Application of DST tests to hydrocarbon deposits exploration and development on the example of Upper Jurassic–Lower Cretaceous strata of the Carpathian Foredeep
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Inżynierii Naftowej
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2014;30(3):129–143
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The problems related to the use of DST tests in works related to hydrocarbon deposits exploration and development are addressed in the paper. The possibility of using results of tests to designing DST technology in recognized deposits, and undertaking technological decisions in the development process are presented on the example of Upper Jurassic–Lower Cretaceous strata of the Carpathian Foredeep. At the stage of designing, the following elements were planned to be taken into account in the DST technology: results of well logs, statistical predictions of reservoir conditions and technological parameters as well as results of technological check-ups of the test itself, applied interpretation methods and processing of obtained results. The possibility of using information obtained from interpretation of DST tests for hydrocarbon deposits recognition was considered. On this basis the main technological parameters can be determined and detailed reservoir diagnostics made on the basis of analysis and interpretation of DST results with traditional Horner method and new log-log method, depending on the quality of the obtained pressure logs. A method of using statistical data from DST tests for designing successive tests was presented on the example of the Upper Jurassic–Lower Cretaceous strata in the Carpathian Foredeep. The analysis of the block diagrams revealed that a thorough study of the DST technology may increase the quality and completeness of the results and enable undertaking efficient technological decisions about the development of deposits and evaluating productivity of the analyzed strata.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie testów DST w rozpoznaniu i udostępnianiu złóż węglowodorów na przykładzie utworów jury górnej–kredy dolnej zapadliska przedkarpackiego
poszukiwania naftowe, jura górna kreda dolna, zapadlisko przedkarpackie, test DST, udostępnianie złóż
W publikacji przedstawiono problemy wykorzystania wyników testów DST w pracach związanych z rozpoznaniem i udostępnianiem złóż węglowodorów. Możliwość zastosowania wyników testów do projektowania technologii badań DST w rozpoznawanych złożach oraz podejmowanie decyzji technologicznych w trakcie udostępniania złóż przedstawiono na przykładzie utworów jury górnej–kredy dolnej zapadliska przedkarpackiego. W projektowaniu technologii testów DST zaproponowano wykorzystanie: wyników badań geofizycznych, prognozowania statystycznego warunków złożowych i parametrów technologicznych, wyników kontroli technicznej testu, stosowanych metod interpretacji oraz przetwarzania uzyskanych rezultatów. Omówiono możliwość zastosowania informacji uzyskanych z interpretacji testów DST w rozpoznawaniu złóż węglowodorów. Umożliwiają one określenie podstawowych parametrów złożowych, a także dokonanie szczegółowej diagnostyki złożowej możliwe dzięki oparciu na analizie i interpretacji rezultatów testów DST tradycyjną metodą Hornera oraz nowoczesną metodą log-log w zależności od jakości uzyskanych wykresów ciśnienia. Na przykładzie utworów jury górnej–kredy dolnej zapadliska przedkarpackiego przedstawiono sposób wykorzystania danych statystycznych uzyskanych z testów DST w projektowaniu kolejnych testów. Na podstawie opracowanych schematów blokowych wykazano, że dogłębna analiza technologii testów DST może poprawić jakość i kompletność uzyskiwanych rezultatów oraz umożliwić podejmowanie efektywnych decyzji technologicznych w procesie udostępniania złóż oraz oceny produktywności badanych utworów.
 
REFERENCES (14)
1.
Bourdet, D.P. 2003. Well Test Analysis the Use of Advanced Interpretation Models. Handbook of Petroleum Exploration & Production Vol 3 (HPEP), Tom 3 z Handbook of Petroleum Exploration and Production. Elsevier Science, Amsterdam, 438 s. (in English).
 
2.
Bourdet D.P. i in.1983 – Bourdet, D.P. Whittle, T.M., Douglas, A.A. i Pirard, Y.M. 1983. A New Set of Type Curves Simplifies Well Test Analysis. World Oil 196 (6), s. 95–106 (in English).
 
3.
Dubiel, S. Rzyczniak, M. i in. 1993–1998. Analiza i interpretacja wyników badań rurowymi próbnikami złoża warstw perspektywicznych w rejonie Przedgórza Karpat, w celu oceny właściwości zbiornikowych skał i parametrów złożowych poszczególnych poziomów. Praca naukowo-badawcza. Archiwum WWNiG, AGH, Kraków.
 
4.
Dubiel, S. i in. 2003 – Dubiel, S., Chrząszcz, W. i Rzyczniak, M. 2003. Problemy opróbowania warstw perspektywicznych rurowymi próbnikami złoża. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 
5.
Dubiel, S. i Uliasz-Misiak, B. 2010. Przegląd wyników badań rurowymi próbnikami złoża mezozoicznych poziomów wodonośnych Niżu. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 26 (3), s. 67–84.
 
6.
Dubiel, S. i Uliasz-Misiak B., 2012. Wpływ ciśnienia różnicowego na wydatek wody złożowej podczas badań rurowymi próbnikami złoża utworów miocenu autochtonicznego w zapadlisku przedkarpackim. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 28 (1), s. 157–171.
 
7.
Dubiel, S. i Uliasz-Misiak, B. 2013. Analiza statystyczna parametrów zbiornikowych utworów jury górnej–kredy dolnej zapadliska przedkarpackiego uzyskanych z testów RPZ i pomiarów geofizycznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 29 (2), s. 119–134.
 
8.
Uliasz-Misiak, B. i Dubiel, S. 2013a. Diagnozowanie dopływów wody złożowej do odwiertów wydobywczych na złożach węglowodorów. Przegląd Górniczy 69 (12), s. 51–58.
 
9.
Dubiel, S. i in. 2012 – Dubiel, S., Zubrzycki, A., Rybicki, C. i Maruta, M. 2012. Application of DST interpretation results by log–log method in the pore-space type estimation for the Upper Jurassic carbonate reservoir rocks of the Carpathian Foredeep basement. Archives of Mining 57 (2), s. 413–424 (in English).
 
10.
Falkowicz, S. i in. 2012 – Falkowicz, S., Dubiel, S., Cicha-Szot, R. 2012. Problemy ograniczania dopływu wody do odwiertów wydobywczych gazowych i ropnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 28 (1), s. 125–136.
 
11.
Horner, D.R. 1967. Pressure Build-Ups in Wells. Pressure Analysis Methods. Reprint Series, SPE, Richard-son, Texas 9, s. 25–43 (in English).
 
12.
Krajewski, M. i in. 2011 – Krajewski, M., Matyszkiewicz, J. i Król, K., 2011 – Facies of the Upper Jurassic–Lower Cretaceous deposits from the southern part of the Carpathian Foredeep basement in the Kraków–Rzeszów area (southern Poland). Annales Soc. Geol. Pol. 81 (3), s. 269–290 (in English).
 
13.
Kuśmierek, J. 2004. Systemy naftowe: pierwotny potencjał węglowodorowy a zasoby prognostyczne ropy naftowej i gazu ziemnego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 20 (3), s. 27–54.
 
14.
Maksym, A. i in. 2001 – Maksym, A., Baszkiewicz, A., Gregosiewicz, Z., Liszka, B., i Zdanowski, P. 2001. Środowiska sedymentacji i właściwości zbiornikowe utworów najwyższej jury i kredy dolnej rejonu Brzezówka–Zagorzyce na tle budowy geologicznej S części zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny 49 (5), s. 401–407.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953