przedstawiono wybrane wyniki modelowania, na podstawie których można stwierdzić, że optymalna jakość koncentratu gwarantująca najwyższy, w danych warunkach, zysk przedsiębiorstwa zależy głównie od cen metali na rynkach i własności przerabianych rud, a w mniejszym od kosztów przeróbki imetalurgicznych.
 
REFERENCES (8)
1.
Bortel R., Kubacz N., Grzebieluch Z., 1987 - Odzysk metali towarzyszących w procesie wzbogacania krajowych rud miedzi. Konferencja nt. Metale towarzyszące w złożu rudy miedzi. Stan badań i perspektywy dalszego ich wykorzystania. Rydzyna, 13-14 maja 1987.
 
2.
Brook A., Kendrick D., Meeraus A., 1992 - GAMS Users' Guide; release 2.54, The Scientific Press, San Francisco.
 
3.
Cramer L.A., 2001 - The Extractive Metallurgy of South Africa's Platinum Ores. Journal of Metallurgy, October 2001, pp. 14-18.
 
4.
Grabowski W., 1982 - Programowanie matematyczne. PWE, Warszawa.
 
5.
Skorupska B., Saramak D., 2005 - Methods of determination the optimal quality of the concentrate according to chosen technological and economic criteria, Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 21, z. 4.
 
6.
Sprawozdanie IMN 6257/05.
 
7.
Wieniewski A. i zespół, 1994 - Sprawozdanie IMN 5035/94: Odzysk Ag w procesie wzbogacania miedzi z rudy obszaru górniczego ZG Polkowice, Gliwice 1994.
 
8.
Wieniewski A., Kubacz N., Spalińska B., 1994 - Odzysk srebra w procesie wzbogacania polskich rud miedzi. Sympozja i konferencje z. 13, XXVI Krakowska Konferencja Naukowo-Techniczna Przeróbki Kopalin.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top