Comparative laboratory tests of products for selective control of water in gas wells
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nafty i Gazu Kraków – Państwowy Instytut Badawczy
 
2
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Inżynierii Naftowej
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2014;30(3):111-127
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents selection procedures and technological efficiency evaluation of chemical agents applied for the selective water shut-off treatments in gas production wells. This treatments exploit the phenomenon of selective modification of rock permeability to water without impairing that to gas by injection into a producing well water soluble chemicals (Relative Permeability Modifiers RPMs), mainly polymers, alkaline and surfactants. During last years, there have been several RPM treatments performed in the reservoirs with distinct geological and exploitation parameters which effects were characterized based on literature data. Taking into consideration previous experiences, analysis of exploitation data of several wells for RPM treatment application was performed. Fundamental importance during well selection have the way of determination of water flow (coning or layer) to well. That evaluation was performed using the method of graphical analysis of changes in the first order derivative of water-gas ratio from exploitation time of gas reservoir by particular well. The shape of the curve presented in log-log scale form the basis of distinction the nature of water flow to gas well and selection RPM treatment technology. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Laboratoryjne studium porównawcze środków chemicznych stosowanych w zabiegach ograniczania dopływu wody do odwiertów gazowych
ograniczanie dopływu, woda złożowa, eksploatacja złoża, gaz ziemny, zabieg RPM, charakterystyka reologiczna, polimer, mikrożel
W publikacji przedstawiono procedury doboru i oceny skuteczności technologicznej środków chemicznych stosowanych w zabiegach selektywnego ograniczania dopływu wody złożowej do odwiertów wydobywczych gazu ziemnego. W zabiegach, nazywanych dalej zabiegami RPM (od angielskiego Relative Permeability Modification), wykorzystuje się zjawisko zmniejszania przepuszczalności względnej skał zbiornikowych dla wody po zatłoczeniu do nich specjalnych środków chemicznych zwanych produktami RPM. Na podstawie danych literaturowych opisano efekty kilku zabiegów typu RPM wykonanych w ostatnich latach w zawodnionych odwiertach gazowych na złożach o różnych parametrach geologiczno-eksploatacyjnych. Przeprowadzono analizę danych eksploatacyjnych kilku odwiertów gazowych pod kątem zasadności stosowania w tych odwiertach zabiegów typu RPM. Przedstawiono sposób oceny charakteru przypływu wody do odwiertu (stożkiem lub warstwowy), co ma podstawowe znaczenie przy wyborze odwiertu do zabiegu typu RPM. Oceny charakteru przypływu wody do odwiertu dokonano metodą graficznej analizy zmian przebiegu wykresu zależności pierwszej pochodnej wykładnika wodno-gazowego od czasu eksploatacji złoża gazu danym odwiertem. Przedstawione w układzie podwójnie logarytmicznym kształty tych wykresów stanowią podstawę rozróżnienia charakteru dopływu wody złożowej do odwiertu gazowego oraz doboru technologii zabiegu RPM. [...]
 
REFERENCES (21)
1.
Chan, K.S. 1995. Water Control Diagnostic Plots. SPE Annual Technical Conferences and Exhibition, Dallas 22–25 październik 1995, s. 755–763.
 
2.
Curtice, R. i Dalrymple, E. 2004. Just the cost of doing business? World Oil Magazine 225 (10), s. 77–78.
 
3.
Dovan, H.T. i Hutchins, R.D. 1994. New Polymer technology for Water Control in Gas Well. SPE Production & facilities, SPE 26653.
 
4.
Dubiel, S. i Falkowicz, S. 2001. Wpływ płuczek wiertniczych zasolonych i solanek na zmiany piaskowców gazonośnych w świetle badań laboratoryjnych. Archives of Mining Sciences PAN 46 (3), s. 357–374.
 
5.
Falkowicz, S. i Dubiel, S. 2002. Badanie wpływu płuczek wiertniczych na przepuszczalność skał zbiornikowych miocenu autochtonicznego Przedgórza Karpat. Wiertnictwo, Nafta, Gaz (rocznik AGH) t. 19/1.
 
6.
Falkowicz i in. 2009 – Falkowicz, S., Cicha-Szot, R., Dubiel, S. i Bailey, S. 2009. Biokatalizowany żel krzemianowy w procesach eksploatacji złóż ropy naftowej i wód geotermalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 25(4), s. 5–22.
 
