The relation between ambient temperature and sorption of carbon monoxide on bituminous coals
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(4):33-49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the results have been discussed of a study on CO sorption on six samples of bituminous coal collected in Polish mines, having different metamorphism degree. Tests of sorption of CO were carried out at different temperatures, including ones typical for realmine environment, 308 K, 323 K, 343 K and 373 K. The study demonstrated that sorption of CO decreases with increasing ambient temperature - the intensity of sorption of CO at 373 K is nearly half of the sorption at 308 K. It is likely that increase of ambient temperature in mines causes desorption of CO from coal seams, thus increasing its concentration in the ventilating air. Desorption of CO is another of such phenomena as spontaneous coal heating or fires, resulting in emission of CO into ventilation air thus posing a threat for miners. The sorption tests were carried out on samples of coal crushed into the following grain size classes: 0.063-0.075 mm, 0.125-25 mm, 0.5-0.7 mm. It emerged that sorption of CO on coal samples increases with coal grains disintegration, suggesting that the sorption of CO occurs mainly on the outer surfaces of coal grains. The exception of that pattern was noted in the case of coal from Jaworzno mine, having high carbon and low oxygen content. It was also demonstrated that the volume of CO adsorbed on a coal sample is related to its carbon and oxygen contents.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ temperatury na sorpcję tlenku węgla na polskich węglach kamiennych
węgiel kamienny, sorpcja, tlenek węgla
W pracy przedstawiono wyniki badań sorpcji tlenku węgla na sześciu próbach polskich węgli kamiennych o zróżnicowanym stopniu metamorfizmu. Sorpcję tlenku węgla przeprowadzono w temperaturach zbliżonych do warunków temperaturowych panujących w kopalni: 308 K, 323 K, 343 K i 373 K. W wyniku wykonanych badań stwierdzono spadek sorpcji tlenku węgla zachodzący wraz ze wzrostem temperatury. Sorpcja CO w temperaturze 373 K jest niemal o połowę mniejsza w porównaniu z sorpcją w temperaturze 308 K. Prawdopodobnie w kopalniach każdorazowy wzrost temperatury w pokładach węgla powoduje desorpcję tlenku węgla, a tym samym zwiększenie jego stężenia w powietrzu kopalnianym. Oprócz samozagrzewania i pożarów termiczna desorpcja CO jest kolejnym procesem przyczyniającym się do wzrostu toksycznego tlenku węgla w atmosferze kopalni, podnosząc poziom niebezpieczeństwa dla pracujących załóg górniczych. Badania sorpcyjne przeprowadzone na trzech klasach ziarnowych: 0,063-0,075 mm, 0,125-25 mm, 0,5-0,7 mm wykazały wyraźny wpływ rozdrobnienia węgla na sorpcję CO. Sorpcja tlenku węgla wzrasta wraz z rozdrobnieniem węgla, co przemawia za sorpcją tego gazu zachodzącą w dużej części na zewnętrznych powierzchniach ziarna węglowego. Wyjątek stanowi węgiel z kopalni Jaworzno o niskiej zawartości pierwiastka węgla i dużej zawartości tlenu, gdzie sorpcja tlenku węgla zachodzi w strukturze mikro i submikroporów. Wykazano również, że ilości sorbowanego tlenku węgla zależą od zawartości pierwiastka węgla i tlenu w strukturze węgli kamiennych.
 
REFERENCES (29)
1.
Bielański A., 2002 - Podstawy chemii nieorganicznej. Wydawnictwa Naukowe, PWN.
 
2.
Ceglarska-Stefańska G., Zarębska K., 2005 - Sorption of carbon dioxide-methane mixtures. International Journal of Coal Geology, 62, 4, s. 211-222.
 
3.
Ceglarska-Stefańska G., Nodzeński A., Hołda S., 2007 - Badania układu węgiel-gaz w aspekcie pozyskiwania metanu i sekwestracji CO2. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 23, 3, s. 51-59.
 
4.
Clarkson C.R., Bustin R.M., 1999 - The effect of pore structure and gas pressure upon the transport properties of coal: a laboratory and modeling study.1. Isotherms and pore volume distributions. Fuel 78, s. 1333-1344.
 
5.
Clemens A.H., Matheson T.W., Rogers D. E., 1991 - Low temperature oxidation studies of dried New Zealand coals. Fuel, 70, s. 215-221.
 
6.
Crosdale P.J., Beamish B.B., Valix M., 1998 - Coalbed methane sorption related to coal composition. International Journal Coal Geology 35, s. 147-158.
 
