Dependence of ash content analyses on drilling system and bore-holes setting, and possibility of coal parameters forecasting - on the example of Konin brown coal deposits
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(3):111–121
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Basing on the example of Konin brown coal deposits, the results of research confirmed - as it was signalled in the sixties of XX c. - that the impact of drilling methods and bore-holes setting on chemical analyses brown coal exist. It is a consequence of inserting the impurities from overburden and/or drilling fluid into the samples. The phenomen was assessed in terms of quantity and in dependence of drilling type. The results were compared with the quality analyses of coal delivered to the power plant ZE PAK SA. Basing on the correlations between the main coal quality parameters (moisture, ash content and calorific value), the possibility for verifying the average quality parameters of brown coal deposits in Poland was shown.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zależność wyników analiz zapopielania węgla brunatnego od systemu wiercenia i opróbowania a możliwości prognozowania parametrów dostaw - na przykładzie złóż konińskich
węgiel brunatny, system wierceń, prognozowanie parametrów jakościowych
Na przykładzie analizy obejmującej konińskie złoża węgla brunatnego potwierdzono, sygnalizowany w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, wpływ wiercenia i opróbowania na wyniki analiz chemicznych węgla brunatnego - w związku z wprowadzeniem do próbek zanieczyszczeń pochodzących z przewiercanego nadkładu i/lub płuczki wiertniczej (piasek, ił). Dokonano oceny ilościowej zjawiska w zależności od typu wiercenia i porównano z wynikami opróbowania pochodzącymi z dostaw do elektrowni ZE PAK S.A. Na podstawie wzajemnej korelacji najważniejszych parametrów jakościowych węgla (wilgoć, popielność, kaloryczność) wykazano możliwość i skalę dla zweryfikowania wymienionych średnich parametrów dla złóż węgla brunatnego w Polsce,
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953