Estimations of exploration and production costs for natural gas and oil deposits in geological basins in Poland
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Inżynierii Gazowniczej
 
2
Instytut Studiów Energetycznych sp. z o.o. Warszawa
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2013;29(3):167-178
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article describes methods of estimating oil and gas well costs on international markets (mainly in the US and Canada), and presents the application of the selected methods within the context of available data concerning drilling costs in Polish geological basins. The article reviews and evaluates the applicability of these methods for modeling and benchmarking efficiency of upstream activities in Poland. At the level of specific oil and gas firms, benchmarking and cost planning is usually based on a company’s knowhow coming from experiences related to technical and economical optimization processes. This article proposes and describes algorithms for such calculations. The analysis suggests that the usefulness of the drilling cost model based on equation (4) in relation to the deposit depth is lower in Poland compared to the USA, but still quite significant. For external analysis (outside upstream companies) it could be the only tool for evaluating the oil and gas well costs based on the depth of target formations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Estymacje kosztów otworów poszukiwawczych i wydobywczych dla złóż ropy i gazu w basenach geologicznych w Polsce
koszty odwiertu, basen geologiczny, benchmark, przegląd, kategoria, procedura, efektywność
Artykuł poświęcony jest przeglądowi metod i sposobów estymacji kosztów otworów wiertniczych stosowanych na rynkach międzynarodowych (głównie na rynku północnoamerykańskim) oraz zawiera próbę aplikacji wybranej metody lub metod dla dostępnych danych odnośnie tego typu kosztów w basenach geologicznych w Polsce. Autorzy zajmują się wstępnym oszacowaniem przydatności tego typu estymacji dla modelowania i benchmarkingu efektywności prac poszukiwawczych i wydobywczych w Polsce. Na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw poszukiwawczo-wydobywczych benchmarking i planowanie kosztowe są z reguły oparte na wypracowanych na różnorodnych złożach doświadczeniach i próbach optymalizacji technicznej i kosztowej całości procesu. W artykule zaproponowano i opisano wstępny algorytm do wyliczeń tych kosztów. Autorzy zwracają uwagę, że przydatność utworzonego na bazie równania (4) modelu do estymacji kosztów wierceń na podstawie głębokości docelowych formacji w Polsce jest mniejsza niż w na rynku amerykańskim, ale nadal bardzo wysoka. W przypadku analiz wykonywanych poza przedsiębiorstwami prowadzącymi prace poszukiwawczo-wydobywcze może to być jedyne dostępne narzędzie do szacunkowych obliczeń kosztów otworów wiertniczych dla poszczególnych basenów geologicznych i docelowych głębokości.
 
REFERENCES (13)
1.
Anyadiegwu C.I.C., 2012 – Comprehensive Approach to Oil Well Drilling Cost Estimation. AFRREV STECH, Vol. 1 (1) Jan.–March.
 
2.
An International Journal of Science and Technology Bahir Dar, Ethiopia; Vol. 1 (1) styczeń–marzec 2012.
 
3.
Bourgoyne i in. 2003 – Bourgoyne A.T., Millheim K.K., Chenevert M.E., Young F.S., 2003 – Applied Drilling Engineering. 9th Edition, SPE, Richardson, TX.
 
4.
IHS Global Insight (USA) Inc „The Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States”, grudzień 2011.
 
5.
Independent Petroleum Association of America. http://www.ipaa.org.
 
6.
Joint Association Survey (JAS) on Drilling Costs (1976–2003) za Augustine Ch., Tester J.W., Anderson B. – A Comparison of Geothermal With Oil And Gas Well Drilling Costs. Thirty-First Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford, CA, January 30–February 1, 2006. SGP-TR-179.
 
7.
Kaiser M.J., 2007 – A Survey of Drilling Cost and Complexity Estimation Models. International Journal of Petroleum Science and Technology, Vol. 1.
 
8.
Kaiser M.J., 2007 – ESTIMATING DRILLING COSTS-1: Joint association survey, mechanical risk index methods common in GOM”, Oil&Gas Journal.
 
9.
Kaliski i in. 2012 – Kaliski M., Krupa M., Sikora A., 2012 – Analiza istniejących prognoz rozwoju konsumpcji i podaży gazu ziemnego w Polsce w świetle dostępnych prognoz Unii Europejskiej. AGH Drilling Oil Gas, Vol. 29, No. 1, s. 185–195.
 
10.
Kaliski i in. 2013 – Kaliski M., Krupa M., Siemek J., Sikora A., Szurlej A., 2013 – Modele biznesowo-finansowe i rozwiązania stosowane przy poszukiwaniach i wydobywaniu gazu ziemnego. Tytuł angielski:” Business and financial modeling and solutions used in the exploration and production of natural gas”. Polityka Energetyczna t. 16, z. 1, s. 73–89.
 
11.
Nagy S., Siemek J., 2010 – Wydobycie gazu ziemnego ze skał łupkowych w Europie: stan technologii – zagrożenia i możliwości. Archiwum Górnictwa vol. 56, No 4, p. 727–760.
 
12.
Siemek i in. 2011a – Siemek J., Kaliski M., Janusz P., Sikora S., Szurlej A., 2011a –Wpływ shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce. Rynek Energii nr 5, s. 118–124. (Impact of shale gas on the natural gas market in Poland. Energy Market No. 5, pp. 118–124.).
 
13.
Siemek i in. 2011b – Siemek J., Kaliski M., Janusz P., Sikora S., Szurlej A., 2011b – Importance of LNG technology in the development of world’s natural gas deposits. Mineral Resources Management vol. 27, iss. 4, p. 109–130.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top