Case studies of water shut-off treatments in oil and gas production wells
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2012;28(1):125-136
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this study some of the experimental results of water shut-off treatments in oil and gas production wells were presented. The effect of water saturation of Miocene rocks of the Carpathian Foredeep on the relative permeability to gas was analyzed. Also, wide review of the worldwide publications from the point of view of the results obtained in water shut-off treatments in oil and gas formation was presented. Based on experimental results efficiency of relative permeability modification of sandstone from Szydłowiec to brine and nitrogen by four selected chemicals polymers and microgels was evaluated. Experimental results indicated that trend changes of permeability modification strongly depends on the fluid used in the RPM treatment. Moreover, efficiency of permeability modification to brine depends on flow rate of brine through the core - the lower brine flow rate the higher efficiency of the RPM treatment. RPM product number 1 caused significant loss of permeability to brine ca. 60% and slight permeability modification to gas ca. 18%. This permeability change to brine and gas was obtained by modification of formation wettability what affects well productivity. In the case of product number 2 which is based on microgels technology, also significant modification of selective permeability to brine was observed. Loss of permeability to brine was in the range of 65 to 90% while to gas ca. 50%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problemy ograniczania dopływu wody do odwiertów wydobywczych gazowych i ropnych
złoże ropy, złoże gazu, miocen zapadliska przedkarpackiego, nasycenie skał wodą, przepuszczalność skał, blokowanie dopływu wody, przepuszczalność względna, polimer, mikrożel
W publikacji przedstawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych dotyczące ograniczania dopływu wody złożowej do odwiertów wydobywczych gazu i ropy. Przeanalizowano wpływ nasycenia wodą gazonośnych utworów miocenu z rejonu zapadliska przedkarpackiego na ich przepuszczalność względną dla gazu. Dokonano przeglądu literatury pod kątem oceny rezultatów uzyskanych w zabiegach zmniejszania przepuszczalności względnej skał gazonośnych i roponośnych dla wody. Na podstawie testów laboratoryjnych dokonano próby oceny skuteczności zmian przepuszczalności względnej dla solanki i azotu próbek piaskowca szydłowieckiego pod wpływem oddziaływania czterech wyselekcjonownych produktów chemicznych w postaci polimerów oraz mikrożeli. Badania laboratoryjne wykazały, że trend zmian przepuszczalności jest również silnie powiązany z zastosowanym produktem - modyfikatorem przepuszczalności względnej (RPM). Ponadto, skuteczność działania cieczy zabiegowej zależy od prędkości przepływu (wydatku przepływu) solanki przez testowaną próbkę skały - skuteczność działania testowanego preparatu jest tym większa, im wydatek przepływu solanki jest mniejszy. Wyniki testów wykazały selektywne działanie badanych produktów. W przypadku produktu nr 1 uzyskano średnie spadki przepuszczalności na poziomie 60% dla solanki oraz 18% dla gazu. W przypadku zastosowania produktu nr 2 opartego na technologii mikrożeli zaobserwowano znaczące obniżenie względnej przepuszczalności skały dla wody, z małym wpływem na przepuszczalność dla węglowodorów. Zmiany przepuszczalności dla solanki testowanych próbek piaskowca zawierały się w przedziale od 65 do 90%, a dla gazu wynosiły około 50%.
 
REFERENCES (17)
1.
Curtice R., Dalrymple E., 2004 - Just the cost of doing business? World Oil Magazine, Vol. 225, No. 10, p. 77-78.
 
2.
Dubiel S., Falkowicz S., 2001 - Wpływ płuczek wiertniczych zasolonych i solanek na zmiany piaskowców gazonośnych w świetle badań laboratoryjnych. Archives of Mining Sciences 46, 3, PAN.
 
3.
Falkowicz S., Dubiel S., 2002 - Badanie wpływu płuczek wiertniczych na przepuszczalność skał zbiornikowych miocenu autochtonicznego Przedgórza Karpat. Wiertnictwo, Nafta, Gaz (rocznik AGH) t. 19/1.
 
4.
Falkowicz S., Dubiel S., 2005 - Szacowanie przypływu wody złożowej w odwiertach gazowych. Nafta Gaz nr 2.
 
5.
Gutierrez M., Saravia C., Eoff L., 2007 - Advanced Technology to Reduce Water Production in Gas WellsA CIPET XII Congreso Colombiano de Petroleo y Gas, Bogota D.C., Kalumbia, 23-26 październik.
 
6.
Keelan D. K., 1976 - Practical Approach to Determination of Imbibition Gas-Water Relative Permeability JPT 199-204.
 
7.
Ligthelm D. J., 2001 - Water Shut Off in Gas Wells: Is there Scope for Chemical Treatment? SPE European Formation Damage Conference, Haga, Holandia, 21-22 maj.
 
8.
Mennellai in. 1999 - Mennella A., Chiappa L., Lockhart T.P., 1999 - Candidate and Chemical Selection Rules for Water Shuttoff Polymer Treatments, SPE European Formation Damage Conference, Haga, Holandia, 31 maj-1 czerwiec.
 
9.
Mulyadi, Amin i in. 2001 -Mulyadi H., Amin R., Kennaird C., 2001 - Practical Approach to Determine Residual Gas Saturation and Gas-Water Relative Permeability, SPE 71523.
 
10.
Rousseau D.,Chauveteau G.,Renard M.,Tabary R.,Zaitoun A.,Mallo P.,Braun O.,Omar i A., 2005 - Rheology and Transport in Porous Media of New Water Shutt off/Conformance control Microgels International Symposium on Oilfield Chemistry, Houston, Teksas, USA 2005 SPE 93245.
 
11.
Rybicki i in. 2006 - Rybicki C., Dubiel S., Blicharski J., Falkowicz S., 2006 - Próba prognozowania dopływu wody do odwiertów gazowych. "Archiwum Górnictwa" PAN z. 2, vol. 51, Kraków.
 
12.
Zaitouni in. 2007 - Zaitoun A., Tabary R., Rousseau D., Pichery T., Nouyoux S., Mallo P., Braun O., 2007 - Using Microgels to Shutt Off water in Gas Storage Well International Symposium on Oilfield Chemistry, Houston, Teksas, USA 2007 SPE 106042.
 
13.
Zaitoun A., Pichery T., 2001 - A Succesful Polymer treatment For Water Coning Abatement in Gas Storage Reservoir Annual Technical Conference and Exhibition, Nowy Orlean, Luizjana, USA 30.09-03.10, SPE 71525.
 
14.
Zaitoun i in. 1999 -Zaitoun A., Kohler N., Bossie-Codreanu D., Denys K., 1999 -Water Shutoff by Relative Permeability Modifiers: Lessons from Several Field Applications, Annual Technical Conference and Exhibition houston, Texas, 3-6 październik, SPE 56740.
 
15.
Zaitouni in. 1992a - Zaitoun A., Kohler N., Maitin B. ., Truchetet R., 1992a - Selective Control of Water Production in Oil or Gas ProducingWells,Oil and Gas in aWider Europe, 4th EC Symposium, Berlin.
 
16.
Zaitouni in. 1992b - Zaitoun A., Kohler N., Maitin B. K., 1992b - Zettlitzer Preparation of a water control polymer treatment at conditions of high temperature and salinity. Journal of Petroleum science and Engineering vol. 7, s. 67-75.
 
17.
Zawisza L., 1990 - Absolute and Relative Permeability Studies of Gas Water Flow, SPE 19389.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top