Application of mathematical modeling and computer technique to hard coal mine planning
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(3):101–110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Restructuring changes taking in the Polish hard coal mining sector during the period of transition essentially affect the process of hard coal mine planning. Systematic progress of computer technique creates new calculating possibilities based on greater than before quantity of data and input informations. New calculating procedures, which could not be used before because of their complicated character can be applied now. In the paper there is presented a brief description of the investigations aimed at further improvement of hard coal mine planning, especially having on mind the best use of investments and manpower in the aspect of uncertainty and risk connected with the random character of mine production process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie modelowania matematycznego i techniki komputerowej w projektowaniu robót górniczych w kopalni węgla kamiennego
węgiel, górnictwo, modelowanie matematyczne, technika komputerowa, projektowanie kopalni
Zmiany restruktuzacyjne, zaobserwowane w polskim górnictwie węgla kamiennego w okresie transformacji gospodarczej wpływają w sposób istotny na proces projektowania robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Systematyczny rozwój techniki komputerowej stwarza nowe możliwości obliczeniowe w zakresie uwzględnienia większego niż dotychczas zasobu danych i informacji wejściowych oraz zastosowania nowych procedur obliczeniowych, które dotychczas nie mogły być użyte ze względu na ich skomplikowany charakter. Praca prezentuje charakterystykę pewnych działań zmierzających do dalszego doskonalenia procesu projektowania robót górniczych w podziemnej kopalni węgla kamiennego. Działania te ukierunkowano głównie na lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału środków trwałych i załogi oraz położono większy niż dotychczas nacisk na zagadnienia niepewności i ryzyka związane z losowym charakterem procesu wydobywczego.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953