7.
Falkowicz i in. 2012 – Falkowicz, S., Dubiel, S. i Cicha-Szot, R. 2012. Problemy ograniczania dopływu wody do odwiertów wydobywczych gazowych i ropnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 28(1), s. 125–136.
 
8.
Gutierrez i in. 2007 – Gutierrez,M., Saravia, C. i Eoff, L. 2007. Advanced Technology to Reduce Water Production in Gas Wells. ACIPET XII Congreso Colombiano de Petroleo y Gas, Bogota D.C., Kalumbia, 23–26 październik 2007.
 
9.
Ligthelm, D.J. 2001. Water Shut Off in Gas Wells:Is there Scope for Chemical Treatment? SPE European Formation Damage Conference, Haga, Holandia, 21–22 maj 2001.
 
10.
Mannella A. i in. 1999 – Mannella, A., Chiappa, L. i Lockhart T.P. 1999. Candidate and Chemical Selection Rules for Water Shuttoff Polymer Treatments. SPE European Formation Damage Conference, Haga, Holandia 31 maj–1 czerwiec 1999.
 
11.
Pusch, G. i in. 1995 – Pusch, G., Kohler, N. i Kretzschmar H.J. 1995. Practical Experience with Water Control in Gas Wells by Polymer Treatments. 8th European IOR – Symposium in Vienna, Austria, 15–17 maj 1995.
 
12.
Ranjbar, M. i Kohler, N. 1993. Selective control of water production in gas wells. 14th IEA Collaborative Project in Enhanced Oil Recovery, Salzburg Austria, 17–21 październik 1993.
 
13.
Ranjbar i in. 1995 – Ranjbar,M., Czolbe, P. i Kohler N. 1995. Comparative Laboratory Selection and Field Testing of Polymers for Selective Control of Water Production In Gas Wells. SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, San Antonio, Texas, 14–17 luty 1995, SPE 28984.
 
14.
Rousseau i in. 2005 – Rousseau, D., Chauveteau, G., Renard, M., Tabary, R., Zaitoun, A., Mallo, P., Braun, O. i Omari A. 2005. Rheology and Transport in Porous Media of New Water Shutt Off Conformance control Microgels. International Symposium on Oilfield Chemistry, Houston, Teksas, USA 2-4.02, SPE 93245.
 
15.
Seldal,M. 1977. UsingWater/Oil Ratios to Diagnose Excessive Water ProductionMechanisms. Master of Science Thesis. New Mexico Institute of Mining and Technology.
 
16.
Tielong, C. i in. 1998 – Tielong, C., Yong, Z., Kezong, P. i Wanfeng, P. 1998. Experimental Studies and Field Trials of Relative Permeability Modifier for Water Control of Gas Wells In Low Permeability Reservoir. Gas Technology Conference, Calgary, Alberta, Canada, 28 kwiecień–1 maj 1998.
 
17.
Zaitoun i in. 1992a – Zaitoun, A., Kohler, N., Maitin, B.K. i Truchetet R. 1992a. Selective Control of Water Production in Oil or Gas Producing Wells. Oil and Gas in a Wider Europe, 4th EC Symposium, Berlin.
 
18.
Zaitoun, A. i in. 1992b – Zaitoun, A., Kohler, N. i Maitin, B.K. 1992b. Preparation of a water control polymer treatment at conditions of high temperature and salinity. Journal of Petroleum science and Engineering, 7, s. 67–75.
 
19.
Zaitoun i in. 1999 – Zaitoun, A., Kohler, N., Bossie-Codreanu, D. i Denys K. 1999.Water Shutoff by Relative Permeability Modifiers: Lessons from Several Field Applications. Annual Technical Conference and Exhibition Houston, Texas, 3–6 październik, SPE 56740.
 
20.
Zaitoun, A. i Pichery, T. 2001. A Succesful Polymer treatment For Water Coning Abatement in Gas Storage Reservoir. Annual Technical Conference and Exhibition, Nowy Orlean, Luizjana, USA 30.09–03.10.2001, SPE 71525.
 
21.
Zaitoun i in. 2007 – Zaitoun, A., Tabary, R., Rousseau, D., Pichery, T., Nouyoux, S., Mallo P., i Braun O. 2007. Using Microgels to Shutt Off water in Gas Storage Well. International Symposium on Oilfield Chemistry, Houston, Teksas, USA 28.02–2.03.2007, SPE 106042.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top