7.
Cui X., Bustin R.M., Dipple G., 2004 - Selective transport of CO2, CH4 and N2 in coals: insights from modeling of experimental gas adsorption data. Fuel 83, 3, s. 293-303.
 
8.
Cybulski W., 1973 -Wybuchy pyłu węglowego i ich zwalczanie. Wydawnictwo "Śląsk", Katowice.
 
9.
Cybulski W., 2005 - Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego oraz ocena skuteczności działań profilaktycznych w polskich kopalniach węgla kamiennego. Wyd. GIG, Katowice, 864.
 
10.
Cygankiewicz J., 2003 - Ocena ryzyka pożaru endogenicznego w rejonach eksploatacyjnych kopalń. Wiadomości Górnicze 9, s. 416-424.
 
11.
Cygankiewicz J., Dudzińska A., Żyła M., 2007 - Sorption and desorption of carbon monoxide in several samples of Polish hard coal. Archives of Mining Sciences 52, 4, s. 573-585.
 
12.
Czapliński A. (red), 1994 - Węgiel kamienny. Wydawnictwa AGH, Kraków.
 
13.
Jodłowski G., Baran P., Wójcik M., Nodzeński A., Porada S., Milewska-Duda J., 2007 - Sorption of methane and carbon dioxide mixtures in Polish hard coals considered in terms of adsorption-absorption model. Applied Surface Science 253, 13, s. 5732-5735.
 
14.
Karacan O.C., Okadan E., 2000 - Assessment of energetic heterogeneity of coals for gas adsorption and its effect on mixture predictions for coalbed methane studies. Fuel 79, 15, s. 1963-1974.
 
15.
Kreiner K., Żyła M., 2006 - Binarny charakter powierzchni węgla kamiennego. Górnictwo i Geoinżynieria 2, s. 19-33.
 
16.
Kreiner K., Żyła M., Baran P., 2007 - Zmiany właściwości węgli kamiennych w procesie wygrzewania w atmosferze powietrza i azotu. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 23, 3, s. 167-174.
 
17.
Laxminarayana C., Crosdale P.J., 1999 - Role of coal type and rank on methane sorption chracteristics of Bowen Basin, Australia coals. International Journal Coal Geology 40, 4, s. 309-325.
 
18.
Marzec A., 2002 - Towards an understanding of the coal structure: a review. Fuel Processing Technology, 77-78, 20, s. 25-32.
 
19.
Mastalerz M., Gluskoter H., Rupp J., 2004 - Carbon dioxide and methane sorption in high volatile bituminous coals from Indiana, USA. International Journal of Coal Geology 60, 1, s. 43-55.
 
20.
Milewska-Duda J., 1987 - Polimeric model of coal in light of sorptive investigations. Fuel , 66, 1570.
 
21.
Rozporządzenie MG z dnia 28 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu i specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139 poz. 1169 z dnia 2 września 2002 r.) z późniejszymi zmianami.
 
22.
Ruppel T.C., Clifford T.G.,Bienstock D., 1974 -Adsorption of methane on dry coal at elevated pressure. Fuel 53, s. 152-162.
 
23.
Sakurovs R.,Day S.,Weir S., Duffy G., 2008 - Temperature dependence of sorption of gases by coals and charcoals. International Journal of Coal Geology 73, 3-4, s. 250-258.
 
24.
Stachurski J.,Żyła M., 1995 - The effect of water and methanol sorption on surfaces of hard coals of different carbonization. Archives of Mining Sciences 40, s. 317-327.
 
25.
Wacławik J., Cygankiewicz J., Branny M., 2000 - Niektóre zagadnienia pożarów endogenicznych. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, PAN, Kraków.
 
26.
Wacławik J., Branny M., Cygankiewicz J., 1997 - A numerical simulation of spontaneous combustion of coal in goaf. Proceedings of the 6th International Mine Ventilation Congress, Pittsburg.
 
27.
Wang H., Dlugogorski B.Z., Kennedy E.M., 2002 - Thermal decomposition of solid oxygenated complexes formed by coal oxidation at low temperatures. Fuel 81, s. 1913-1923.
 
28.
Zarębska K., Dudzińska A., 2008 - Możliwość magazynowania CO2 w pokładach węgli kamiennych - weryfikacja danych eksperymentalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 24, 3/3, s. 347-355.
 
29.
Żyła M., 1963 - Badania nad związkiem między sorpcyjnymi własnościami węgli kamiennych, a ich chemiczną naturą. Praca doktorska, AGH, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top