Clinoptilolite as a mineral usable for cleaning of exhaust gases
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(4):23-32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Natural and synthetic zeolites have been the subject of worldwide scientific research for several decades. Increased attention is paid to utilization of zeolites in environmental protection. The interest in zeolites is related to their unique structure and the related chemical and physical properties which form the basis of their potential ecological, industrial and agricultural applications. The paper presents partial results of research focused on the use of natural zeolite clinoptilolite for reduction of nitrogen monoxide, the component of combustion engines exhaust gases. Experiments were carried out with natural zeolite and also its modified forms. The results obtained allowed us to state that clinoptilolite is a prospective material for application in the treatment of exhaust gasses from combustion engines.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Klinoptilolit jako minerał przydatny do oczyszczania gazów spalinowych
zeolity, klinoptylolit, własności sorpcyjne, silnik spalinowy, gazy spalinowe
Naturalne i syntetyczne zeolity badane są od kilku już dekad przez grona naukowców na całym świecie. Coraz więcej uwagi przywiązuje się do wykorzystania zeolitów do celów ochrony środowiska. Zainteresowanie zeolitami związane jest z ich unikalną strukturą i właściwościami chemicznymi i fizycznymi, które stanowią podstawę do potencjalnego ich zastosowania w ekologii, przemyśle i rolnictwie. Artykuł przedstawia częściowe wyniki badań dotyczące przydatności naturalnego zeolitu - klinoptilolitu do redukcji tlenku azotu, który jest składnikiem gazów spalinowych powstających podczas pracy silnika spalinowego. Przeprowadzono eksperymenty z naturalnym zeolitem oraz z jego zmodyfikowanymi formami. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że klinoptilolit jest obiecującym materiałem, który może być zastosowany do oczyszczania gazów powstających podczas pracy silników spalinowych.
 
REFERENCES (14)
1.
Čeliščev N.F., Berenštein B.G., Volodin B.F., 1987 - Zeolites - New Type of the mineral, NEDRA, Moskva.
 
2.
Šamajová E., 1988 - Occurence, Properties and Utilisation of Natural Zeolites, Kalló S., Sherry H.S. ed., Akadémiai, Budapest.
 
3.
Jacobs P.A., 1991 - Zeolite Chemistry and Catalysis. Elsevier, New York.
 
4.
Reháková M., Čuvanová S., Gaval'ová Z., Rimár J., 2003 - Application of natural zeolite of the clinoptilolite type in agrochemistry and agriculture, Chem. Listy, 97, 260-264.
 
5.
Reháková M., Chmielewska E., Nagyová S., 2003 - Study of organic-modified forms of natural zeolite of the clinoptilolite type, Solid State Phenomena, vol. 90-91, pp. 411-41.
 
6.
Caputo D., Corbo P., Iucolano Migliardini F., Colella C., 2004 - Zeolite-based adsorbers for reducing light hydrocarbon emissions from engine exhaust, Sep. Sci. Technol. Vol. 39, pp. 1547-1556.
 
7.
Kozáč J., 1989 - The utilization of the natural zeolite in the husbandry. Closing news.
 
8.
Miller S., et. al. ( Engelhard Corporation), 1993 - PCT/US 93/113112(FO1N 3/20, 3/28).
 
9.
Erga O., Flnborud A., 1996 - The Elsorb Process Sulfur Recovery from Combustion Gases,12th International Congress of Chemical and Process Engineering, Praha, August 25-30.
 
10.
Bourlino s A., Zboril R., Petridis D., 2003 - Simple route towards magnetically modified zeolites, Microporous and Mesoporous Materials, 58, s. 155-162.
 
11.
Feng D., Aldrich C., Tan H., 2000 - Removal of heavy metal ions by carrier magnetic saparation of adsorptive particulats, Hydrometallurgy 56, s. 359-368.
 
12.
Monticelli O.,Loenders R., Jacobs P.A.,Martens J.A., 1999 -NOx removal from exhaust gas from lean burn internal combustion engines through adsorption on FAU type zeolites cation exchanged with alkali metals and alkaline earth metals, Applied Catalysis B. In: Environmental 21, 215-220.
 
13.
Bülow M., et al., 2000 - Separation of carbon dioxide and hydrocarbons, United States Patent 6 024 781.
 
14.
Obalová L., Bernauer B., 2003 - Catalytic decomposition of nitrogen monoxide (In Slovak), Chem. Listy 97, 255.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top